اعلان آفرگشایی و عقد قرارداد

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

تفاهمنامه همکاری در بخش تکنالوژی معلوماتی (ICTLABs) میان وزارت محترم امورزنان و اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان به امضا رسیده پروژه (ICTLABs) شامل تهیه و خریداری کمپیوترها ماشین فوتوکاپی؛ پرنتر؛ مواد درسی دیجیتلی؛ اسکندر و سایل تکنالوژی معلوماتی معاصر که طبق شرطنامه ترتیب شده ریاست امورزنان ولایت کابل آفرگشایی و عقد قرار داد نماید آنعده شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که خواهش قرار داد را داشته باشند میتوانند درخواستی های خویش را از تاریخ 1/ 4/1399الی مدت 22 یوم به ریاست امور زنان ولایت کابل بسپارند.