کارشناس ارزیابی امور تجارت، صنایع و کار

mowa_af
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۴۴
mowa

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف

..........................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه         : کارشناس ارزیابی امور تجارت، صنایع و کار

وزارت/اداره         : امور زنان

موقعیت               :  کابل

بخش                  :  ریاست نظارت و ارزیابی

بست                  :   ( 4)

گزارشدهی به        : آمر ارزیابی نتایج و دستآورد ها در قبال جندر و توانمند سازی زنان

گزارشگیری از      : ندارد.

کود                    : (                     )

..........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه          :پیشبرد وظایف تحلیل پالیسی های امور تجارت، صنایع و کار  وزارت مطابق به پلانهای انکشافی

..........................................................................................................................................................................

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  جهت اجرای بهتر وظایف و بدست آوردن اهداف.
 2. سهمگیری در زمینه ایجاد و تطبیق پالیسی های امور تجارت، صنایع و کار جهت سرعت بخشیدن به رشد، انکشاف و وضعیت صحی زنان.
 3. مسئول مرور، بازبینی و تحلیل نوبتی پالیسی امور تجارت، صنایع و کار اداره مربوطه.
 4. همکاری در زمینه ارسال و ارتباط استراتیژی  و پالیسی امور تجارت، صنایع و کار این وزارت و ادارات دولتی.
 5. تشریح و توضیح پالیسی های مرتبط به امور تجارت، صنایع و کار وزارت امور زنان به مؤسسات همکار (دونر ها) تطبیق کننده و ادارات دولتی.
 6. همکاری در تیه گزارشات منظم از چگونگی تطبیق پالیسی امور تجارت، صنایع و کار توسط ریاستهای سکتوری وزارت امور زنان.
 7. جمعآوری مسوده پالیسی تجارت، صنایع و کار ریاست های ذیربط از طریق ریاست های سکتوری جهت تحلیل و ارزیابی.
 8. تحلیل و ارزیابی تأثیرات پالیسی تجارت، صنایع و کار و سکتوری با یکدیگر.
 9. همکاری در زمینه نظارت و ارزیابی از پروپوزلها و پیشنهادات وزارت و ادارات دولتی راجع به آوردن اصلاحات در استراتیژی و پالیسی تجارت، صنایع و کار وزارت امور زنان.
 10. تهیه گزارشات از وضعیت چگونگی تطبیق پالیسی ها امور تجارت، صنایع و کار وزارت امور زنان.
 11. تهیه مسوده گزارشات، تحلیل پالیسی امور تجارت، صنایع و کار، و دیگر گزارشات مربوطه پالیسی ها نظر به ضرورت.
 12. همکاری در زمینه ایجاد میتود ها، ابزار ها، رهنمود ها، استندرد ها و طرزالعمل های کاری جهت بدست آوردن نتایج مثمر.
 13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

..........................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:

مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • لیسانس، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، پالیسی و اداره عامه؛ به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
 • یک سال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارتها دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
 • بلدیت کامل به یکی از  زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • پلانگذاری، تجزیه و تحلیل، مدیریت، ارتباطات و آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

کاندیدان محترم که فورم خویش را انلاین تکمیل نموده اند به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند!( mowa.hrd@gmail.com )

Documents

فورم درخواستی