گزارشات

گزارش کارکرد ها و فعالیت های 12 ساله وزارت امورزنان 1380 الی 1393 

گزارش فعالیت های سال 1396 وزارت امورزنان 

گزارش محتصر فعالیت های سال 1397 وزارت امورزنان

گزارش ربع اول ودوم سال 1398 آمریت تکنالوژی معلوماتی وزارت امورزنان

گزارش فعالیت های نه ماهه سال 1389 ریاست پلان و پالیسی


 

گزارش ربع سوم سال 1398 آمریت تکنالوژی معلوماتی

 • تطبیق تفاهمنامه همکاری تکنالوژی معلوماتی میان وزارت امور زنان و اداره محترم تنظیم فعالیت های خدماتی افغانستان ( اترا).
 • فعال نمودن انترنت Wi-Fi در دفتر مقام وزارت و معینیت مالی واداری.
 • افتتاحیه پروژه تحت عنوان Upgrade  سرور روم ؛
 • افتتاحیه پروژه تحت عنوان ایجاد ICT LABs در داخل وزارت امور زنان ؛
 • افتتاحیه پروژه تحت عنوان شبکه داخلی وزارت امور زنان ؛
 • سروی ساحه انتقال کیبل فایبر نوری به داخل ریاست امور زنان ولایت کابل به همکاری شرکت افغان تیلی کام و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا.
 • سروی ساحه ایجاد ICT LABs در داخل ریاست امور زنان ولایت کابل و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا.
 • تهیه و ترتیب پروپوزال 15MB از بودجه اداره اترا و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا جهت اخذ منظوری بورد آن اداره .
 • تهیه و ترتیب پروپوزال کمره های امنیتی داخل وزارت و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا جهت اخذ منظوری بورد آن اداره .
 • بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در استفاده درست از سیستم ها و برنامه های مختلف النوع بطور متداوام.

گـــــــــــــزارش اجــــــــــراات ربـــــع سوم ریاست دفتـــــــــــــــر طبق پلان کــــــــــــــــــاری سال مالی 1398

1 – اخذ وثبت اسناد ومکاتیب , پیشنهادات وعرایض!

 • به تعداد 1287 قطعه اسناد بعداز اخــــــذ احکام مقام محترم ومعینیت های محترم وزارت ثبت گردیده است.
 • تعداد 325 قطعه مکتوب احکامی توسط مدیریت مخزن ثبت گردیده است .

2 – اخذ راپور وگزارش سالتمام در رابطه به چگونگی تحقق وظایف!

 • عندالموقع مطاالبه میگردد.

3 – نظارت وکنترول از نحوه اجراات یومیه کارمندان!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

4 – رهنمایی مسوولین تحت کنترول, در جهت رسیدن به هدف!

 • نظر به لزوم دید عندالضرورت رهنمایی میگردد.

5 – تامین حسن روابط کاری فی مابین ریاست دفتر وتمام وحد های وزارت!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

6 – اجرای به موقع مکاتیب , پیشنهادات , فرامین , احکام مقام ریاست جمهوری به مراجع مربوطه !

 • به تعداد( 3) شماره مصوبه کابینه جمهوری ا.ا وتعداد (3) شماره مصوبه شورای محترم وزیران به ریاست مربوطه بعداز اخذ هدایت اصدار گردیده است.
 • به تعداد (3)  قطعه حکم و(4)  قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بعداز اخذ هدایت به شعبات مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد 325 قطعه مکتوب  وارده گرفته شده است.
 • به تعداد 1011 قطعه مکتوب بعداز اخذ هدایت رهبری وزارت به شعبات مربوطه آن اصدار یافته است.
 • به تعداد 22 قطعه مکتوب نسبت عاجل بودن موضوع آن بعداز اخذ هدایت مستقیمآ به شعبات مربوطه آن اصدار وتعداد 54 قطعه مکتوب نظر به نوع اجراات توسط مدیریت عمومی تحریرات حفظ شده است.

7 – طرح توحید گزارش های جلسه رهبری وزارت , اصدار آن به شعبات ذیربط وپیگیری از فیصله ها!

 • تدویر جلسات هیات رهبری طی هرماه چهار مرتبه به روز های شنبه دایر گردیده است.
 • به تعداد 5 جلسه هیت رهبری تدویر , فیصله ها به شعبات مربوطه اصدار واز تحقق آن پیگیری صورت گرفته است.

8 – اخذهدایت و احکام مکاتیب از مقام محترم وزارت ومعینیت های محترم !

 • تمامی مکاتیب بعداز وارده مدیریت آرشیف تعین وتثبیت شعبات شده وعندالموقع احکام اخذ میگردد.
 • تعداد 1287 قطعه مکتوب توسط مدیریت عمومی آرشیف بعداز اخذ احکام وهدایت توسط کتاب رسیدات داخلی وخارجی به بخش های مربوطه اصدار یافته است.

9 – تنظیم وترتیب وفهرست فایل های مخزن آرشیف !

 • به تعداد (6)  کارتن فایل های اسناد معاضیه ریاست های مرکزی طی جدول فهرست گردیده است.

10 – آماده ساختن صالون جلسات هیات رهبری وتنظیم ملاقات ها داخلی وخارجی با دفتر سکرتریت مقام !

 • عندالموقع ودر زمان تعیین شده در تدویر تعداد 5 جلسه هیات رهبری اجراات صورت گرفته است.

11 – تایپ بیانیه ها وسایر هدایات مقام !

 • عندالضرورت اجرا میگردد.

12 – اجرای وظایف منحیث مرجع تامین کننده ارتباطات بین وزارت ها , ادارات وموسسات داخلی وخارجی!

 • عندالموقع نظر به نیاز اداره قبل از معیاد تعین شده اجراات صورت میگیرد.

13 – تنظیم فایل ها ودوسیه های کاری مقام وزارت وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی !

 • طی ربع سوم بر علاوه فایل های تنظیم شده تعداد (3) کارتن اسناد واصله توسط مدیریت عمومی تعقیب وپیگیر مصوبات در فایل ها به اساس تاریخ وسال وهمچنان مرجع مربوطه تنظیم وترتیب گردیده است.

 • گزارش ربع سوم سال (1398) ریاست امور حقوقی
 • تدویر(5) جلسه کمیته تسوید قوانین پیرامون بازنگری قانون منع خشونت علیه زن .
 • پیشنهاد مبنی برتعدیل مواد (350) قانون اجراآت جزائی به منظورحمایت از حقوق زنان و ارسال آن به مراجع مربوط.
 • تنظیم دفتر کال سنتر و اخذ امتحان مشاورین و سوپروایزر، هماهنگ کننده و متخصص تکنالوژی معلوماتی و استخدام منابع بشری برای برای دفتر کال سنتر.
 • دادخواهی برای (10) قضیه حاد که شامل قتل ها، تجاوزات  جنسی، خودکشی و محاکمات صحرائی و شریک نمودن قضایا با اعضای گروپ داد خواهی جهت پیگیری و رسیدگی جدی به آنها
 • هماهنگی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشر اعلامیه مطبوعاتی درمورد تقبیح نمودن قضایای حاد وخشونت علیه زنان جهت دستگیری و به مجازات رسانیدن عاملین قضایای خشونت با ریاست محترم مبازه با خشونت علیه زن لوی څارنوالی و ریاست محترم مبارزه با جرایم جنائی وزارت امورداخله از طریق ارسال مکتوب هماهنگی صورت گرفت.    
 • در کمیسیون عفو و تخفیف اشتراک گردید و به اساس فرامین جلالتماب رئیس جمهور (4) تن محبوسین اناث عفو و (2) تن محبوسین مورد تخفیف قرارگرفتند.
 • جهت رسیدگی جدی به قضایای اخیری که در مرکز و ولایات کشور صورت گرفته بود، به تعداد (3) جلسه گروپ دادخواهی به اشتراک ارگانهای عدلی وقضائی دایر گردید و در مورد با اعضای گروپ دادخواهی بحث صورت گرفت.
 • تدویر یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های دولت تحت عنوان خشونت های حاد در مرکزو ولایات به منظورجذب توجه مسوولین به موضوع.
 • تهیه و ترتیب طرح مبارزه با عوامل که مسبب قضایای تفریق می گردد.
 • تدویر سه برنامه آگاهی دهی برای (75) تن کارمندان ادارات دولتی در ولایات بلخ، ننگرهار و پروان.
 • تهیه و تکثیرمواد تبلیغاتی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری (1398) به ادارات دولتی در مرکز و ولایاتی .
 • مسوده قانون ثبت ازدواج ها نهائی گردید.
 • تسوید طرزالعمل برخورد خاص با متضررین قضایای خشونت علیه زن.
 • استخراج آمار و ارقام قضایای خشونت علیه زن ادارت محترم سترمحکمه، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی از سیستم (CMS) و ارسال آمارو ارقام فوق الذکر به ادارات مربوطه جهت تائیدی.
 • تهیه فارمت برای ادارات محترم وزارت امور داخله، څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن، سترمحمکه و وزارت امور زنان. در رابط به وضعیت زنان معتاد کنفرانس دایر گردید.   
 • تهیه دو اجندا برای جلسه ربعوار کمیسیون عالی و شریک سازی آن با ریاست محترم اجرائیه به منظور تدویر جلسه .

 


گزارش ربع سوم  ریاست مالی واداری سال مالی 1398

 • مطالبه و اصدار تخصیص معاشات  زنان تلاشی کننده سایت های زنانه درپروسه ثبت نام تقویتی و انتخابات ریاست جمهوری.
 • مطالبه و اصدار تخصیص کانکریت ریزی و مزایک کاری سرک های اصلی و فرعی باغ زنانه ریاست اموزنان ولایت بدخشان از بودجه غیرمشروط.
 • اخذ و اصدار تخصیص جهت ترمیم و رنگمالی ریاست های اموزنان ولایات (کابل ،غزنی و میدان وردک )  از بودجه حفظ ومراقبت.
 • اخذ تخصیص و اجرای حوالجات معاشاتی و مصارفاتی پروژه خط تیلفون رایگان (6767) که از طریق صندوق وجهی سارک تمویل میگردد.
 •  ترتیب بودجه سال مالی 1399 به ملاحظه اسناد جمع آوری شده از واحد های اول و دوم بودجوی طبق نیازمندی اداره.
 •  اخذ تخصیص و اجرای حواله ها هزینه چاپ شعارها درمورد مشارکت زنان ؛ ثبت ونشر میز مدور به منظور تدویرانتخابات ؛ تحویل فیس اداری سالانه خط تیلفون رایگان، تهیه بروشور ابلاغیه درمشارکت زنان درپروسه انتخابات ، تهیه اسپات تلویزیونی ، خریداری سایر اجناس مورد نیاز در تدویرورکشاپ .
 • اجرای سایر حوالجات معاشاتی و مصارفاتی وطی مراحل آن به وزارت مالیه وانتقال چک ها به دافغانستان بانک وکابل بانک .
 • ترتیب فورمه های عوایدی  وثبت ان به سیستم  مدیریتی (RMIS) وزارت  محترم مالیه .
 • ترتیب و توحید فورمه های محسوبی مصارف وجوه سردستی  وسایر حواله های طورتحویل غرض مجرائی به وزارت  مالیه.
 • فعال ساختن طعام خانه وزارت جهت صرف طعام چاشت برای کارمندان مرکزی وزارت.
 •  برآورد و نظارت از اجرای کار تحکیمات امنیتی دیوار RCC میان وزارت و شفاخانه ایمرجنسی و نصب دروازه های زرهی روکی تقویتی مقابل دروازه عمومی و پارکینگ B آغاز گردیده است.
 • تنظیم برنامه رؤسای ولایتی، معاونان ولایات و جامعه مدنی در صحن وزارت.
 •  تزئین تماماً اطراف وزارت با بیرق های ملی و چراغ ها جهت شکوه مندی جشن استقلال کشور

تکمیل فورم سجل تعمیرهای مرکزی امور زنان ولایت کندز توسط هیئات مرکزی وزارت.

جمع وقید تماماً اجناس وسایل و روغنیات از قبیل تیل دیزل، پطرول، کمره های فلمبرداری، عکاسی، کمپیوتر ها، پرنتر ها و سپات های تلویزیونی زیر عنوان (زنان و صلح و اشتراک زنان در انتخابات) و سایر موارد .تکثیر مصوبات کابینه و شورای وزیران مصوبه های جلسه هیئت رهبری وزارت در ربع سوم با آمریت های مربوط.

              


                            

گزارش مختصر از اجراآت منابع بشری بابت ربع سوم  سال مالی 1398

 • استخدام (2) تن در بست های عالی رتبه (دوم) ریاست های مرکزی و ولایتی در هماهنگی با بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 • طی مراحل اسناپروسه شارت لست (3) بست ریاست های امور زنان ولایات زابل ، ارزگان و نورستان.
 • استخدام (32) تن کارمند ان در بست های خالی رتبه سوم الی هشتم ریاست های مرکزی و ولایتی وهمچنان تقرر (9) تن در بست های خط تیلفون 6767 از طریق رقایت آزاد.
 • استخدام (31) تن کارمندان طور بلمقطع در ریاست های مرکزی و ولایتی.
 • به اعلان گذاشتن 6 بست خالی ریاست های مرکزی همجنان تکمیل نمودن اسناد مربوط به (22) تن کارمندان جدیدالتقرر.  
 • آغاز دور دوم کورس انگلیسی در تشریک مساعی با دفتر محترم British Council.
 • تهیه و ترتیب مسوده رهنمود آموزش کارمندان جهت تنظیم امور ارتقای ظرفیت..
 • معرفی و ارتقای ظرفیت (165) تن کارمندان وزارت در برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت در سطح مرکز و ولایات
 • تدویر برنامه آموزشی برای کارمندان ریاست امور رنان ولایت بامیان ودایگندی تحت نظارت رئیس منابغ بشری.
 • تهیه و تدوین پروسیجر طرح، ترتیب، بازنگری و چگونگی پیشنهاد تعدیلات در لوایح وظایف .
 • تهیه، ترتیب، بازنگری و طی‌مراحل (2) بست لوایح وظایف پروژه خط تلیفون 6767 و بست‌های داخل تشکیل.
 • هماهنگی درجهت شریک سازی تجارب و اندوخته های علمی یک تن کارمندازکشور چاپان  طی برنامه به کارمندان ریاست های مرکزی.
 • شریک سازی لوگوی صدمین سالگرد استردادواستقلال کشور به واحد های مرکزی و ولایتی جهت تطبق درمراسلات اداری خویش تا ختم سال 1398 .
 • تکمیل ارزیابی اجراآت وظیفوی (110) تن از کارمندان مرکزی و ولایتی.
 • اختصاص امتیاز مادی استثنایی (سوپراسکیل) برای (14) تن از کارمندان از طریق پروسه رقابتی.
 • به روز نمودن جدول دیتابیس ارزیابی اجراآت کارمندان مرکزی و ولایتی.
 • هماهنگی با نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد ارزیابی اختصاصی (سوپراسکیل ) کارمندان مرکزی وزارت و تنظیم جلسات آن.
 • تطبیق و اپدیت نمودن دفاتر سوانح کارمندان ولایتی و مرکزی در مادیول جدید سیستم HRMIS.
 • تطبیق دفاتر سوانح (32) تن از کارمندان، در مادیول جدید سیستم (HRMIS).
 • طی‌مراحل اسناد تقاعد (14) تن از کارمندان بخش مرکزی از طریق سیستم جدید الکترونیکی تقاعد.
 • تجدید و عیارسازی سیستم حاضری الکترونیک، طبق آخرین معیارات وزارت کار و امور اجتماعی.
 • ترتیب و ارسال راپور های حاضری کارمندان مرکزی و قراردادی وزارت به بخش مربوط.
 • رسیدگی، ارجاع و پیگیری شکایات (9) تن کارمندان، در هماهنگی با ک. ا. ا. خ. م.
 • معرفی (10) تن کارکنان ریاست های مرکزی وزارت جهت تداوی به شفاخانه های داخلی طور رایگان.
 • ترتیب (2) لایحه برای طعام خانه وزارت.

ریاست نظارت و ارزیابی

مدیریت عمومی توحید گزارشات

گزارش مختصر ازفعالیت های انجام شده طی شش ماه اول سال مالی 1398   

مقــدمــــه:                                                                                                                                                       

ریاست نظارت و ارزیابی جهت تحقق اهداف، استراتیژی، مأموریت و دیدگاه وزارت کار وفعالیت مینماید که آنرا از طریق نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق برنامه ها و پالیسی ها در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی در مرکز و ولایات به شکل دوامدار انجام میدهد.

این گزارش دستاورد ها و فعالیت های عمدۀ ریاست نظارت و ارزیابی را طی چهار ماه اول سال مالی 1398 نشان میدهد که ذیلا شرح داده می شود:

دربخش نظارت وارزیابی :                                                                                                                                    

 •  تکمیل گزارش نظارت از چگونگی تحقق پلان تطبیقی سمپوزیم های توانمند سازی زنان(زون شمال و جنوب غرب) در 21ادارۀ دولتی(صحت عامه، معارف، عدلیه، زراعت، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد حج و اوقاف، شهر سازی و مسکن، اداره مستقل ارگانهای محل، ستر محکمه افغانستان، تحصیلات عالی، تجارت و صنایع، کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره حفظ محیط زیست، شورای عالی صلح، لوی څارنوالی، شاروالی کابل و نشر آن درویب سایت وزارت امورزنان بعداز تائیدی معینیت محترم پالیسی و مسلکی   
 • تهیه گزارش نظارت از پروژه های انکشافی(ساختمانی) 3 ولایت: کاپیسا، غزنی و ننگرهار.
 • نظارت از پالیسی ها و برنامه های مرتبط به زنان در ادارات( وزرت صحت عامه، ادارۀ حفظ محیط زیست، وزارت مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، زراعت، آبیاری ومالداری، معارف وتهیه گزارش تطبیق برنامه های ایشان
 • نظارت از فعالیت های 15  موسسۀ غیر دولتی مرتبط به زنان مطابق تفاهمنامه (شبکه تلویزیون زن، بخش روابط عامه سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، موسسه پلانگذاری افغان، War child  Canada ، دفتر اترأ موسسۀ کولمبو پلان، موسسۀ تحقیقی علمی انکشاف جامعۀ، مرسی کورپس، Giz و مؤسسۀ Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization میرستوبس یعنی کلینیک حمایۀ طفل و مادر و تنظیم خانواده، موسسۀ زر دوزی تمرکز
 • تهیه و ترتیب پلان تطبیقی سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایت ننگرهار و هرات.
 • سفر به 4 ولایت ( هرات،ننگرهار،کندهارو بلخ) جهت ارزیابی پلان کاری ملی ده ساله و اخذ نظریات وپیشنهادات برای پلان کاری دوم هم چنان ارائه گزارش از کار های گروپی به مقام و دفتر پروموت جهت گنجانیدن به پلان کاری ملی برای زنان افغانستان 2 .
 • تدویر 10 جلسه با دفتر پروموت در مورد ارزیابی پلان کاری ملی برای زنان افغانستان(نپوا)برای همکاری تخنیکی برای تهیه انفوگرافیک ارزیابی پلان کاری ملی ، چاب مواد به سفرهای ولایتی و ارائه نظریات برای پلان کاری ملی دوم
 • اشتراک در جلسه کمیسیون عالی بورسیه های وزارت تحصیلات عالی که در نتیجۀ آن روی سهمیه 30% زنان در بورسیه ها تاکیدگردید.
 • تهیۀ گزارش از برنامه ملی دارای اولویت تقویت اقتصادی زنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پریزنتشن آن و شریک سازی گزارش با همه اعضای جلسه هیئت رهبری .
 • تهیه دیتابیس سمپوزیم دو زون ( بلخ و کندهار)وکار بالای دیتابیس پلان کاری ملی برای زنان افغانستان(نپوا).
 • تامین روابط با کمیسیون اصلاحات اداری برای شمولیت درپروسه نظارت از پالیسی افزایش دو درصدی زنان در ادارات دولتی .
 • ارزیابی سمپوزیم توانمند سازی زنان زون شمال و جنوب غرب وتهیه پریزنتشن وارائه ان به جلسه روسای وزارت .
 • ارایه پریزنتیشن سمپوزیم توانمند سازی زنان زون شمال و جنوب غرب در کمیته توانمند سازی مربوط به کمیته اجرایی توانمندسازی به عمل آمد و از ادارات اشتراک کننده تقاضا گردید تا مواردیکه هنوز روی ان کار نشده از اداره خویش تعقیب نمایند.
 • مرور و مطالعه پلان استراتیژیک 5 ساله، شناسای خلا ها وچالش های ان که به زودی با مقام وزارت شریک می گردد.
 • تهیه پلان تطبیق سفرهای نظارتی برای نظارت از برنامه آگاهی عامه (پروژه انکشافی )
 • ارائه شش طرح پیشنهادی به 13 ارگان دولتی که به اساس یافته های سمپوزیم ها ترتیب گردیده بود که درنتیجه تااکنون  3 اداره موافقت کرده تا طرح های متذکره را شامل برنامه های خویش سازد.

دربخش کمیسیون عالی منع خشونت

 • تهیۀ پلان تطبیقی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن  طی سال 1398.
 • تهیه گزارش ازفعالیت های انجام شده کمیسیون عالی منع خشونت وکمیسیون های ولایتی طی یکسال وارائه ان به جلسه کمیسیون عالی منع خشونت  
 • تدویر  جلسۀ (83، 84 و 85)کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن و اولین جلسه سال 1398.
 • نظارت اعضای کمیسیون از مرستون کابل برای رسیدگی به مشکلات زنان مصاب به تکالیف روانی که درنتیجه یک هیئت از جانب وزارت صحت عامه برای نظارت مراجعه ونتایج آن به جلسه ارائه گردید وفیصله گردید تا هلال احمر روی طرزالعمل یا مقرره کارنمایند.
 • کارروی گزارش تطبیق استراتیژی مبارزه با خشونت وهماهنگی با وزارت امور داخله و اداره احصائیه مرکزی در رابطه برای اخذ گزارشات ازتطبیق استراتیژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان.
 • تدویر جلسه فوق العاده کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن پیرامون قضیه چهارده ثانیه.
 • تدویر جلسه اضطراری کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن پیرامون قضیه مینه منگل و سایر قضایای اخیر .
 • ارایه اعلامیه مطبوعاتی پیرامون قتل های اخیر به خصوص قضیه مینه منگل .
 • ارایه اعلامیه مطبوعاتی پیرامون قضیه چهارده ثانیه .

دربخش کمیته عالی جندروامورزنان کابینه

 • تدویر 2 جلسۀ کمیتۀ عالی جندر و امور زنان کابینه که در نتیجه آن پالیسی های دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، محافظت از زنان در حالات جنگ و اضطرار و مشارکت زنان در انتخابات به تصویب رسیده است و تفاهمنامۀ پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و ملکیت میان وزارت امور زنان و ادارات ذیدخل به امضا رسیده است واز دو پالیسی متباقی کارجریان دارد. هم چنان پریزنتشن ارزیابی پلان کاری ملی برای زنان درجلسه دوم ارائه گردید وفیصله شد تا درکابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح گردد.
 • کارروی نهایی سازی گزارشات کمیته جندر ریاست های امور زنان ولایات .
 • کار روی طرزالعمل کمیته عالی جندر و امور زنان .
 • تعقیب و پیگیری فیصله های جلسه شماره سوم کمیته عالی جندر  و امور زنان کابینه از معاونیت دوم ریاست جمهوری .

سایر فعالیت ها

 • تدویر جلسه با دفتر اکسفام، بیناد آسیا، وار چایلدکانادا، یوان ابیتات ، یونما ، یو ان افپی اه ، jssp  برای هماهنگی وهمکاری هرچه بیشتر درتطبیق برنامه ها
 • ابراز نظر روی مسوده پلان عمل قطعامه 1325 برای سال 1398
 • تهیه صفحه معلومات درمورد فعالیت های وزارت برای تطبیق قطعنامه 1325
 • تهیه گزارش به وزارت مالیه به دوزبان دری وانگلیسی پیرامون اجراات وزارت در بخش تساوی جندر
 • ابرازنظردرمورد بروشورتهیه شده ریاست حقوق
 • ارائه طرح های پیشنهادی برای برگزاری هرچه بهتر به مناسبت جشتن استرداد واستقلال کشور .

گزارش مختصر از اجراآت منابع بشریبابت ربع دوم سال مالی 1398

 استخدام (3) تن در بست های عالی رتبه (دوم) ریاست های مرکزی و ولایتی در هماهنگی با بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

 1. طی مراحل پروسه شارت لست (3) بست ریاست های امور زنان ولایات زابل ، ارزگان و نورستان.
 2. استخدام (22) تن در بست های خالی رتبه سوم الی هشتم از طریق رقایت آزاد.
 3. انتقال (3) تن کارمندان انتظار با معاش در بست های خالی.
 4. آغاز دور دوم کورس انگلیسی در تشریک مساعی با دفتر محترم British Council.
 5. تهیه و ترتیب مسوده رهنمود آموزش کارمندان جهت تنظیم امور ارتقای ظرفیت..
 6. معرفی و ارتقای ظرفیت (73) تن کارمندان وزارت در برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و درازمدت در سطح مرکز و ولایات.
 7. تهیه و تدوین پروسیجر طرح، ترتیب، بازنگری و چگونگی پیشنهاد تعدیلات در لوایح وظایف .
 8. اخذ تأییدی طرح تشکیل وزارت امور زنان، بابت سال 1398 از ک. ا. ا. خ. م.
 9. تهیه، ترتیب، بازنگری و طی‌مراحل (9) عنوان لوایح وظایف پروژه خط تلیفون 6767 و بست‌های داخل تشکیل.
 10. اخذ منظوری (41) بست کارمندان با المقطع از ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای سال 1398.
 11. تکمیل ارزیابی اجراآت وظیفوی (92) تن از کارمندان مرکزی و ولایتی.
 12. اختصاص امتیاز مادی استثنایی (سوپراسکیل) برای (9) تن از کارمندان از طریق پروسه رقابتی.
 13. به روز نمودن جدول دیتابیس ارزیابی اجراآت کارمندان مرکزی و ولایتی.
 14. هماهنگی با نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد ارزیابی اختصاصی (سوپراسکیل ) کارمندان مرکزی وزارت و تنظیم جلسات آن.
 15. تطبیق و اپدیت نمودن دفاتر سوانح کارمندان ولایتی و مرکزی در مادیول جدید سیستم HRMIS.
 16. تطبیق دفاتر سوانح (40) تن از کارمندان، در مادیول جدید سیستم (HRMIS).
 17. طی‌مراحل اسناد تقاعد (14) تن از کارمندان بخش مرکزی از طریق سیستم جدید الکترونیکی تقاعد.
 18. تجدید و عیارسازی سیستم حاضری الکترونیک، طبق آخرین معیارات وزارت کار و امور اجتماعی.
 19. ترتیب و ارسال راپور های حاضری کارمندان مرکزی و قراردادی وزارت به بخش مربوط.
 20. رسیدگی، ارجاع و پیگیری شکایات (10) تن کارمندان، در هماهنگی با ک. ا. ا. خ. م.

خلاصه گزارش کاری ریاست منابع بشری طی ربع اول ( جدی – حوت ) سال مالی 1398

 • استخدام (51 ) تن در بست های خالی ریاست های مرکزی و ولایتی که شامل (47 ) کارمند و (4) کارکن خدماتی میگردد که 82 % آن از طبقه اناث و 18 % آن از طبقه ذکور است.
 • معرفی (274 ) تن از کارمندان در 20 برنامه آمورشی طویل المدت و کوتاه مدت در سطح مرکز و ولایات جهت ارتقای ظرفیت شان.
 • هماهنگی و ارجاع ارسال اسناد (16 ) تن شاکی پروسه استخدام به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت رسیدگی به شکایت ایشان .
 • ارزیابی اجراآت وظیفوی 68 تن از کارکنان مرکزی و ولایتی طی ربع اول سال مالی 1398.
 • تطبیق و شامل سازی دفاتر سوانح کارمندان ریاست های مرکزی وزارت در مادیول جدید HRMIS .
 • طی مراحل اسناد تقاعد (6) تن کارمندان ریاست مرکزی که مطابق ماده 138 و 141 قانون کار به تقاعد سوق گردیده اند در سیستم جدید الکترونیکی تقاعد و ارسال آن ذریعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی خزینه تقاعد غرض اجرای حقوق تقاعد شان.
 • ارزیابی وضعیت موجود در ریاست های امور زنان کنر  و بلخ .

 گـــــــــــــزارش اجــــــــــراات ربـــــع اول ریاست دفتـــــــــــــــر طبق پلان کــــــــــــــــــاری سال 1398

1 – اخذ وثبت اسناد ومکاتیب , پیشنهادات وعرایض!

 • به تعداد 124 قطعه اسناد بعداز اخــــــذ احکام مقام محترم ومعینیت های محترم وزارت ثبت گردیده است.
 • تعداد 14 قطعه مکتوب احکامی توسط مدیریت مخزن ثبت گردیده است .

2 – اخذ راپور وگزارش سالتمام در رابطه به چگونگی تحقق وظایف!

 • عندالموقع مطاالبه میگردد.

3 – نظارت وکنترول از نحوه اجراات یومیه کارمندان!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

4 – رهنمایی مسوولین تحت کنترول, در جهت رسیدن به هدف!

 • نظر به لزوم دید عندالضرورت رهنمایی میگردد.

5 – تامین حسن روابط کاری فی مابین ریاست دفتر وتمام وحد های وزارت!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

6 – اجرای به موقع مکاتیب , پیشنهادات , فرامین , احکام مقام ریاست جمهوری به مراجع مربوطه !

 • به تعداد   3شماره مصوبه کابینه جمهوری ا.ا وتعداد 3 شماره مصوبه شورای محترم وزیران به ریاست مربوطه بعداز اخذ هدایت اصدار گردیده است.
 • به تعداد 0 قطعه حکم و0 قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بعداز اخذ هدایت به شعبات مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد 422 قطعه مکتوب  وارده گرفته شده است.
 • به تعداد 1130 قطعه مکتوب بعداز اخذ هدایت رهبری وزارت به شعبات مربوطه آن اصدار یافته است.
 • به تعداد 19 قطعه مکتوب نسبت عاجل بودن موضوع آن بعداز اخذ هدایت مستقیمآ به شعبات مربوطه آن اصدار وتعداد 32 قطعه مکتوب نظر به نوع اجراات توسط مدیریت عمومی تحریرات حفظ شده است.

7 – طرح توحید گزارش های جلسه رهبری وزارت , اصدار آن به شعبات ذیربط وپیگیری از فیصله ها!

 • تدویر جلسات هیات رهبری طی هرماه چهار مرتبه به روز های شنبه دایر گردیده است.
 • به تعداد 8 جلسه هیت رهبری تدویر , فیصله ها به شعبات مربوطه اصدار واز تحقق آن پیگیری صورت گرفته است.

8 – اخذهدایت و احکام مکاتیب از مقام محترم وزارت ومعینیت های محترم !

 • تمامی مکاتیب بعداز وارده مدیریت آرشیف تعین وتثبیت شعبات شده وعندالموقع احکام اخذ میگردد.
 • تعداد 10801 قطعه مکتوب توسط مدیریت عمومی آرشیف بعداز اخذ احکام وهدایت توسط کتاب رسیدات داخلی وخارجی به بخش های مربوطه اصدار یافته است.

9 – تنظیم وترتیب وفهرست فایل های مخزن آرشیف !

 • به تعداد (8)  کارتن فایل های اسناد معاضیه ریاست های مرکزی طی جدول فهرست گردیده است.

10 – آماده ساختن صالون جلسات هیات رهبری وتنظیم ملاقات ها داخلی وخارجی با دفتر سکرتریت مقام !

 • عندالموقع ودر زمان تعیین شده در تدویر تعداد 8 جلسه هیات رهبری اجراات صورت گرفته است.

11 – تایپ بیانیه ها وسایر هدایات مقام !

 • عندالضرورت اجرا میگردد.

12 – اجرای وظایف منحیث مرجع تامین کننده ارتباطات بین وزارت ها , ادارات وموسسات داخلی وخارجی!

 • عندالموقع نظر به نیاز اداره همیشه وقت اجراات صورت میگیرد.

13 – تنظیم فایل ها ودوسیه های کاری مقام وزارت وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی !

 • تعداد (23) کارتن اسناد واصله توسط مدیریت عمومی تحریرات در فایل ها به اساس تاریخ وسال وهمچنان مرجع مربوطه تنظیم وترتیب گردیده است.

گزارش ریاست اطلاعات وارتباط عامه بابت ربع اول1398 

دستاورد ها وفعالیت هادرمطابقت به پلان 1398

- تهیه وارائه (1) پروپوزل در رابطه به  تدارک امکانات مالی برنامه های سال 1398 ریاست اطلاعات وارتباط عامه .

 تهیه پشنهادات جداگانه به دفاتر همکار بین المللی جهت چاپ مجله میرمن وجریده ارشالنسوان ، بلبورد هشتم مارچ .

تهیه پروپوزل جداگانه در رابطه به تدویر (8) میز مدور در هشت ذون در مطابقت به پلان تطبیقی وزارت امور زنان در موردانتخابات ۱۳۹۸

- تهیه اسکرپت فلم 5 دقیقه یی ازمجموع کارکرد های وزارت امور زنان در طی چهار سال حکومت وحدت ملی وزمینه سازی قراد داد تهیه آن براساس پشنهاد ریاست اطلاعات وارتباط عامه وحکم مقام رهبری وزارت از طریق آمریت تدارکات.

- تهیه اسکرپت 2 اسپات تلویزیونی در رابطه به (زنان وصلح) و(زنان وانتخابات )که اسکرپت های متذکره براساس پشنهاد ریاست اطلاعات وحکم مقام محترم رهبری جهت طی مراحل قانونی وانتخاب پرودکشن ها برای تهیه آن به امریتتدارکات ارسال گردید..

- تهیه مواد برای  ثبت ( سه میز گرد) به مناسبت هشتم مارچ ( روز جهانی زن)و سهم زنان درپروسه های صلح و انتخابات پارلمانی کشور  در تلویزیون های ملی، زن و..... که براساس هماهنگی های کاری یک میز مدور در رابطه به تنظیم خانواده در مطابقت به پلان از طریق تلویزیون ملی صبت ونشر گردید ودو میز دیگر جهت طی مراحل قانونی به تدارکات به منظور انتخاب تلویزیون ها ضمیمه پشنهادوحاوی حکم مقام ارسال شد.

- ثبت (2)پیام ویدیویی مقام وزارت در رابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن، و پیام تبریکی سال نوونشر آن از طریق تلویزیون زن ملی وب سایت وزارت وتلویزیون های محلی از طریق همکاری ریاست ارتباط ولایات.

- تهیه (6) بلبورد تبلیغاتی  فراخوان الحاج دلبر نظریوزیر امور زنان کشوردررابطه به هشتم مارچ

- طرح ،دیزاین وچاپ (6 ) استند بنر و( 2000) بروشور دستاورد های 4 ساله وزارت .

طرح ،دیذاین،چاپ  وتوزیع (300 قطعه کارت  دعوت هشتم مارچ و200 قطعه کارت تبریکی) به خاطر سال نو ۱۳۹۸.

- اشتراک، سخنرانی وسهم گیری فعال در( 9 ) جلسه کمیته کمیته آگاهی عامه اجندای ملی امنیت غذایی، کمیته حل اختلافات ، کمیته مالی وزارت امور زنان ، کمیته رشد هنر وفرهنگ، کنفرانس نقش زنان در انتخابات معیتیت مالی واداری،.....

- تدویر ( 3 ) جلسه کاری کمیته هشتم مارچ به آمرین جندر، موسسات همکار وکمیته داخلی وزارت برای تقسیم وظایف کمیته هشتم مارچ به هدایت معین مسلکی وپالیسی وزارت.