اطلاع رسانی

              بانک اطلاع رسانی وزارت امور زنان در کنار سایر بخشهای اطلاع دهی، آغاز به فعالیت نمود

رهبری وزارت امور زنان به هدف بدسترس قرار دادن تمامی فعالیت ها و کارهای انجام یافته در مربوطات این وزارت به متقاضیان غرض ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت پذیری و از بین بردن انواع چالش ها، از طریق صفحۀ ویژۀ اطلاع رسانی برای منافع و مصالح علیای کشور در مطابقت به ماده چهاردهم قانون دسترسی به اطلاعات:( مطابق به بند 2 ماده 14 ادارات مکلف اند به منظورحفظ ونگهداشت بهتر اسناد واطلاعات وبه دسترس قرار دادن آنها به متقاضیان در اسرع وقت)؛ بانک اطلاعاتی را ایجاد نماید.

به همین منظور اطلاعات دست داشته تیم کاری این بخش مهم  از طریق ویب سایت وزارت نشر میگردد تا بتوانند خدمات قابل توجه توجه را در این راستا انجام دهند. و درعین حال، در این صفحه متقاضیان می توانند به فورم آنلاین دسترسی داشته باشند و همچنان به منظور حل مشکلات شان به آدرس های ذیل به تماس شوند:


مسوول اطلاع رسانی:

اسم- عزیز الله حمزه

وظیفه- کارشناس اطلاع رسانی وزارت امورزنان

آدرس الکترونیکی(ایمیل) aziz.hamzagh@gmail.com

نمبرهای تماس : 0700273382

نمبر وتساپ:0728819107


یست پروژه های اجراشده و درحال اجرای وزارت ازجانب آمریت تدارکات در سال مالی  1398

 1. قرارداد (98) قلم قرطاسیه باب سال مالی 1398به اساس حکم شماره (284) مؤرخ (3/4/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (02/6/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (2083200) افغانی با شرکت محترم ساحل هجران لمیتد عقد گردیده است.
 2. قرارداد (50000) لیتر تیل دیزل و پطرول سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (605) مؤرخ (8/13/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (27/11/1397) به قیمت مجموعی مبلغ (2726000) افغانی با شرکت محترم خدمات لوژستیکی موج آبهای آموعقد گردیده است.
 3. قرارداد 10Mbps انترنت سال مالی 1398 به اساس حکم شماره (686) مؤرخ (11/9/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (28/11/1397) به قیمت  مجموعی مبلغ (864000) افغانی با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.
 4. قرارداد (14000) کیلو گرام گاز سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (479) مؤرخ (28/6/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (17/9/1397) به ارزش مجموعی مبلغ (883000) افغانی با شرکت مدبر احمدی عقد گردیده است.
 5. قرارداد (500) شماره تیلفون های E1-PABX سال مالی 1398به اساس حکم شماره (891) مؤرخ (23/11/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (2/2/1398) با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.
 6. قرارداد تحکیمات امنیتی RCC ساخت و نصب دروازه سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (127) مؤرخ (17/2/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (12/5/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (4741275) افغانی با شرکت دره زرگر عقد گردیده است.
 7. قرارداد کمپیوتر و پرنتر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (4) مؤرخ (4/1/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (04/4/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (602700) افغانی با شرکت تجارتی زامیاد عقد گردیده است.
 8. قرارداد فرنیچر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (727) مؤرخ (3/10/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (27/4/1398) به قیمت  مجموعی مبلغ (520000) افغانی با شرکت ربیع صمیم لمیتد عقد گردیده است.
 9. قرارداد 15Mbps انترنت و 8Mbps تخفیف رایگان از طرف شرکت افغان تیلی کام مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (188) مؤرخ (1/3/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (20/6/1398) به ارزش مجموعی مبلغ (324000) افغانی با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.
 10. قرارداد تدارک دستگاه کال سنتر وتجهیزات آن در مرحله قبل از عقد قرارداد قرار دارد.

 دانلود قانون دسترسی به اطلاعات         

دانلود رهنمود شیوه اطلاع رسانی

 

mowa