"تحکیمات امنیتی و اطاق تلاشی زنانه

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

"تحکیمات امنیتی و اطاق تلاشی زنانه MOWA-OB-NCB-1400-07

وزارت امور زنان  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تحکیمات امنیتی و اطاق تلاشی زنانه اشتراک نموده و نقل شرطنامه منظور شده را از طریق سایت اداره محترم تدارکات ملی(https://tenders.ageops.net) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر شنبه تاریخ 08/03/1400 به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی، ناحیه دهم، کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (40000) چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه تاریخ 08/03/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در چمن مقابل تالار سینما زینب که به داخل محوطه وزارت امور زنان قرار دارد، تدویر می گردد."