شورای عالی زنان

طرزالعمل شورای عالی زنان 


دومین نشست مشورتی پیرامون تعیین آجندای نخستین جلسه شورای عالی زنان

مورخ 18 قوس  سال 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 محل تدویر: تالار سینما زینب وزارت امور زنان

زمان جلسه :

۱۸/ ۹/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰

اهداف جلسه مشورتی :

 1. ارایه گزارش نشست اول مشورتی برای تعیین اجندای نخستین جلسه شورا عالی زنان .
 2. انتخاب یک تن از اشتراک کنند گان غرض ارایه گزارش در اولین جلسه شورای عالی زنان.
 3. جمع آوری نظریات اشتراک کنندگان درمورد اجندای جلسه شورای عالی زنان.

اشتراک کنندگان:

 • مشاورین ریاست جمهوری
 • همکاران ریاست انسجام شورای های عالی ریاست جمهوری ا.ا.
 • مشاور دفتر بانو اول کشور
 • نماینده معاونیت اول
 • نماینده معاونیت دوم
 • نماینده گان مردم در شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه)
 • روسای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات
 • کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 • نماینده گان قوای قضایه کشور
 • معینان وزارت خانه های مختلف
 • روئسای زن از ادارات مختلف دولتی وغیر دولتی
 • آمرین جندر وزارت خانه ها
 • نمایندگان رسانه ها
 • نماینده های شبکه زنان افغان
 • نماینده اداره محترم کوچی ها
 • نمایندگان جامعه مدنی

مقدمه:

ایجاد شورای عالی زنان منحیث یکی از تعهدات برنامه عمل 2 مشارکت دولتداری باز پیشنهاد شده از آدرس جامعه مدنی می باشد که در جلسه مورخ 9 جدی 1398 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. تطبیق تمام تعهدات مندرج برنامه عمل ملی 2 منجمله تعهد (ایجاد شورای عالی زنان) مطابق تقسیم اوقات، تطبیق آن لازم الاجراء می باشد.

وزارت امور زنان منحیث دارالانشای شورا، درهماهنگی با ریاست محترم انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری و سکرتریت دولتداری باز، مسوولیت پیشبرد تطبیق این تعهد را به عهده دارند.

به این منظور وزارت امور زنان جهت همگانی ساختن و تامین همنظری در پروسه ،  نشست دوم مشورتی را به تعقیب نشست اول جهت تهیه اجندای جلسه شورای عالی زنان و انتخاب نماینده برای ارائه گزارش درجلسه مذکور در مرکز با حضور داشت نماینده گان زنان سطوح مختلف ادارات دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی که در بالا تذکر داده شده، تدویر نمود.

جریان جلسه:

جلسه با تلاوت قرآن عظیم الشان و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید سپس محترم حسینه صافی  سرپرست وزارت امور زنان اشتراک کنندگان را به دومین جلسه مشورتی شورای عالی زنان خوش آمدید گفته، در باره آجندای دومین جلسه شورای عالی زنان واهداف این نشست معلومات مفصل ارایه نمود.

محترمه حسینه صافی، حین تشریح اهداف دومین جلسه مشورتی از همکاری همه جانبه ادارات محترم دولتی و نهاد های غیر دولتی در سطح مرکز و ولایات جهت جمع آوری و توحید گزارش نظریات زنان در قسمت چگونگی تدویر نخستین جلسه شورای عالی زنان، اظهار سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاری های شان در آینده شد. در ضمن ایراد فرمودند که این یک پروسه خود زنان بوده و دارای هیچ نوع وابستگی سیاسی نمیباشد.

وی افزود با ایجاد این شورا  فضای اعتماد  و اتحاد میان زنان کشور در سطوح مختلف ایجاد شده و زمینه را برای انجام کارهای بزرگ در سطح کشور به نفع زنان مساعد میسازد.

درجریان صحبت های شان از طرح یادبود از زنان نامور کشور نامبردند که وزارت امورزنان درحال تهیه آن است و محافل را برای یادبود ایشان تدویر می نماید چنانچه برنامه برای یادبود خاطرات استاد محبوبه حقوقمل چندی قبل دایر گردید و درنظر است که به تاریخ ۱۹ قوس از دگرجنرال سهیلا صدیق صورت گیرد به تعقیب این محفل به تاریخ ۲۰ قوس کنفرانس مطبوعاتی ختم کمپاین شانزده روزه منع خشونت دایر می گردد ضمنا از مسوده استراتیژی که درمورد معلولین توسط وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین تهیه گردیده است به وزارت امورزنان مکلفیت داده شد که بخش زنان معلول را به عهده گیرد نظریات و پیشنهادات خویش را شریک سازد به این ارتباط قرار است که به روز یکشنبه مجلس مشورتی را وزارت امورنان دایرنماید، نیز یاد آور شده  از همه مهمانان برای اشتراک درین برنامه ها دعوت بعمل آورد.

ایشان در مورد هدف دومین نشست مشورتی شورا طور ذیل بیشتر وضاحت داد، که این جلسه برای شریک سازی گزارش از نشست اول مشورتی برای آمادگی به جلسه شورای عالی زنان ،  انتخاب یک تن از اشتراک کننده گان غرض ارایه گزارش در شورای عالی زنان، تعیین اجندای جلسه شورای عالی زنان دایر گردیده است و خواهان تصامیم نهایی از همه اشتراک کنندگان گردید.   

متعاقباٌ محترمه سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در رابطه به اهمیت و جایگاه شورای عالی زنان معلومات ارائه نموده گزارش نشست اول و اجراات که تا اکنون صورت گرفته را ذریعه پریزنشتن ارائه نمود. ایشان در مورد نهایی شدن فهرست نهاد ها دربخش ( اقتصادی، حقوقی، فرهنگی) و هم پیرامون عضویت دایمی بعضی ادارات که نظر داده شده تذکردادند هم چنان  وی یاد اور شد که یکی از موارد از طریق این شورا درجلسه اول باید دادخواهی شود این است که امکانات و تجهیزات کاری در سطح ادارات برای زنان و مردان یکسان توزیع گردد( خصوصا در سکتور قضایی تبعیض موجود است) . تاسیسات بهداشتی، ترانسپورت برای زنان، کودکستان، شیرخوارگاه و غیره لوازم دفتری مورد نیاز زنان در سطح ادارات فراهم ساخته شود.

یکتن ازنمایندگان جامعه مدنی در رابطه به موضوعات ارائه شده نظر خود را اظهار کرده چنین گفت: ما زنان ایجاد نمایندگی چنین شورا را در سطح ولایات و ولسوالی های کشور خواهانیم و در ضمن در مورد پروسه استخدام معاونین اجتماعی ولایات مخالف بوده و این پروسه مورد قبول ما نمی باشد. انتخاب معاونین اجتماعی اکثریت ولایات سلیقوی و بدون در نظر داشت مواد طرزالعمل خواند.

یک تن دیگری نگرانی خویش در مورد استخدام معاونین به شکل ملموس اعلام داشت،  از اشتراک کننده گان در مورد اختصاص دادن بست های ولسوالی ها برای زنان اظهار نظر نموده و پیشنهاد کرد که یکی از آجندای جلسات شورا را نقش حضور زنان در سطوح حکومت محلی باشد. درنظر گرفته شود.

محترم ماری اکرمی از شبکه زنان نظر داد تا نخست طرزالعمل شورا درجلسه اول شورا نهایی گردد تا به رویت آن جلسات دایر گردد. بعدا موضوعات اساسی در جلسات بعدی  درنظر گرفته شود.

محترمه گلالی اکبری در ضمن حمایت از چگونگی ایجاد شورا افزود لایحه وظایف و طرزالعمل کاری شورا مسیر و استقامت کاری شورا را مشخص ساخته بعد روی ترتیب یک آجندای مهم جهت ارایه برای ریس صاحب جمهور کار مشترک صورت گیرد و در ضمن معرفی شورا با سفارت خانه های کشور های منطقه و جهان همآهنگی بیشتر صورت گیرد. در قدم نخست مطرح کردن  امکانات و تسهیلات برای زنان نفس ایجاد شورا را نزد ریس جمهور کشور زیر سوال خواهد برد. وی افزود تلاش بیشتر صورت گیرد تا تمام زنان نخبه کشور در سطح مرکز و ولایات در شورا دخیل ساخته شوند تا سبب تضعیف شورا در آینده نگردد. سخنران کسی انتخاب گردد که یک نطاق و سخنران ورزیده باشد.

مطابق بند دوم وسوم اجندا تصمیم گرفته شده تا اشتراک کنندگان به گروپ ها تنظیم گردند، روی موضوعات  اجندا اول و انتخاب یک تن سخنران کار نمایند ،۶ گروپ تنظیم گردید و مدت ۲۰ دقیقه وقت گذاشته شد سپس نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان در گروپ های مختلف به شکل تحریری تهیه گردیده، توسط یکی ازنماینده گان هر گروپ برای اشتراک کننده گان  چنین ارایه گردید:

نظریات و پیشنهادات زنان در دومین نشست مشورتی زنان برای نخستین جلسه شورای عالی زنان

اشتراک کننده گان این نشست به شش گروپ تقسیم شده بودند که نظریات شان پیرامون چگونگی ایجاد یک میکانیزم روشن برای پیشبرد امور شورا تدوین و مطرح کردند که بشکل ذیل خلاصه آنرا مینگاریم :  

گروپ اول :

 1. اعضای شورای عالی زنان باید بطور دایمی انتخاب گردند.
 2. اعضای شورای عالی زنان باید ازهر ولایت یک یک نفر انتخاب گردند و درصورت نبود امکانات زون وار تعین گردد.
 3. ایجاد یک واتس آپ گروپ جهت همآهنگی هرچه بهتر و بیشتر میان زنان.

۴. در مورد پیشنهادات و طرح ها برای رفع مشکلات زنان :

 • باید کمیته های سکتوری ایجاد گردد.
 • ارایه طرح های مشخص به گونه تخصصی توسط همین کمیته ها آماده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروپ دوم :

۱. تصویب مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان در قدم اول

۲. ارایه قطعنامه نقش زنان در دفاع از نظام جمهوریت شامل اجندای جلسه گردد

۳. ارایه گزارش و دستآوردها و اقدامات دولت در قبال زنان در اجندای نخستین جلسه شامل گردد

۴. ارایه گزارش نشست های زنان در 34 ولایت پیرامون شورای عالی زنان

گروپ سوم:

۱. ایجاد یک کمیته حقوقی با صلاحیت در وزارت امور زنان جهت حل منازعات و دفاع از حقوق زنان در ادارات دولتی و سایر ادارات غیر دولتی و در اجتماع

۲. درزمان تقرر زنان در ادارات دولتی و غیردولتی صلاحیت های که به مردان دراجرای وظیفه داده می شود، به زنان نیز صلاحیت داده شود.

۳. معرفی یک زن از هرولایت وحضورشان در جلسات جهت ارائه گزارشات از ولایات

۴. ایجاد یک وتسپ گروپ میان اعضای جلسه شورای عالی برای شریک سازی اجندا وسایر معلومات

۵. فراهم سازی زمینه حضور زنان در پروسه صلح

۶. معرفی سید بی بی نورستانی از جانب این گروپ منحیث گزارش دهنده و سخنران در جلسه اول شورای عالی زنان

گروپ چهارم:

۱. سهم زنان در پروسه صلح وحضور وزیر امور زنان در تمام جلسات عالی رتبه صلح                                          

 ۲. نظرخ