گزارشات

گزارش  بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1399 وزارت امور زنان

 • مطابق سند بودجه ملی سال مالی 1399 برای وزارت امورزنان مبلغ(239،477،500) افغانی تخصیص در کودهای(210-220-250) بودجه عادی وزارت منظورگردیده است که از سرجمع بودجه وزارت مبلغ(18،434،462) افغانی را به منظورمبارزه و جلوگیری  از شیوع ویروس کرونا (کوید 19 ) منجانب وزارت محترم مالیه تنقیص صورت گرفته است، ولی طبق تعامل دربررسی بودجه وسط سال مالی 1399 درکود(210) مزد و معاش مبلغ(7،000،000) افغانی و در کود(220) مصارف مبلغ(5،000،000) افغانی که جمعآ مبلغ(12،000،000) افغانی را احتوا میدارد  درسطح مرکز و واحد های دومی وزارت تزئید به عمل آمده است  هم چنان تزئید مبلغ (12،660،000) افغانی تخصیص معاشات زنان تلاشی کننده  در پروسه انتخابات درسطح ولایات که مجموعآ  بودجه عادی این وزارت مبلغ(247،759،416) افغانی را درسال جاری احتواء میدارد. ازجمله مبلغ(226،333،582) افغانی تا اکنون به منظورتادیه معاشات کارمندان و کارکنان خدماتی، کارمندان باالمقطع، اکرامیه، مساعدت ها و حواله های مصارفات عمده وپرچون مصارف اجناس و خدمات انجام شده پستی، مصارف تیلفون های سیمدار و بیسیم، تادیه صفائی، مصارف برق وآب، انترنت، خریداری قرطاسیه باب، تیل، گا، روغنیات، فلترباب، ترمیمات اجناس تکنالوژی، وسایط نقلیه،
 • ترمیمات امورساختمانی و امنیتی وزارت تادیه ومصرف گردیده که (%91) مصرف کل بودجه عادی را احتواء میدارد.
 • همچنان مطابق سند بودجه ملی درسال جاری مبلغ(35،000،000) افغانی بودجه انکشافی اختیاری وزارت  منظوری داشته و مبلغ (8،000،000) افغانی منجانب وزارت محترم مالیه تنقیص گردیده است که بعداز تنقیص و تزئید مبلغ (1،198505) افغانی  تخصیص برنامه قطعنامه (1325) مجموعاً تخصیص بودجه  انکشافی اختیاری  وزارت مبلغ (28،198،505) افغانی را احتواء میدارد ازسر جمع تخصیص مبلغ (23،800،401)  افغانی آن به منظورتطبیق  برنامه  های آگاهی دهی  ازقبل پلان شده ریاست های سکتوری  مرکزی  وزارت و(34) ریاست امور زنان ولایات  به مصرف رسیده  است که(%84) مصرف کل بودجه انکشافی را احتواء میدارد .
 • بودجه غیراختیاری مبلغ(8،000،000) افغانی از صندوق انکشافی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا "سارک" برای پروژه خط تیلفون رایگان برای زنان واطفال منظوری داشته با تزئید مبلغ(1،383،417) افغانی باقیمانده تخصیص سال مالی1398 جمعاً مبلغ(9،383،417) افغانی را احتوا مینماید ، ازجمله مبلغ(4،582،754) افغانی آن به مصرف رسیده است که (%48) مصرف بودجه را نشان میدهد .
 • تخصیص مبلغ ( 7،236،774) افغانی پروژه (ICT lab)وصل کیبلینگ شعبات داخلی وزارت و وصل کیبل فایبر نوری ریاست امور زنان ولایت  کابل ازبودجه اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان " آترا " تمویل گردیده است
 • مبلغ(8،107،520) افغانی به منظور اعمارپروژه مارکیت دومنزله باغ شرین هزاره ولایت دایکندی، ومبلغ(497،605) افغانی به  منظور تادیه اضافه کاری پروژه مارکیت زنانه ولایت ننگرهار ازکمک های صد میلیون دالری کشور دوست هند تادیه گردیده است .

 

وزارت امورزنان طی سال مالی 1399 به تعداد 9 پروژه عادی و انکشافی را منعقد نموده است


افغانستان کې د ښځوپه وړاندې د تاوتریخوالی د سروې او 1395 -1399 کلونو قضیو دارقامو تحلیلی ریپورت


وزارت امور زنان؛

 میزبان برگزاری گردهمایی با شکوه روز جهانی کاهش خشونت علیه زنان

وزارت امور زنان کشور، به پیشواز کمپاین 16 روزۀ روز جهانی کاهش خشونت علیه زنان و به سلسله راه اندازی کمپاین های محوخشونت که از 25 نوامبر الی دهم دسامبر ادامه دارد؛ اینک گردهمایی با شکوهی را به تاریخ پنجم قوس سال روان با حضورداشت محترمه حسینه صافی، سرپرست ونامزد وزیر وزارت امور زنان، الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و پلان، نذیره رحمان، معین توانمندی اقتصادی، مقامات ارشد دولتی، برخی از سفیران کشور ها، مسوولین نهاد های مدافع حقوق زن، جامعه مدنی، موسسات داخلی و خارجی، نمایندگان رسانه ها، روسای مرکزی و کارمندان این وزارت تحت شعار:" بیایید! با انسجام، هماهنگی، حمایت مالی و پاسخگویی افغانستان را عاری از خشونت سازیم" طی محفلِ در تالار سینما زینب راه اندازی نمود.

رهبری وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان بنابر مکلفیت و مأموریت شان در قبال زنان، به هدف کاهش خشونت ها در کشور، محفل گرامیداشت روز جهانی کاهش خشونت علیه زنان را با خوش آمدید گویی حدود 300 تن مهمانان و با ایراد بیانیه های عالمانه شان، رسماً افتتاح و موفقانه به اتمام رسانید.

در ابتداء خانم صافی، تشریف آوری مقامات حکومتی و سایر اشتراک کنندگان را خیر مقدم و خوش آمدید گفته سلام ها و تمنیات نیک مقامات عالیۀ رهبری حکومت از طریق ارسال پیام های کتبی شان را سودمند ابراز داشتند و خشونت علیه زنان را یک معضل جهانی عنوان نموده و آنرا منحصر به افغانها ندانست. سرپرست وزارت امور زنان همچنان افزود؛ وزارت امور زنان پلان استراتیژیکی را الی ۲۵ نوامبر سال آینده در امر کاهش خشونت ها علیه زنان ترتیب و طی هر سه ماه، نتایج حاصل شده از آنرا با رسانه ها و مردم شریک خواهند نمود و همچنان برای پنج سال آینده با شعاری" بسوی کیفیت و موثریت" به فعالیت های خویش بگونۀ هدفمند ادامه خواهند داد".  

متعاقباً پیامهای رئیس جمهور محمد اشرف غنی توسط شیر محمد بهادر زاده، مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در بخش ارتباط عامه، پیام بانوی اول توسط خانم یلدا شریفی و به همین ترتیب، پیام فضل محمود فضلی رئیس اداره امور توسط آقای حبیب الله اصغری، مشاور ادارۀ امور، با داشتن محتوای عالی به نفع زنان کشور، به سمع حاضرین رسانیده شد.  

موضوعات مورد بحث در پنل:

در این بخش از پروگرام، معین پالیسی و مسلکی در مورد ارقام قضایای خشونت در برابر زنان معلومات ارایه داشته افزودند:" ارقام خشونت در مجموع طی سال 1399 با ثبت 7203 قضیه نسبت به سال 1398 که در آن 8532 قضیه ثبت و راجستر گردیده است، کاهش را نشان میدهد مگر قضایایی که به اساس 22 مورد خشونت تثبیت شده مطابق قانون منع خشونت علیه زنان، یک مقدار افزایش را نشان میدهد. به گونۀ مثال: در سال 1399 تعداد این قضایا به 3842 مورد و در سال 1398 به 3072 قضیه میرسد که ارقام قضایا حاد با اندکی افزایش به ثبت رسیده است. از جمله، 119 مورد قتل، 59 مورد تجاوز جنسی و 13 مورد مجروحیت شامل میباشد. در همین حال وزارت امور زنان کشور در 222 ولسوالی برنامه های آگاهی دهی از قوانین حمایتی و نتایج خشونتبار رسوم و عنعنات ناپسند، حقوق خانواده، عواقب ناگوار ازدواجهای زودهنگام و دوران طفولیت، بد و بدل، ارایه داشته که به اساس همین آگاهی دهی ها؛ موارد فوق به حد اقل آن کاهش یافته که خود یک دستاورد بزرگ در راستای کاهش خشونتها به سطح کشور میباشد.

 معین پالیسی و مسلکی همچنان روی نتایج سروی انجام شده از سوی وزارت امور زنان در راستای دریافت علل و عوامل خشونت علیه زنان طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ با تفصیل بحث و تبادل نظر نموده گفت:" این سروی از برج سنبلۀ سال روان آغاز و الی ماه عقرب همین سال ادامه داشت که در آن حدود 2000 تن  مصاحبه صورت گرفت که بیش از 1200تن شانرا باشندگان روستا ها ولسوالی ها تشکیل میداد. وی همچنان غرض وضاحت بیشتر فعالیت های انجام شده، اقدامات و میکانیزم های ادارات و ارگان های حکومتی همچون: ستره محکمه، اداره عالی لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شبکه زنان افغان در طی ۵ سال گذشته توسط نمایندگان ادارات مذکور طی پنل ویژه، با شرح و تفصیل بیان گردید.

 پنلستان هریک؛ قاضی انیسه رسولی، نمایندۀ ستره محکمه، شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، ماری اکرمی، نمایندۀ شبکۀ زنان افغان و خانم زرغونه، نمایندۀ لوی سارنوالی در پیوند به قضایای خشونت علیه زنان، توضیحات فراگیر و همه جانبه ایراد داشتند و ضمن ابراز تجدید تعهد، روی پروگرامها و برنامه های اجرا شده در قبال زنان به منظور حل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و جلوگیری از هرنوع بی توجهی در امور مربوط به زنان همراه با پیشنهادات چندی به صحبتهای شان خاتمه بخشیدند.

از این روز در کشور در حالی گرامی داشت بعمل می آید که گراف خشونت ها علیه زنان طی سال های اخیر با فراز و فرودها همراه بوده اما در این میان وزارت امور زنان یکبار دیگر از آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان که به مدت ۱۶ روز جریان خواهد داشت؛ خبر میدهد.

در این گردهمایی، الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و پلان وزارت امور زنان طی ایراد بیانیۀ خویش در خصوص راه اندازی "بزرگداشت روز بین المللی کاهش خشونت علیه زنان"، فعالیت های انجام یافته از سوی این وزارت در امر کاهش و از میان برداشتن انواع خشونت ها، چگونگی اهمیت و دستاوردهای حاصله از اعضای کمیسیون های عالی منع خشونت ولایتی به نیکی یادآور شده، یک بار دیگر بر تجدید تعهدات و پیگیری همه شمول در جهت مبارزۀ هدفمند در این راستا، در هماهنگی و همکاری با ارگانهای عدلی و قضایی و نهادهای زیربط مسوول تأکید ورزیدند. بانو وردک هم چنان تصریح داشت؛ خوشبختانه در این اواخر به اثر تلاشهای خستگی ناپذیر وزارت امور زنان و ادارات ذیربط مسوول و با ایجاد تیم سروی، همگام با دستاوردها؛ حالا شاهد پیشرفتهای خوبی در این راستا هستیم.

گفتنی است که نمایشگاه صنایع دستی زنان به پیشواز کمپاین 16 روزۀ محو خشونت و به هدف توانمند اقتصادی خانواده ها، در مقر وزارت برای مدت دو روز ادامه داشت و در ختم گردهمایی متذکره معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان، با جمع بندی موضوعات پنل و با قدردانی و سپاسگزاری از مقامات رهبری حکومت و نهاد های ملی و بین المللی که در امر مبارزه با خشونت علیه زنان، وزارت امور زنان را کمک و همکاری نمودند بیان داشت، وزارت امور زنان در راستای عملی سازی تعهدات خویش از هرنوع مساعی دریغ  نخواهد ورزید. محفل با اتحاف دعا بر روح و روان مبارزین واقعی حقوق زنان، یادبود از قربانیان جنگ و خشونت علیه زنان، بررسی وضعیت کلی زنان در مرکز و ولایات و رسیدگی به چالشها و مشکلات حقوقی و قانونی آنها بمنظور کاهش خشونت ها در کشور، خاتمه یافت.

نتایج سروی:

 • چاپ و تکثیر رسالۀ معلوماتی " نتایج بدست آمده از سروی" انجام شده در ولایات کشور؛
 • کاهش قابل ملاحظه و به حد اقل رسانیدن آمار( ازدواجهای زود هنگام، بد و بدل) در قرإ و قصبات افغانستان از طریق یافته های این سروی؛
 •  بررسی وضعیت کلی باشندگان ولایات کشور از طریق مصاحبه ها و مباحثه ها، بمنظور رسیدگی عاجل به مشکلات زنان متضرر از خشونت و معروض به خشونت؛
 • دریافت موضوع مهم " نپرداختن حق مهر و میراث زنان در اکثر ولایات" و در صورت درخواست حق مهر، میراث و نفقه، زنان به خشونت روبرو میشوند؛
 • عدم تطبیق یکسان قوانین بالای شهروندان، از موضوعات مهم بوده است که در سروی روی تطبیق یکسان آن بالای زورمندان و طبقۀ فقیر جامعه از سوی مصاحبه شوندگان، تأکید شده است؛
 • از میان برداشتن تبعیض جنسیتی و خشونت زن علیه زن، از طریق علمای دینی و راه اندازی ورکشاپها و سمینارهای آموزشی طویل المدت در مطابقت به موارد ذکر شده در سروی در آینده های نزدیک؛
 •   دریافت یک دور نمای روشن برای زنان معروض به خشونت در کوتاه مدت؛
 • حصول آگاهی فیصدی بالای از جامعۀ روستایی افغانستان از عواقب بد ازدواجهای زیرسن، بد- بدل و نکاح در سنین طفولیت از طریق تدویر ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی.

در اخیر، محفل مذکور با اجرای نمایشات تیاتر به هدف نحوۀ زندگی عاری از خشونت تحت عنوان: (تقصیر من چیست)؟"، توسط تیم کاری ریاست تیاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرا گردیده و متعاقباً از "نمایشگاه نقاشی و رسامی" بانوان که در مراکز حمایوی بسر می برند و به ابتکار ریاست حمایوی زنان راه اندازی گردیده بود، دیدن نموده و سپس اشتراک کنندگان برنامه همراه با رهبری وزارت امور زنان از نمایشگاه صنایع دستی که به ابتکار ریاست توانمندی زنان در صحن این وزارت تدویر یافته بود، بازدید صورت گرفت.

 

  گزارش کمپاین 16روزه به مناسبت 25 نوامبر روزجهانی مبارزه باخشونت علیه زنان از ریاست های امورزنان ولایات

 

گزارش دستآورد ها و فعالیت های شش ماه اول سال مالی 1399 

تشکیل وزارت امورزنان


لیست پروژه های قرارداد شده طی سال مالی 1399

قرارداد (15000) کیلو گرام گاز سال مالی  1399 به اساس حکم شماره (606) مؤرخ (30/6/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (12/9/1398) به ارزش مجموعی مبلغ (733500) افغانی با شرکت ببرک امیری عقد گردیده است.

قرار داد؛ تدارک مقدار 15000 کیلو گرام گازمایع نوع خزانی و زمستانی ضرورت سال مالی 1398 وزارت امورزنان

قرارداد (60000) لیتر تیل دیزل و پطرول سال مالی  1399 به اساس حکم شماره (692) مؤرخ (24/7/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (20/10/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (3440000) افغانی با شرکت محترم ببرک امیری عقد قرارداد گردیده است.

قرارداد؛ تدارک مقدار 60000 لیترتیل شامل 35000 لیتر تیل پطرول و 25000 لیتر دیزل میان وزارت امورزنان و شرکت ببرک امیری لمیتد دارنده جواز نمبر 0101-19238  و نمبر تشخیصیه 9000529306

قرارداد 40MBps انترنت سال مالی 1399 به اساس حکم شماره (890) مؤرخ (12/9/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (01/10/1398) به قیمت  مجموعی مبلغ (2304000) افغانی با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.

قرارداد تدارک 17 قلم جنس و خدمات ضمنی اتصال کیبل فایبر نوری باغ شهر آرا (باغ زنانه) ریاست امور زنان ولایت کابل سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (256) مؤرخ (25/03/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (05/10/1398) به ارزش مجموعی مبلغ (58901.896) افغانی با شرکت افغان تیلی کام عقد قرارداد گردیده است. از جمله پروژه انتقالی سال مالی 1398 میباشد.

قرارداد؛ تدارک 17 جنس و خدمات ضمنی اتصال کیبل فایبر نوری باغ شهرآرا ( باغ زنانه) ریاست امورزنان ولایت کابل 


 

گزارش کارکرد ها و فعالیت های 12 ساله وزارت امورزنان 1380 الی3 139 

گزارش فعالیت های سال 1396 وزارت امورزنان 

گزارش محتصر فعالیت های سال 1397 وزارت امورزنان

گزارش ربع اول ودوم سال 1398 آمریت تکنالوژی معلوماتی وزارت امورزنان

گزارش فعالیت های نه ماهه سال 1389 ریاست پلان و پالیسی

گزارش ربع سوم ریاست حمایوی زنان

گزارش تحیلیل موانع محیط کاری سد راه زنان و پیشنهادات مبتی بر آن

گزارشات یافته های ارزیابی و نظارت در امر تطبیق تفاهمنامه ها با موسسات ملی و بین المللی سال 1397

گزارش ربع چهارم سال 1389 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

گزارش ربع چهارم سال 1398 ریاست منابع بشر

گزارش ربع چهارم سال 1398 ریاست نظارت و ارزبابی

گزارش ربع چهارم سال 1398 ریاست مراکز حمایوی

گزارش ربع چهارم سال 1398 ریاست امورحقوقی

گزارش سال مالی 1398وزارت امور زنان

گزارش دستاوردهای عمده بخش ساختمانی ریاست های امورزنان ولایات بابت سال جاری ۱۳۹۸ هـ ش

فعالیت ها ودستاورد های عمده ریاست های امورزنان 34 ولایت  بابت سال 1398   

گزارش مختصر از دستاورد های ریاست منابع بشری از سال 1394الی 1398

گزارش همتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

گزارش فعالیت های یک ساله ریاست پلان و پالیسی بابت سال مالی 1398

 

فعالیت ها و دستاورد ها ریاست حمایوی زنان طی سال 1389

گزارش فعالیت ها و دستآورد ها طی پنج سال حکومت وحدت ملی 


گزارشات مالی سال 1398 و موضوعاتیکه مربوط به ریاست مالی واداری میگردد:

 1. بودجه عادی وزارت امور زنان در سال مالی 1398 بر علاوه مصارف روتین و عادی وزارت معاشات زنان تلاشی کننده و محارم شان اعم از سایت های تقویتی و روز انتخابات ریاست جمهوری سال (1398) مبلغ (330,462,060) افغانی بوده، مبلغ (299,323,777) افغانی مصرف که (91) فیصد مجموعی بودجه را احتوا میدارد.
 2. بودجه انکشافی وزارت امور زنان جمعاً مبلغ 44,282,400) ) افغانی تخصیص اخذ گردیده که از جمله مبلغ (41,257,879) افغانی به مصرف رسیده که (93%) بودجه اختیاری و غیر اختیاری را احتوا میدارد.
 3. پروژه های انکشافی وزارت امور زنان در سال مالی 1398 دو پروژه بزرگ بوده که یکی آن مرتبط به بودجه اختیاری دولت تحت عنوان (تقویت روند تطبیق تعهدات ملی و بین المللی و عدالت جنسیتی و ارتقای ظرفیت و کمپاین خانم ها و چاپ و نشر بروشور) که متکی به  سند بودجه ملی مبلغ (42,000,000) افغانی منظوری داشته و نظر به ضرورت وزارت محترم مالیه مبلغ (4,000,000) افغانی آن تنقیص گردیده و صرف مبلغ (38,000,000) افغانی آن تخصیص اخذ گردیده که از آن جمله مبلغ (36,370,496) افغانی آن به هدف بلند بردن آگاهی عامه در رابطه به صلح، انتخابات، جایگاه زن از نظر قانون و شریعت و حقوق خانواده، از طریق تدویر برنامه های آگاهی دهی در سطح (224) ولسوالی (34) ولایت کشور در رابطه به تدویر برنامه های آگاهی دهی در مورد مشارکت گسترده زنان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال 1398در 34 ولایت ، نشر و چاپ بروشور، بنر و میز های مدور نشر سپات های تلویزیونی ایجاد و تدویر نمایشگاها در سطح پنج زون کشور و همچنان آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت و آزار و اذیت زنان و تادیه معاشات کارمندان، و به منظور کمپاین سراسری (25 نوامبر) یعنی هفته محو خشونت علیه زن به مصرف رسیده است، و پروژه دوم از بودجه غیر اختیاری تحت عنوان (خط تیلفون رایگان برای زنان و اطفال) از کمک های صندوق انکشافی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) بوده مبلغ (8,800,000) افغانی منظوری داشته که از آن جمله مبلغ (5,282,400) افغانی آن منجانب دونر پرداخت گردیده که از جمله مبلغ (3,898,983) افغانی آن طبق پلان مطروحه به مصرف رسیده است. همچنان یک پروژه کوچک انتقالی کانکریت ریزی و ایجاد پیاده رو های ریاست امورزنان ولایت بدخشان بوده که مبلغ (1,000,000) افغانی تخصیص اخذ گردیده و مبلغ (988,400) افغانی آن به مصرف رسیده است.

چالش ها:

 1. محدود بودن بودجه وزارت که نمیتوان به همه پیشنهادات مالی ولایات رسیدگی گردد.
 2. یکسان نبودن اجراات مستوفیت ها در ولایات.
 3. مسترد شدن تعداد از حواله های عادی و انکشافی نسبت نبود پول فزیکی در بانک مرکزی.

گزارش سال 1398 آمریت تفتیش داخلی 

 1. فعالیت های شامل پلان :
 • طی سال مالی 1398 بررسی امورمالی واداری تعداد(14) واحد دومی و(4) واحد اولی تحت اثر وزارت عبارت از ریاست امورزنان ولایات پنجشیر، هرات، بدخشان، بامیان، تخار، غور، فراه ، بغلان، کندهار، هلمند، ننگرهار، کنرها، پروان وکابل میباشد.درمرکز وزارت بررسی امور اداری ریاست اطلاعات وارتباط عامه، ریاست امورحقوقی، ریاست توانمندسازی ، ریاست ارتباط امورولایات که جمعآ تعداد (18) ریاست میشود شامل پلان سال مالی 1398 آمریت تفتیش داخلی بوده نود فیصد تطبیق گردیده است.
 1. دستاوردهای شامل پلان:
 • نتایچ گزارش تعداد (13) واحد دومی و (4) واحد اولی بعد ازتائیدی مقام محترم وزارت رسمأ به مراجع مربوطه اش ارسال واز طریق آمریت تفتیش داخلی  جهت رفع نواقصات سفارش شده تعقیب وپیگیری صورت گرفته  که درنتیجه مبلغ (400000) چهارصد هزار افغانی باقیات پول نقد و مبلغ (600000) شش صد هزار افغانی اجناس داغمه وغیرکارآمد طبق سفارشات مفتیشین لیلام شده وپول آن نیز به عواید دولت  تحویل گردیده ریاست های مذکور از نتیجه آن رسمآ آمریت تفتیش داخلی را بااسناد حمایوی اطمینان داده است. همچنان بیشتر از دها مورد نواقص در حصه اجرای حواله های مالی ، تفاهمنامه های عقد شده طرفین ، معرفی کارمندان در بورسیه ها، معرفی کارمندان دربخش ارتقای ظرفیت ، اجناس مساعدت شده بلاعوض نهاد های تمویل کننده داخلی وخارجی ، دفتری حاضری ، دیپوهای معتمدین و سایرموضوعات سفارش یافته شامل گزارش تطبیق گردیده وازنتایج آن آمریت تفتیش داخلی را رسمآ اطمینان داده اند.
 1. چالش ها :
 • آمریت تفتیش داخلی درحصه عدم پرداخت موارد ذیل به مشکل مواجه میباشد.
 1. عدم پرداخت مبلغ (9000) نه هزار دالرامریکایی  ازبابت تاخیر کرایه وجریمه تعمیر مرکز آموزشی با زنانه ریاست امورزنان ولایت هرات ازنزد کمیسیون مستقل انتخابات.
 2. عدم پرداخت مبلغ (53263) افغانی از نزد شرکت عرفان توفیق لمتد نسبت تادیه (5 فیصد) مالیه دولت.

3-  عدم پرداخت مبلغ (236500) دوصدو سی وشش هزارو پنجصد افغانی ازبابت کرایه جمنازیوم ورزشی  باغ زنانه ولایت کابل از نزد شرت تجارتی عرفان فیصل لمتد.

 1. عدم پرداخت مبلغ (10000) ده هزار دالر امریکایی مساعدت گل آغا شیرزی والی اسبق ولایت ننگرهار از نزد انیسه عمرانی ریسه اسبق ریاست امورزنان ولایت ننگرهار.
 2. عدم پرداخت مبلغ (156287) افغانی ازبابت با قیداری کرایه سالون ورزشی مارکیت خدیجه کبرا ریاست امورزنان ولایت هرات ازنزد منیره ولد عبدالبصیر.

گزارش سال 1398 کمیته مبارزه علیه فساد اداری 

 1. فعالیت های شامل پلان:
 • طی سال مالی 1398 به تعداد (7) فعالیت اساسی عبارت از ایجاد سیستم دیتابس، ایجاد ویب سایت رسمی وزارت ، ایجاد مرجع اطلاع گیری داخلی ، بازرسی از اسناد تقرر کارمندان که مجددا استخدام میگردد ، ایجاد سیستم الکترونیکی سوابق کارمندان ، ثبت دارایی های مقامات ،بست های (2و3) وکارمندان بخش های مالی و تطبیق مقرره کارکنان خدمات ملکی  ازطریق سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری به کمیته موظف وظیفه سپرده شده بود تا موارد فوق در وزارت امورزنان تطبیق و ازنتیجه آن بااسناد حمایوی اطمینان دهید.
 1. درستاورد ها:
 • طی سال مالی 1398 درمدیریت محاسبه جنسی دیتابس ایجاد گردید وتمام اموال واجناس وزارت ثبت سیستم دیتابس گردید تا از تلف شده بیت المال جلوگیری بعمل آید.
 • تمام فعالیت ودستاورد های شامل پلان سال مالی 1398 ریاست های مرکز  وزارت طور ربع وار جهت اگاهی عامه به نشررسیده است.
 • طی سال مالی 1398 مرجع اطلاع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری ایجاد گردید تابه اجراآت خلاف قانون عملآ رسیده گی صورت گیرد.
 • کارمندان که طی سال مال 1398 ازطریق رقابت آزاد دربست های کمبود استخدام گردیده است اسناد تقرر آنها جهت شفافیت پروسه به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری ارسال گردیده است.
 • طی سال مالی 1398 به اساس پلان کمیته مبارزه علیه فساد اداری سیستم الکترونیکی درآمریت سوانح ریاست منابع بشری وزارت ایجاد گردیده وتمام سوابق کارمندان ثبت سیستم الکترونیکی گردیده است.
 • طی سال مالی 1398 به اساس پلان کمیته مبارزه علیه فساد اداری  تمام کارمندان بست های (2 و3) وکارمندان بخش مالی بست های کمبود که استخدام شده  دارایی هایشان ثبت واسناد حمایوی آن به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری ارسال ومورد تائید قرارگرفت.
 • طی سال مالی 1398 طبق مقرره طرزسلوک کارکنان خدامات ملکی تمام کارمندان واحدی های اولی ودومی وزارت که در برنامه های آموزشی معرفی گردیده ، توصیه کتبی یافته و کتبأ شکایت نموده است ازاجراآت آن طی جدول منظم به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری گزراش ارسال ومورد تائید قرار گرفته.

وزارت امور زنان طی سال مالی 1398 به تعداد (12) پروژه را از طریق داوطلبی باز داخلی و منبع واحد تطبیق کرده است

 1.  پروژه تدارک (98) قلم قرطاسیه باب سال مالی 1398به اساس حکم شماره (284) مؤرخ (3/4/1398) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی و اداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (18) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (5) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (ساحل هجران لمیتد) از تاریخ (02/6/1398) الی (30/09/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 2. پروژه تدارک (50000) لیتر تیل دیزل و پطرول سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (605) مؤرخ (8/13/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی و اداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (6) داوطلب آفر دریافت کرده، وبه تعداد (4) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (موج آبهای آمو) از تاریخ (27/11/1397) الی (30/09/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 3. پروژه تدارک 10Mbps انترنت سال مالی 1398 به اساس حکم شماره (686) مؤرخ (11/9/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت محترم آی تی از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (8) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (4) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (28/11/1397) الی (30/11/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 4. پروژه تدارک (14000) کیلو گرام گاز سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (479) مؤرخ (28/6/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی واداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (8) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (4) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (17/9/1397) الی (29/11/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 5. تدارک و قرارداد (500) شماره تیلفون های E1-PABX سال مالی 1398به اساس حکم شماره (891) مؤرخ (23/11/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت آی تی از طریق روش منبع واحد صورت گرفته بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (02/02/1398) الی (31/01/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 6. تدارک و قرارداد پروژه تحکیمات امنیتی RCC ساخت و نصب دروازه سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (127) مؤرخ (17/2/1398) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی واداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است، در مجموع به تعداد (35) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (5) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (12/5/1398) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 7. تدارک و قرارداد کمپیوتر و پرنتر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (4) مؤرخ (4/1/1398) مقام محترم  وزارت از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (28) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (11) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) به تاریخ (04/04/1398) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 8. تدارک و قرارداد فرنیچر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (727) مؤرخ (3/10/1397) مقام محترم  وزارت از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (26) داوطلب آفر دریافت کرده وبه تعداد (11) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (27/04/1398) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 9. قرارداد 15Mbps انترنت و 8Mbps تخفیف رایگان از طرف شرکت افغان تیلی کام مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (188) مؤرخ (1/3/1398) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت آی تی از طریق روش منبع واحد صورت گرفته از تاریخ (20/6/1398) الی (30/9/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 10. قرارداد تدارک وصل کیبل فایبر نوری باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت کابل سال مالی 1398 از طریق روش منبع واحد صورت گرفته و همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (5/10/1398) الی (30/9/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 11.  تمدید قرارداد کرایه گیری یک در بند حویلی نشیمن جهت بود و باش وزیر محترم امور زنان  طی سال مالی 1398 از تاریخ (28/9/1397) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 12.  قرارداد تدارک دستگاه کال سنتر وتجهیزات آن در مرحله قبل از عقد قرارداد قرار دارد.

نوت: پروژه هایکه در سال مالی 1398 تطبییق شده تا حال از جانب اداره عالی بررسی، مورد تفتیش قرار نگرفته است.


گـــــــــــــزارش اجــــــــــراات ربـــــع چهارم ریاست دفتـــــــــــــــر طبق پلان کــــــــــــــــــاری سال مالی 1398

1 – اخذ وثبت اسناد ومکاتیب , پیشنهادات وعرایض!

 • به تعداد 1011 قطعه اسناد بعداز اخــــــذ احکام مقام محترم ومعینیت های محترم وزارت ثبت گردیده است.
 • تعداد 264 قطعه مکتوب احکامی توسط مدیریت مخزن ثبت گردیده است .

2 – اخذ راپور وگزارش سالتمام در رابطه به چگونگی تحقق وظایف!

 • عندالموقع مطاالبه میگردد.

3 – نظارت وکنترول از نحوه اجراات یومیه کارمندان!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

4 – رهنمایی مسوولین تحت کنترول, در جهت رسیدن به هدف!

 • نظر به لزوم دید عندالضرورت رهنمایی میگردد.

5 – تامین حسن روابط کاری فی مابین ریاست دفتر وتمام وحد های وزارت!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

6 – اجرای به موقع مکاتیب , پیشنهادات , فرامین , احکام مقام ریاست جمهوری به مراجع مربوطه !

 • به تعداد( 2) شماره مصوبه کابینه جمهوری ا.ا وتعداد (3) شماره مصوبه شورای محترم وزیران به ریاست مربوطه بعداز اخذ هدایت اصدار گردیده است.
 • به تعداد (1)  قطعه حکم و(0)  قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بعداز اخذ هدایت به شعبات مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد 241 قطعه مکتوب  وارده گرفته شده است.
 • به تعداد 540 قطعه مکتوب بعداز اخذ هدایت رهبری وزارت به شعبات مربوطه آن اصدار یافته است.
 • به تعداد 13 قطعه مکتوب نسبت عاجل بودن موضوع آن بعداز اخذ هدایت مستقیمآ به شعبات مربوطه آن اصدار وتعداد 28 قطعه مکتوب نظر به نوع اجراات توسط مدیریت عمومی پیگیری مصوبات حفظ شده است.

7 – طرح توحید گزارش های جلسه رهبری وزارت , اصدار آن به شعبات ذیربط وپیگیری از فیصله ها!

 • تدویر جلسات هیات رهبری طی هرماه چهار مرتبه به روز های شنبه دایر گردیده است.
 • به تعداد 4 جلسه هیت رهبری تدویر , فیصله ها به شعبات مربوطه اصدار واز تحقق آن پیگیری صورت گرفته است.

8 – اخذهدایت و احکام مکاتیب از مقام محترم وزارت ومعینیت های محترم !

 • تمامی مکاتیب بعداز وارده مدیریت آرشیف تعین وتثبیت شعبات شده وعندالموقع احکام اخذ میگردد.
 • تعداد 726 قطعه مکتوب توسط مدیریت عمومی آرشیف بعداز اخذ احکام وهدایت توسط کتاب رسیدات داخلی وخارجی به بخش های مربوطه اصدار یافته است.

9 – تنظیم وترتیب وفهرست فایل های مخزن آرشیف !

 • به تعداد (3)  کارتن فایل های اسناد معاضیه ریاست های مرکزی طی جدول فهرست گردیده است.

10 – آماده ساختن صالون جلسات هیات رهبری وتنظیم ملاقات ها داخلی وخارجی با دفتر سکرتریت مقام !

 • عندالموقع ودر زمان تعیین شده در تدویر تعداد 4 جلسه هیات رهبری اجراات صورت گرفته است.

11 – تایپ بیانیه ها وسایر هدایات مقام !

 • عندالضرورت اجرا میگردد.

12 – اجرای وظایف منحیث مرجع تامین کننده ارتباطات بین وزارت ها , ادارات وموسسات داخلی وخارجی!

 • عندالموقع نظر به نیاز اداره قبل از معیاد تعین شده اجراات صورت میگیرد.

13 – تنظیم فایل ها ودوسیه های کاری مقام وزارت وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی !

 • طی ربع چهارم بر علاوه فایل های تنظیم شده تعداد (4) کارتن اسناد واصله توسط مدیریت عمومی تعقیب وپیگیر مصوبات در فایل ها به اساس تاریخ وسال وهمچنان مرجع مربوطه تنظیم وترتیب گردیده است.

 

وزارت امور زنان طی سال مالی 1398 به تعداد (12) پروژه را از طریق داوطلبی باز داخلی و منبع واحد تطبیق کرده است:

 1.  پروژه تدارک (98) قلم قرطاسیه باب سال مالی 1398به اساس حکم شماره (284) مؤرخ (3/4/1398) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی و اداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (18) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (5) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (ساحل هجران لمیتد) از تاریخ (02/6/1398) الی (30/09/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 2. پروژه تدارک (50000) لیتر تیل دیزل و پطرول سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (605) مؤرخ (8/13/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی و اداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (6) داوطلب آفر دریافت کرده، وبه تعداد (4) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (موج آبهای آمو) از تاریخ (27/11/1397) الی (30/09/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 3. پروژه تدارک 10Mbps انترنت سال مالی 1398 به اساس حکم شماره (686) مؤرخ (11/9/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت محترم آی تی از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (8) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (4) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (28/11/1397) الی (30/11/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 4. پروژه تدارک (14000) کیلو گرام گاز سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (479) مؤرخ (28/6/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی واداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (8) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (4) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (17/9/1397) الی (29/11/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 5. تدارک و قرارداد (500) شماره تیلفون های E1-PABX سال مالی 1398به اساس حکم شماره (891) مؤرخ (23/11/1397) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت آی تی از طریق روش منبع واحد صورت گرفته بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (02/02/1398) الی (31/01/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 6. تدارک و قرارداد پروژه تحکیمات امنیتی RCC ساخت و نصب دروازه سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (127) مؤرخ (17/2/1398) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی واداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است، در مجموع به تعداد (35) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (5) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (12/5/1398) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 7. تدارک و قرارداد کمپیوتر و پرنتر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (4) مؤرخ (4/1/1398) مقام محترم  وزارت از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (28) داوطلب آفر دریافت کرده، و به تعداد (11) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) به تاریخ (04/04/1398) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 8. تدارک و قرارداد فرنیچر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (727) مؤرخ (3/10/1397) مقام محترم  وزارت از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (21) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است،  در مجموع به تعداد (26) داوطلب آفر دریافت کرده وبه تعداد (11) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی به همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (27/04/1398) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 9. قرارداد 15Mbps انترنت و 8Mbps تخفیف رایگان از طرف شرکت افغان تیلی کام مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (188) مؤرخ (1/3/1398) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت آی تی از طریق روش منبع واحد صورت گرفته از تاریخ (20/6/1398) الی (30/9/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 10. قرارداد تدارک وصل کیبل فایبر نوری باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت کابل سال مالی 1398 از طریق روش منبع واحد صورت گرفته و همرای شرکت (افغان تیلی کام) از تاریخ (5/10/1398) الی (30/9/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 11.  تمدید قرارداد کرایه گیری یک در بند حویلی نشیمن جهت بود و باش وزیر محترم امور زنان  طی سال مالی 1398 از تاریخ (28/9/1397) الی (30/9/1398) عقد قرارداد صورت گرفته است.
 12.  قرارداد تدارک دستگاه کال سنتر وتجهیزات آن در مرحله قبل از عقد قرارداد قرار دارد.

نوت: پروژه هایکه در سال مالی 1398 تطبییق شده تا حال از جانب اداره عالی بررسی، مورد تفتیش قرار نگرفته است.


گزارش ربع سوم سال 1398 آمریت تکنالوژی معلوماتی

 • تطبیق تفاهمنامه همکاری تکنالوژی معلوماتی میان وزارت امور زنان و اداره محترم تنظیم فعالیت های خدماتی افغانستان ( اترا).
 • فعال نمودن انترنت Wi-Fi در دفتر مقام وزارت و معینیت مالی واداری.
 • افتتاحیه پروژه تحت عنوان Upgrade  سرور روم ؛
 • افتتاحیه پروژه تحت عنوان ایجاد ICT LABs در داخل وزارت امور زنان ؛
 • افتتاحیه پروژه تحت عنوان شبکه داخلی وزارت امور زنان ؛
 • سروی ساحه انتقال کیبل فایبر نوری به داخل ریاست امور زنان ولایت کابل به همکاری شرکت افغان تیلی کام و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا.
 • سروی ساحه ایجاد ICT LABs در داخل ریاست امور زنان ولایت کابل و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا.
 • تهیه و ترتیب پروپوزال 15MB از بودجه اداره اترا و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا جهت اخذ منظوری بورد آن اداره .
 • تهیه و ترتیب پروپوزال کمره های امنیتی داخل وزارت و ارسال آن ذریعه مکتوب به اداره اترا جهت اخذ منظوری بورد آن اداره .
 • بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در استفاده درست از سیستم ها و برنامه های مختلف النوع بطور متداوام.

گـــــــــــــزارش اجــــــــــراات ربـــــع سوم ریاست دفتـــــــــــــــر طبق پلان کــــــــــــــــــاری سال مالی 1398

1 – اخذ وثبت اسناد ومکاتیب , پیشنهادات وعرایض!

 • به تعداد 1287 قطعه اسناد بعداز اخــــــذ احکام مقام محترم ومعینیت های محترم وزارت ثبت گردیده است.
 • تعداد 325 قطعه مکتوب احکامی توسط مدیریت مخزن ثبت گردیده است .

2 – اخذ راپور وگزارش سالتمام در رابطه به چگونگی تحقق وظایف!

 • عندالموقع مطاالبه میگردد.

3 – نظارت وکنترول از نحوه اجراات یومیه کارمندان!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

4 – رهنمایی مسوولین تحت کنترول, در جهت رسیدن به هدف!

 • نظر به لزوم دید عندالضرورت رهنمایی میگردد.

5 – تامین حسن روابط کاری فی مابین ریاست دفتر وتمام وحد های وزارت!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

6 – اجرای به موقع مکاتیب , پیشنهادات , فرامین , احکام مقام ریاست جمهوری به مراجع مربوطه !

 • به تعداد( 3) شماره مصوبه کابینه جمهوری ا.ا وتعداد (3) شماره مصوبه شورای محترم وزیران به ریاست مربوطه بعداز اخذ هدایت اصدار گردیده است.
 • به تعداد (3)  قطعه حکم و(4)  قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بعداز اخذ هدایت به شعبات مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد 325 قطعه مکتوب  وارده گرفته شده است.
 • به تعداد 1011 قطعه مکتوب بعداز اخذ هدایت رهبری وزارت به شعبات مربوطه آن اصدار یافته است.
 • به تعداد 22 قطعه مکتوب نسبت عاجل بودن موضوع آن بعداز اخذ هدایت مستقیمآ به شعبات مربوطه آن اصدار وتعداد 54 قطعه مکتوب نظر به نوع اجراات توسط مدیریت عمومی تحریرات حفظ شده است.

7 – طرح توحید گزارش های جلسه رهبری وزارت , اصدار آن به شعبات ذیربط وپیگیری از فیصله ها!

 • تدویر جلسات هیات رهبری طی هرماه چهار مرتبه به روز های شنبه دایر گردیده است.
 • به تعداد 5 جلسه هیت رهبری تدویر , فیصله ها به شعبات مربوطه اصدار واز تحقق آن پیگیری صورت گرفته است.

8 – اخذهدایت و احکام مکاتیب از مقام محترم وزارت ومعینیت های محترم !

 • تمامی مکاتیب بعداز وارده مدیریت آرشیف تعین وتثبیت شعبات شده وعندالموقع احکام اخذ میگردد.
 • تعداد 1287 قطعه مکتوب توسط مدیریت عمومی آرشیف بعداز اخذ احکام وهدایت توسط کتاب رسیدات داخلی وخارجی به بخش های مربوطه اصدار یافته است.

9 – تنظیم وترتیب وفهرست فایل های مخزن آرشیف !

 • به تعداد (6)  کارتن فایل های اسناد معاضیه ریاست های مرکزی طی جدول فهرست گردیده است.

10 – آماده ساختن صالون جلسات هیات رهبری وتنظیم ملاقات ها داخلی وخارجی با دفتر سکرتریت مقام !

 • عندالموقع ودر زمان تعیین شده در تدویر تعداد 5 جلسه هیات رهبری اجراات صورت گرفته است.

11 – تایپ بیانیه ها وسایر هدایات مقام !

 • عندالضرورت اجرا میگردد.

12 – اجرای وظایف منحیث مرجع تامین کننده ارتباطات بین وزارت ها , ادارات وموسسات داخلی وخارجی!

 • عندالموقع نظر به نیاز اداره قبل از معیاد تعین شده اجراات صورت میگیرد.

13 – تنظیم فایل ها ودوسیه های کاری مقام وزارت وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی !

 • طی ربع سوم بر علاوه فایل های تنظیم شده تعداد (3) کارتن اسناد واصله توسط مدیریت عمومی تعقیب وپیگیر مصوبات در فایل ها به اساس تاریخ وسال وهمچنان مرجع مربوطه تنظیم وترتیب گردیده است.

 • گزارش ربع سوم سال (1398) ریاست امور حقوقی
 • تدویر(5) جلسه کمیته تسوید قوانین پیرامون بازنگری قانون منع خشونت علیه زن .
 • پیشنهاد مبنی برتعدیل مواد (350) قانون اجراآت جزائی به منظورحمایت از حقوق زنان و ارسال آن به مراجع مربوط.
 • تنظیم دفتر کال سنتر و اخذ امتحان مشاورین و سوپروایزر، هماهنگ کننده و متخصص تکنالوژی معلوماتی و استخدام منابع بشری برای برای دفتر کال سنتر.
 • دادخواهی برای (10) قضیه حاد که شامل قتل ها، تجاوزات  جنسی، خودکشی و محاکمات صحرائی و شریک نمودن قضایا با اعضای گروپ داد خواهی جهت پیگیری و رسیدگی جدی به آنها
 • هماهنگی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه جهت نشر اعلامیه مطبوعاتی درمورد تقبیح نمودن قضایای حاد وخشونت علیه زنان جهت دستگیری و به مجازات رسانیدن عاملین قضایای خشونت با ریاست محترم مبازه با خشونت علیه زن لوی څارنوالی و ریاست محترم مبارزه با جرایم جنائی وزارت امورداخله از طریق ارسال مکتوب هماهنگی صورت گرفت.    
 • در کمیسیون عفو و تخفیف اشتراک گردید و به اساس فرامین جلالتماب رئیس جمهور (4) تن محبوسین اناث عفو و (2) تن محبوسین مورد تخفیف قرارگرفتند.
 • جهت رسیدگی جدی به قضایای اخیری که در مرکز و ولایات کشور صورت گرفته بود، به تعداد (3) جلسه گروپ دادخواهی به اشتراک ارگانهای عدلی وقضائی دایر گردید و در مورد با اعضای گروپ دادخواهی بحث صورت گرفت.
 • تدویر یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های دولت تحت عنوان خشونت های حاد در مرکزو ولایات به منظورجذب توجه مسوولین به موضوع.
 • تهیه و ترتیب طرح مبارزه با عوامل که مسبب قضایای تفریق می گردد.
 • تدویر سه برنامه آگاهی دهی برای (75) تن کارمندان ادارات دولتی در ولایات بلخ، ننگرهار و پروان.
 • تهیه و تکثیرمواد تبلیغاتی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری (1398) به ادارات دولتی در مرکز و ولایاتی .
 • مسوده قانون ثبت ازدواج ها نهائی گردید.
 • تسوید طرزالعمل برخورد خاص با متضررین قضایای خشونت علیه زن.
 • استخراج آمار و ارقام قضایای خشونت علیه زن ادارت محترم سترمحکمه، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی از سیستم (CMS) و ارسال آمارو ارقام فوق الذکر به ادارات مربوطه جهت تائیدی.
 • تهیه فارمت برای ادارات محترم وزارت امور داخله، څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن، سترمحمکه و وزارت امور زنان. در رابط به وضعیت زنان معتاد کنفرانس دایر گردید.   
 • تهیه دو اجندا برای جلسه ربعوار کمیسیون عالی و شریک سازی آن با ریاست محترم اجرائیه به منظور تدویر جلسه .

 


گزارش ربع سوم  ریاست مالی واداری سال مالی 1398

 • مطالبه و اصدار تخصیص معاشات  زنان تلاشی کننده سایت های زنانه درپروسه ثبت نام تقویتی و انتخابات ریاست جمهوری.
 • مطالبه و اصدار تخصیص کانکریت ریزی و مزایک کاری سرک های اصلی و فرعی باغ زنانه ریاست اموزنان ولایت بدخشان از بودجه غیرمشروط.
 • اخذ و اصدار تخصیص جهت ترمیم و رنگمالی ریاست های اموزنان ولایات (کابل ،غزنی و میدان وردک )  از بودجه حفظ ومراقبت.
 • اخذ تخصیص و اجرای حوالجات معاشاتی و مصارفاتی پروژه خط تیلفون رایگان (6767) که از طریق صندوق وجهی سارک تمویل میگردد.
 •  ترتیب بودجه سال مالی 1399 به ملاحظه اسناد جمع آوری شده از واحد های اول و دوم بودجوی طبق نیازمندی اداره.
 •  اخذ تخصیص و اجرای حواله ها هزینه چاپ شعارها درمورد مشارکت زنان ؛ ثبت ونشر میز مدور به منظور تدویرانتخابات ؛ تحویل فیس اداری سالانه خط تیلفون رایگان، تهیه بروشور ابلاغیه درمشارکت زنان درپروسه انتخابات ، تهیه اسپات تلویزیونی ، خریداری سایر اجناس مورد نیاز در تدویرورکشاپ .
 • اجرای سایر حوالجات معاشاتی و مصارفاتی وطی مراحل آن به وزارت مالیه وانتقال چک ها به دافغانستان بانک وکابل بانک .
 • ترتیب فورمه های عوایدی  وثبت ان به سیستم  مدیریتی (RMIS) وزارت  محترم مالیه .
 • ترتیب و توحید فورمه های محسوبی مصارف وجوه سردستی  وسایر حواله های طورتحویل غرض مجرائی به وزارت  مالیه.
 • فعال ساختن طعام خانه وزارت جهت صرف طعام چاشت برای کارمندان مرکزی وزارت.
 •  برآورد و نظارت از اجرای کار تحکیمات امنیتی دیوار RCC میان وزارت و شفاخانه ایمرجنسی و نصب دروازه های زرهی روکی تقویتی مقابل دروازه عمومی و پارکینگ B آغاز گردیده است.
 • تنظیم برنامه رؤسای ولایتی، معاونان ولایات و جامعه مدنی در صحن وزارت.
 •  تزئین تماماً اطراف وزارت با بیرق های ملی و چراغ ها جهت شکوه مندی جشن استقلال کشور

تکمیل فورم سجل تعمیرهای مرکزی امور زنان ولایت کندز توسط هیئات مرکزی وزارت.

جمع وقید تماماً اجناس وسایل و روغنیات از قبیل تیل دیزل، پطرول، کمره های فلمبرداری، عکاسی، کمپیوتر ها، پرنتر ها و سپات های تلویزیونی زیر عنوان (زنان و صلح و اشتراک زنان در انتخابات) و سایر موارد .تکثیر مصوبات کابینه و شورای وزیران مصوبه های جلسه هیئت رهبری وزارت در ربع سوم با آمریت های مربوط.

              


                            

گزارش مختصر از اجراآت منابع بشری بابت ربع سوم  سال مالی 1398

 • استخدام (2) تن در بست های عالی رتبه (دوم) ریاست های مرکزی و ولایتی در هماهنگی با بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 • طی مراحل اسناپروسه شارت لست (3) بست ریاست های امور زنان ولایات زابل ، ارزگان و نورستان.
 • استخدام (32) تن کارمند ان در بست های خالی رتبه سوم الی هشتم ریاست های مرکزی و ولایتی وهمچنان تقرر (9) تن در بست های خط تیلفون 6767 از طریق رقایت آزاد.
 • استخدام (31) تن کارمندان طور بلمقطع در ریاست های مرکزی و ولایتی.
 • به اعلان گذاشتن 6 بست خالی ریاست های مرکزی همجنان تکمیل نمودن اسناد مربوط به (22) تن کارمندان جدیدالتقرر.  
 • آغاز دور دوم کورس انگلیسی در تشریک مساعی با دفتر محترم British Council.
 • تهیه و ترتیب مسوده رهنمود آموزش کارمندان جهت تنظیم امور ارتقای ظرفیت..
 • معرفی و ارتقای ظرفیت (165) تن کارمندان وزارت در برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت در سطح مرکز و ولایات
 • تدویر برنامه آموزشی برای کارمندان ریاست امور رنان ولایت بامیان ودایگندی تحت نظارت رئیس منابغ بشری.
 • تهیه و تدوین پروسیجر طرح، ترتیب، بازنگری و چگونگی پیشنهاد تعدیلات در لوایح وظایف .
 • تهیه، ترتیب، بازنگری و طی‌مراحل (2) بست لوایح وظایف پروژه خط تلیفون 6767 و بست‌های داخل تشکیل.
 • هماهنگی درجهت شریک سازی تجارب و اندوخته های علمی یک تن کارمندازکشور چاپان  طی برنامه به کارمندان ریاست های مرکزی.
 • شریک سازی لوگوی صدمین سالگرد استردادواستقلال کشور به واحد های مرکزی و ولایتی جهت تطبق درمراسلات اداری خویش تا ختم سال 1398 .
 • تکمیل ارزیابی اجراآت وظیفوی (110) تن از کارمندان مرکزی و ولایتی.
 • اختصاص امتیاز مادی استثنایی (سوپراسکیل) برای (14) تن از کارمندان از طریق پروسه رقابتی.
 • به روز نمودن جدول دیتابیس ارزیابی اجراآت کارمندان مرکزی و ولایتی.
 • هماهنگی با نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد ارزیابی اختصاصی (سوپراسکیل ) کارمندان مرکزی وزارت و تنظیم جلسات آن.
 • تطبیق و اپدیت نمودن دفاتر سوانح کارمندان ولایتی و مرکزی در مادیول جدید سیستم HRMIS.
 • تطبیق دفاتر سوانح (32) تن از کارمندان، در مادیول جدید سیستم (HRMIS).
 • طی‌مراحل اسناد تقاعد (14) تن از کارمندان بخش مرکزی از طریق سیستم جدید الکترونیکی تقاعد.
 • تجدید و عیارسازی سیستم حاضری الکترونیک، طبق آخرین معیارات وزارت کار و امور اجتماعی.
 • ترتیب و ارسال راپور های حاضری کارمندان مرکزی و قراردادی وزارت به بخش مربوط.
 • رسیدگی، ارجاع و پیگیری شکایات (9) تن کارمندان، در هماهنگی با ک. ا. ا. خ. م.
 • معرفی (10) تن کارکنان ریاست های مرکزی وزارت جهت تداوی به شفاخانه های داخلی طور رایگان.
 • ترتیب (2) لایحه برای طعام خانه وزارت.

ریاست نظارت و ارزیابی

مدیریت عمومی توحید گزارشات

گزارش مختصر ازفعالیت های انجام شده طی شش ماه اول سال مالی 1398   

مقــدمــــه:                                                                                                                                                       

ریاست نظارت و ارزیابی جهت تحقق اهداف، استراتیژی، مأموریت و دیدگاه وزارت کار وفعالیت مینماید که آنرا از طریق نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق برنامه ها و پالیسی ها در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی در مرکز و ولایات به شکل دوامدار انجام میدهد.

این گزارش دستاورد ها و فعالیت های عمدۀ ریاست نظارت و ارزیابی را طی چهار ماه اول سال مالی 1398 نشان میدهد که ذیلا شرح داده می شود:

دربخش نظارت وارزیابی :                                                                                                                                    

 •  تکمیل گزارش نظارت از چگونگی تحقق پلان تطبیقی سمپوزیم های توانمند سازی زنان(زون شمال و جنوب غرب) در 21ادارۀ دولتی(صحت عامه، معارف، عدلیه، زراعت، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد حج و اوقاف، شهر سازی و مسکن، اداره مستقل ارگانهای محل، ستر محکمه افغانستان، تحصیلات عالی، تجارت و صنایع، کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره حفظ محیط زیست، شورای عالی صلح، لوی څارنوالی، شاروالی کابل و نشر آن درویب سایت وزارت امورزنان بعداز تائیدی معینیت محترم پالیسی و مسلکی   
 • تهیه گزارش نظارت از پروژه های انکشافی(ساختمانی) 3 ولایت: کاپیسا، غزنی و ننگرهار.
 • نظارت از پالیسی ها و برنامه های مرتبط به زنان در ادارات( وزرت صحت عامه، ادارۀ حفظ محیط زیست، وزارت مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، زراعت، آبیاری ومالداری، معارف وتهیه گزارش تطبیق برنامه های ایشان
 • نظارت از فعالیت های 15  موسسۀ غیر دولتی مرتبط به زنان مطابق تفاهمنامه (شبکه تلویزیون زن، بخش روابط عامه سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، موسسه پلانگذاری افغان، War child  Canada ، دفتر اترأ موسسۀ کولمبو پلان، موسسۀ تحقیقی علمی انکشاف جامعۀ، مرسی کورپس، Giz و مؤسسۀ Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization میرستوبس یعنی کلینیک حمایۀ طفل و مادر و تنظیم خانواده، موسسۀ زر دوزی تمرکز
 • تهیه و ترتیب پلان تطبیقی سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایت ننگرهار و هرات.
 • سفر به 4 ولایت ( هرات،ننگرهار،کندهارو بلخ) جهت ارزیابی پلان کاری ملی ده ساله و اخذ نظریات وپیشنهادات برای پلان کاری دوم هم چنان ارائه گزارش از کار های گروپی به مقام و دفتر پروموت جهت گنجانیدن به پلان کاری ملی برای زنان افغانستان 2 .
 • تدویر 10 جلسه با دفتر پروموت در مورد ارزیابی پلان کاری ملی برای زنان افغانستان(نپوا)برای همکاری تخنیکی برای تهیه انفوگرافیک ارزیابی پلان کاری ملی ، چاب مواد به سفرهای ولایتی و ارائه نظریات برای پلان کاری ملی دوم
 • اشتراک در جلسه کمیسیون عالی بورسیه های وزارت تحصیلات عالی که در نتیجۀ آن روی سهمیه 30% زنان در بورسیه ها تاکیدگردید.
 • تهیۀ گزارش از برنامه ملی دارای اولویت تقویت اقتصادی زنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پریزنتشن آن و شریک سازی گزارش با همه اعضای جلسه هیئت رهبری .
 • تهیه دیتابیس سمپوزیم دو زون ( بلخ و کندهار)وکار بالای دیتابیس پلان کاری ملی برای زنان افغانستان(نپوا).
 • تامین روابط با کمیسیون اصلاحات اداری برای شمولیت درپروسه نظارت از پالیسی افزایش دو درصدی زنان در ادارات دولتی .
 • ارزیابی سمپوزیم توانمند سازی زنان زون شمال و جنوب غرب وتهیه پریزنتشن وارائه ان به جلسه روسای وزارت .
 • ارایه پریزنتیشن سمپوزیم توانمند سازی زنان زون شمال و جنوب غرب در کمیته توانمند سازی مربوط به کمیته اجرایی توانمندسازی به عمل آمد و از ادارات اشتراک کننده تقاضا گردید تا مواردیکه هنوز روی ان کار نشده از اداره خویش تعقیب نمایند.
 • مرور و مطالعه پلان استراتیژیک 5 ساله، شناسای خلا ها وچالش های ان که به زودی با مقام وزارت شریک می گردد.
 • تهیه پلان تطبیق سفرهای نظارتی برای نظارت از برنامه آگاهی عامه (پروژه انکشافی )
 • ارائه شش طرح پیشنهادی به 13 ارگان دولتی که به اساس یافته های سمپوزیم ها ترتیب گردیده بود که درنتیجه تااکنون  3 اداره موافقت کرده تا طرح های متذکره را شامل برنامه های خویش سازد.

دربخش کمیسیون عالی منع خشونت

 • تهیۀ پلان تطبیقی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن  طی سال 1398.
 • تهیه گزارش ازفعالیت های انجام شده کمیسیون عالی منع خشونت وکمیسیون های ولایتی طی یکسال وارائه ان به جلسه کمیسیون عالی منع خشونت  
 • تدویر  جلسۀ (83، 84 و 85)کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن و اولین جلسه سال 1398.
 • نظارت اعضای کمیسیون از مرستون کابل برای رسیدگی به مشکلات زنان مصاب به تکالیف روانی که درنتیجه یک هیئت از جانب وزارت صحت عامه برای نظارت مراجعه ونتایج آن به جلسه ارائه گردید وفیصله گردید تا هلال احمر روی طرزالعمل یا مقرره کارنمایند.
 • کارروی گزارش تطبیق استراتیژی مبارزه با خشونت وهماهنگی با وزارت امور داخله و اداره احصائیه مرکزی در رابطه برای اخذ گزارشات ازتطبیق استراتیژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان.
 • تدویر جلسه فوق العاده کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن پیرامون قضیه چهارده ثانیه.
 • تدویر جلسه اضطراری کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن پیرامون قضیه مینه منگل و سایر قضایای اخیر .
 • ارایه اعلامیه مطبوعاتی پیرامون قتل های اخیر به خصوص قضیه مینه منگل .
 • ارایه اعلامیه مطبوعاتی پیرامون قضیه چهارده ثانیه .

دربخش کمیته عالی جندروامورزنان کابینه

 • تدویر 2 جلسۀ کمیتۀ عالی جندر و امور زنان کابینه که در نتیجه آن پالیسی های دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، محافظت از زنان در حالات جنگ و اضطرار و مشارکت زنان در انتخابات به تصویب رسیده است و تفاهمنامۀ پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و ملکیت میان وزارت امور زنان و ادارات ذیدخل به امضا رسیده است واز دو پالیسی متباقی کارجریان دارد. هم چنان پریزنتشن ارزیابی پلان کاری ملی برای زنان درجلسه دوم ارائه گردید وفیصله شد تا درکابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح گردد.
 • کارروی نهایی سازی گزارشات کمیته جندر ریاست های امور زنان ولایات .
 • کار روی طرزالعمل کمیته عالی جندر و امور زنان .
 • تعقیب و پیگیری فیصله های جلسه شماره سوم کمیته عالی جندر  و امور زنان کابینه از معاونیت دوم ریاست جمهوری .

سایر فعالیت ها

 • تدویر جلسه با دفتر اکسفام، بیناد آسیا، وار چایلدکانادا، یوان ابیتات ، یونما ، یو ان افپی اه ، jssp  برای هماهنگی وهمکاری هرچه بیشتر درتطبیق برنامه ها
 • ابراز نظر روی مسوده پلان عمل قطعامه 1325 برای سال 1398
 • تهیه صفحه معلومات درمورد فعالیت های وزارت برای تطبیق قطعنامه 1325
 • تهیه گزارش به وزارت مالیه به دوزبان دری وانگلیسی پیرامون اجراات وزارت در بخش تساوی جندر
 • ابرازنظردرمورد بروشورتهیه شده ریاست حقوق
 • ارائه طرح های پیشنهادی برای برگزاری هرچه بهتر به مناسبت جشتن استرداد واستقلال کشور .

گزارش مختصر از اجراآت منابع بشریبابت ربع دوم سال مالی 1398

 استخدام (3) تن در بست های عالی رتبه (دوم) ریاست های مرکزی و ولایتی در هماهنگی با بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

 1. طی مراحل پروسه شارت لست (3) بست ریاست های امور زنان ولایات زابل ، ارزگان و نورستان.
 2. استخدام (22) تن در بست های خالی رتبه سوم الی هشتم از طریق رقایت آزاد.
 3. انتقال (3) تن کارمندان انتظار با معاش در بست های خالی.
 4. آغاز دور دوم کورس انگلیسی در تشریک مساعی با دفتر محترم British Council.
 5. تهیه و ترتیب مسوده رهنمود آموزش کارمندان جهت تنظیم امور ارتقای ظرفیت..
 6. معرفی و ارتقای ظرفیت (73) تن کارمندان وزارت در برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و درازمدت در سطح مرکز و ولایات.
 7. تهیه و تدوین پروسیجر طرح، ترتیب، بازنگری و چگونگی پیشنهاد تعدیلات در لوایح وظایف .
 8. اخذ تأییدی طرح تشکیل وزارت امور زنان، بابت سال 1398 از ک. ا. ا. خ. م.
 9. تهیه، ترتیب، بازنگری و طی‌مراحل (9) عنوان لوایح وظایف پروژه خط تلیفون 6767 و بست‌های داخل تشکیل.
 10. اخذ منظوری (41) بست کارمندان با المقطع از ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای سال 1398.
 11. تکمیل ارزیابی اجراآت وظیفوی (92) تن از کارمندان مرکزی و ولایتی.
 12. اختصاص امتیاز مادی استثنایی (سوپراسکیل) برای (9) تن از کارمندان از طریق پروسه رقابتی.
 13. به روز نمودن جدول دیتابیس ارزیابی اجراآت کارمندان مرکزی و ولایتی.
 14. هماهنگی با نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد ارزیابی اختصاصی (سوپراسکیل ) کارمندان مرکزی وزارت و تنظیم جلسات آن.
 15. تطبیق و اپدیت نمودن دفاتر سوانح کارمندان ولایتی و مرکزی در مادیول جدید سیستم HRMIS.
 16. تطبیق دفاتر سوانح (40) تن از کارمندان، در مادیول جدید سیستم (HRMIS).
 17. طی‌مراحل اسناد تقاعد (14) تن از کارمندان بخش مرکزی از طریق سیستم جدید الکترونیکی تقاعد.
 18. تجدید و عیارسازی سیستم حاضری الکترونیک، طبق آخرین معیارات وزارت کار و امور اجتماعی.
 19. ترتیب و ارسال راپور های حاضری کارمندان مرکزی و قراردادی وزارت به بخش مربوط.
 20. رسیدگی، ارجاع و پیگیری شکایات (10) تن کارمندان، در هماهنگی با ک. ا. ا. خ. م.

خلاصه گزارش کاری ریاست منابع بشری طی ربع اول ( جدی – حوت ) سال مالی 1398

 • استخدام (51 ) تن در بست های خالی ریاست های مرکزی و ولایتی که شامل (47 ) کارمند و (4) کارکن خدماتی میگردد که 82 % آن از طبقه اناث و 18 % آن از طبقه ذکور است.
 • معرفی (274 ) تن از کارمندان در 20 برنامه آمورشی طویل المدت و کوتاه مدت در سطح مرکز و ولایات جهت ارتقای ظرفیت شان.
 • هماهنگی و ارجاع ارسال اسناد (16 ) تن شاکی پروسه استخدام به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت رسیدگی به شکایت ایشان .
 • ارزیابی اجراآت وظیفوی 68 تن از کارکنان مرکزی و ولایتی طی ربع اول سال مالی 1398.
 • تطبیق و شامل سازی دفاتر سوانح کارمندان ریاست های مرکزی وزارت در مادیول جدید HRMIS .
 • طی مراحل اسناد تقاعد (6) تن کارمندان ریاست مرکزی که مطابق ماده 138 و 141 قانون کار به تقاعد سوق گردیده اند در سیستم جدید الکترونیکی تقاعد و ارسال آن ذریعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی خزینه تقاعد غرض اجرای حقوق تقاعد شان.
 • ارزیابی وضعیت موجود در ریاست های امور زنان کنر  و بلخ .

 گـــــــــــــزارش اجــــــــــراات ربـــــع اول ریاست دفتـــــــــــــــر طبق پلان کــــــــــــــــــاری سال 1398

1 – اخذ وثبت اسناد ومکاتیب , پیشنهادات وعرایض!

 • به تعداد 124 قطعه اسناد بعداز اخــــــذ احکام مقام محترم ومعینیت های محترم وزارت ثبت گردیده است.
 • تعداد 14 قطعه مکتوب احکامی توسط مدیریت مخزن ثبت گردیده است .

2 – اخذ راپور وگزارش سالتمام در رابطه به چگونگی تحقق وظایف!

 • عندالموقع مطاالبه میگردد.

3 – نظارت وکنترول از نحوه اجراات یومیه کارمندان!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

4 – رهنمایی مسوولین تحت کنترول, در جهت رسیدن به هدف!

 • نظر به لزوم دید عندالضرورت رهنمایی میگردد.

5 – تامین حسن روابط کاری فی مابین ریاست دفتر وتمام وحد های وزارت!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

6 – اجرای به موقع مکاتیب , پیشنهادات , فرامین , احکام مقام ریاست جمهوری به مراجع مربوطه !

 • به تعداد   3شماره مصوبه کابینه جمهوری ا.ا وتعداد 3 شماره مصوبه شورای محترم وزیران به ریاست مربوطه بعداز اخذ هدایت اصدار گردیده است.
 • به تعداد 0 قطعه حکم و0 قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بعداز اخذ هدایت به شعبات مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد 422 قطعه مکتوب  وارده گرفته شده است.
 • به تعداد 1130 قطعه مکتوب بعداز اخذ هدایت رهبری وزارت به شعبات مربوطه آن اصدار یافته است.
 • به تعداد 19 قطعه مکتوب نسبت عاجل بودن موضوع آن بعداز اخذ هدایت مستقیمآ به شعبات مربوطه آن اصدار وتعداد 32 قطعه مکتوب نظر به نوع اجراات توسط مدیریت عمومی تحریرات حفظ شده است.

7 – طرح توحید گزارش های جلسه رهبری وزارت , اصدار آن به شعبات ذیربط وپیگیری از فیصله ها!

 • تدویر جلسات هیات رهبری طی هرماه چهار مرتبه به روز های شنبه دایر گردیده است.
 • به تعداد 8 جلسه هیت رهبری تدویر , فیصله ها به شعبات مربوطه اصدار واز تحقق آن پیگیری صورت گرفته است.

8 – اخذهدایت و احکام مکاتیب از مقام محترم وزارت ومعینیت های محترم !

 • تمامی مکاتیب بعداز وارده مدیریت آرشیف تعین وتثبیت شعبات شده وعندالموقع احکام اخذ میگردد.
 • تعداد 10801 قطعه مکتوب توسط مدیریت عمومی آرشیف بعداز اخذ احکام وهدایت توسط کتاب رسیدات داخلی وخارجی به بخش های مربوطه اصدار یافته است.

9 – تنظیم وترتیب وفهرست فایل های مخزن آرشیف !

 • به تعداد (8)  کارتن فایل های اسناد معاضیه ریاست های مرکزی طی جدول فهرست گردیده است.

10 – آماده ساختن صالون جلسات هیات رهبری وتنظیم ملاقات ها داخلی وخارجی با دفتر سکرتریت مقام !

 • عندالموقع ودر زمان تعیین شده در تدویر تعداد 8 جلسه هیات رهبری اجراات صورت گرفته است.

11 – تایپ بیانیه ها وسایر هدایات مقام !

 • عندالضرورت اجرا میگردد.

12 – اجرای وظایف منحیث مرجع تامین کننده ارتباطات بین وزارت ها , ادارات وموسسات داخلی وخارجی!

 • عندالموقع نظر به نیاز اداره همیشه وقت اجراات صورت میگیرد.

13 – تنظیم فایل ها ودوسیه های کاری مقام وزارت وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی !

 • تعداد (23) کارتن اسناد واصله توسط مدیریت عمومی تحریرات در فایل ها به اساس تاریخ وسال وهمچنان مرجع مربوطه تنظیم وترتیب گردیده است.

گزارش ریاست اطلاعات وارتباط عامه بابت ربع اول1398 

دستاورد ها وفعالیت هادرمطابقت به پلان 1398

- تهیه وارائه (1) پروپوزل در رابطه به  تدارک امکانات مالی برنامه های سال 1398 ریاست اطلاعات وارتباط عامه .

 تهیه پشنهادات جداگانه به دفاتر همکار بین المللی جهت چاپ مجله میرمن وجریده ارشالنسوان ، بلبورد هشتم مارچ .

تهیه پروپوزل جداگانه در رابطه به تدویر (8) میز مدور در هشت ذون در مطابقت به پلان تطبیقی وزارت امور زنان در موردانتخابات ۱۳۹۸

- تهیه اسکرپت فلم 5 دقیقه یی ازمجموع کارکرد های وزارت امور زنان در طی چهار سال حکومت وحدت ملی وزمینه سازی قراد داد تهیه آن براساس پشنهاد ریاست اطلاعات وارتباط عامه وحکم مقام رهبری وزارت از طریق آمریت تدارکات.

- تهیه اسکرپت 2 اسپات تلویزیونی در رابطه به (زنان وصلح) و(زنان وانتخابات )که اسکرپت های متذکره براساس پشنهاد ریاست اطلاعات وحکم مقام محترم رهبری جهت طی مراحل قانونی وانتخاب پرودکشن ها برای تهیه آن به امریتتدارکات ارسال گردید..

- تهیه مواد برای  ثبت ( سه میز گرد) به مناسبت هشتم مارچ ( روز جهانی زن)و سهم زنان درپروسه های صلح و انتخابات پارلمانی کشور  در تلویزیون های ملی، زن و..... که براساس هماهنگی های کاری یک میز مدور در رابطه به تنظیم خانواده در مطابقت به پلان از طریق تلویزیون ملی صبت ونشر گردید ودو میز دیگر جهت طی مراحل قانونی به تدارکات به منظور انتخاب تلویزیون ها ضمیمه پشنهادوحاوی حکم مقام ارسال شد.

- ثبت (2)پیام ویدیویی مقام وزارت در رابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن، و پیام تبریکی سال نوونشر آن از طریق تلویزیون زن ملی وب سایت وزارت وتلویزیون های محلی از طریق همکاری ریاست ارتباط ولایات.

- تهیه (6) بلبورد تبلیغاتی  فراخوان الحاج دلبر نظریوزیر امور زنان کشوردررابطه به هشتم مارچ

- طرح ،دیزاین وچاپ (6 ) استند بنر و( 2000) بروشور دستاورد های 4 ساله وزارت .

طرح ،دیذاین،چاپ  وتوزیع (300 قطعه کارت  دعوت هشتم مارچ و200 قطعه کارت تبریکی) به خاطر سال نو ۱۳۹۸.

- اشتراک، سخنرانی وسهم گیری فعال در( 9 ) جلسه کمیته کمیته آگاهی عامه اجندای ملی امنیت غذایی، کمیته حل اختلافات ، کمیته مالی وزارت امور زنان ، کمیته رشد هنر وفرهنگ، کنفرانس نقش زنان در انتخابات معیتیت مالی واداری،.....

- تدویر ( 3 ) جلسه کاری کمیته هشتم مارچ به آمرین جندر، موسسات همکار وکمیته داخلی وزارت برای تقسیم وظایف کمیته هشتم مارچ به هدایت معین مسلکی وپالیسی وزارت.