موږ سره اړیکه

 

د ښځو چارو وزارت مرکزي ریاستونه

د اړیکې شمیره

د بریښنالیک آدرس

 د دفتر ریاست

0777291310

aaazizahmadi@gmail.com

د ښځو د ځواکمنتیا ریاست

0700288562

khara_dr@yahoo.com

د دتدارکاتو آمریت

0202946355

mowa.pd.af@gmail.com

د بشری سرچینو ریاست

0202946374

mowa.hrd@gmail.com

د ولایتی چارو د همغږی او ارتباط ریاست

0799246794-0707607228

eng.hasinamukhles@gmail.com

sayedislamuddinameni@gmail.com

د ښځو د ملاتړ ریاست

0778810967

naziafaizi2014@gmail.com

د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست 0202946381

shakilanazari6@gmail.com

د نظارت او ارزونې ریاست 0202946473

nafisa.mande.director@gmail.com

د پالیسۍ او پلان ریاست 0785524256

mary.sadat786@gmail.com

د مالی او اداری ریاست

0202946400 -

د حقوقي چارو ریاست

0202946364 legalmowa@gmail.com

د ولایتي ښځو چارو ریاستونه

د بریښنالیک آدرس

 
د کابل ولایت د ښځو چارو ریاست farida.qurishe123@gmail.com  
د لوگر ولایت د ښځو چارو ریاست nasirkarimy@gmail.com  
د جوزجان ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.jowzjan@gmail.com     
د کنر ولایت د ښځو چارو ریاست yarmohammad04@gmail.com  
دفرا ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.farah@gmail.com  
د فاریاب ولایت د ښځو چارو ریاست dowa_faryab@yahoo.com   
د زابل ولایت د ښځو چارو ریاست a.salemjalalzai@gmail.com  
د نیمروز ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.nimruz@gmail.com  
د سرپل ولایت د ښځو چارو ریاست Dowa.sarepul@gmail.com  
د دایکندی ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.daykundi@gmail.com  
د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست bashir.bamyan@gmail.com  
د تخار ولایت د ښځو چارو ریاست Gawhar.bawar@gmail.com  
دکندهارولایت د ښځو چارو ریاست dowa.kandahar@gmail.com  
د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست balkh_dowa@yahoo.com  
د بدخشان ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.badakhshan2012@gmail.com  
دپروان ولایت د ښځو چارو ریاست yasminsadat22@gmail.com  
دهلمند ولایت د ښځو چارو ریاست razia.salihe9@gmail.com  
دبادغیس ولایت د ښځو چارو ریاست

badghismanager.rights@gmail.com

 
دکندز ولایت د ښځو چارو ریاست  dowa.kunduz@gmail.com  
دنورستان ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.ghor2014@gmail.com  
دغورولایت د ښځو چارو ریاست dowa.ghor2014@gmail.com  
دهرات ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.herat2012@yahoo.com  
دغزنی ولایت د ښځو چارو ریاست ghazni.dowa@yahoo.com  
دپکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.paktia@gmail.com  
دبغلان ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.baghlan@gmail.com  
دننگرهار ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.nangarhar@gmail.com  
دخوست ولایت د ښځو چارو ریاست khost.womenaffair222@gmail.com     
دکاپیسا ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.kapisa2014@gmail.com  
دارزگان ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.urozgan@gmail.com  
دلغمان ولایت د ښځو چارو ریاست ahmadgulbaidar.dowa@gmail.com  
دسمنگان ولایت د ښځو چارو ریاست dowa.samangan2014@gmail.com  
دپنجشیر ولایت د ښځو چارو ریاست pjrmowa@gmail.com  
دپکتیکا ولایت د ښځو چارو ریاست PAKTIKA.DOWA.AF@gmail.com  
دمیدان وردک ولایت د ښځو چارو ریاست shakilaghani1374@gmail.com