دوزارت تشکیل

تشکیل سال مالی 1398 وزارت امور زنان

تشکیل سال 1398 مرکز و ولایات وزارت امور زنان با کمیت (560) بست کارمند به شمول مقامات عالی رتبه وزارت و (315) بست کارکن خدماتی که مجموعاً (875) بست را احتوا می کند، با درنظرداشت شرایط عینی و  اصل صرفه‌جویی و مطابق به پالیسی و استراتیژی وزارت طرح و ترتیب گردیده است که برای سال 1398 تشکیل مرکز (2) معینیت (10) ریاست، (3) آمریت مستقل با کمیت (220) بست کارمند و (95) بست کارکن خدماتی، تشکیل ولایتی (34) ریاست امور زنان با کمیت (340) بست کارمند و (220) بست کارکن خدماتی می شود، مطابق سقف منظور شده تشکیل سال 1397 منظور گردیده است.