اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به خودکشی یک زن در غور

mowa_af
mowa

به اساس گزارش واصله از ریاست امور زنان ولایت غور یک زن در ولسوالی دولت یار این ولایت به اثر خشونت های خانواده گی شوهرش، دست به خود کشی زده که منجر به مرگ وی گردیده و در پیوند به این قضیه شوهرش باز داشت و قضیه تحت بررسی های پولیس قرار دارد.
وزارت امور زنان بحیث نهاد مدافع حقوق زنان متعهد به تلاش در امر کاهش به انواع مختلف خشونت ها بوده و هر نوع خشونتِ که منجر به نابودی زندگی زنان و دختران در کشور میگردد را تقبیح می نماید
همچنان این وزارت از ارگان های عدلی و قضایی در کشور می خواهد تا با مرتکبین خشونت ها علیه زنان مطابق به قوانین نافذه کشور برخورد نمایند و در عین حال از خانواده ها در کشور تقاضا بعمل میاورد تا در بر خورد با زنان و دختران خویش اخلاق اسلامی را مبنا قرار داده تا باشد که جامعه ی سالم و عاری از خشونت داشته باشیم