شورای عالی زنان

طرزالعمل شورای عالی زنان 


 طرزالعمل کمیته تخنیکی تحت چتر شورای عالی زنان 


وظایف شورای عالی زنان

شورای عالی زنان به تائسی حکم ماده دوم فرمان شماره (55) مورخ 22/5/1399 مقام عالی ریاست جمهوری وضع گردید.و دارای طرزالعمل مشخص است که عبارت اند از
 1. انسجام امور شورای عالی زنان
 2. فراهم سازی تسهیلات لازم و هماهنگی میان اعضای دایمی شورای عالی
 3. پیگیری مصوبات و ارایه گزارشات نتیجه محور به ریس جمهور

وظایف شورای عالی زنان

 1. تصویب پالیسی ها،پلان ها،طرح ها و برنامه غرض افزایش سهمگیری و کارایی بیشتر زنان در ارائه خدمات عامه و مشارکت زنان در سطوح مختلف رهبری و مدیریتی دولت ج.ا.ا
 2. اتخاذ تصامیم روی چگونگی نظارت از پالیسی های که برای توانمندسازی زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسط دولت اتخاذ گردیده است.
 3. اولویت بندی و سمت دهی برنامه های ملی حمایت از حقوق زنان جهت توانمندسازی زنان و مشارکت زنان در عرصه ها و سطوح مختلف.
 4. اتخاذ تصامیم پیرامون بررسی استراتیژی ها، پلان ها و گزارش فعالیت های وزارت ها و ادارات عضو در جهت فراهم سازی فرصت ها و امکانات تعلیمی، تحصیلی،صحی ، رشد اقتصادی و ارتقای سطح آگاهی زنان در جامعه.
 5. اتخاذ تصامیم پیرامون انسجام و هماهنگی بین شرکای ملی و بین الملی مرتبط به برنامه های توانمندسازی زنان.
 6. اتخاذ تصامیم جهت تقویت دیدگاه عمومی مبتنی بر محو خشونت علیه زنان و رفع مظاهر هر نوع خشونت علیه زنان
 7. اتخاذ تصامیم در مورد پروژه های بین الوزارتی و برنامه های پشنهادی ادارات اجرایی در مورد محو خشونت و ارائه خدمات عامه، کاهش فقر، بیکاریو مرگ و میرزنان.
 8. اتخاذ تصامیم در مورد تحقق تعهدات ملی و بین الملی دولت در مورد توانمند سازی زنان.
 9. اتخاذ تصامیم لازم جهت تشخیص راهای حل برای مشکیلات حقوقی و اجتماعی زنان .
 10. اتخاذ  تصامیم پیرامون بررسی زمینه مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی؛ فرهنگی و هنری و بررسی نحوه رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش این فعالیتها.
 11. انجام سایر وظایف و صلاحیت ها مطابق اسناد تقنینی کشور.

وزارت ها ، ادارات مستقل به شمول روسای ولایتی امور زنان معاونیت اجتماعی و نمایندگان جامعه مدنی عضوی دایمی شورای هستند.

همچنان شورای عالی زنان کمیته تخنیکی به ریاست وزارت امور زنان که مطابق طرزالعمل کمیته تخنیکی است در موارد تصمیم گرفته و برای اجنداجلسه شورای عالی پیشکش میکند

جلسات شورای عالی هر سه ماه در سه ماه به شکل عادی برگذار میگردد.


اخبار شورای عالی زنان 


افزايش مشارکت زنان در حکومت یکی از اولويت هاي وزارت امور زنان است
چهارشنبه - ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

نشست کمیته تخنیکی شورای عالی زنان به هدف مشخص نمودن حضور زنان در خدمات ملکی تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان با حضور حسنا جلیل معین پلان و پالیسی، نمایندگان؛ کمیسیون اصلاحات اداری و شماری از زنان نخبه که به گونه آنلاین متصل بودند؛ برگزار گردید.

در این نشست سرپرست وزارت امورزنان با تاکید بر حضور معنا دار زنان در خدمات ملکی افزود: تلاش در افزایش زنان در نهاد های حکومتی یکی از اولویت های کاری وزارت امورزنان است؛ بناً با ارایه گزارش های منسجم به رهبری دولت از وضعیت زنان در ادارات به بسیاری از مشکلات زنان رسیدگی خواهد شد.

سپس ساره سیرت مشاور شورای عالی زنان پیرامون طرزالعمل کمیته های ولایتی شورای عالی زنان معلومات ارائه نمود؛ به اساس معلومات منبعد جلسات کمیته ولایتی ماه یک بار و جلسات فوق العاده بر حسب هدایت ریس کمیته برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست خجسته الهام رییس حمایوی زنان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری؛ گزارش وضعیت حضور زنان در ادارات و طرح ارتقای ظرفیت و مشارکت زنان در بست های مدیریتی را جهت نظرخواهی با اعضای جلسه شریک نمود.

در اخیر سرپرست وزارت امورزنان پس از بحث های همه جانبه بر نهایی سازی هرچه زودتر گزارش وضعیت زنان در ادارات و طرح ارتقای ظرفیت زنان در بست های مدیریتی،جهت ارائه در نشست بعدی شورای عالی زنان، تاکید نمود.

mowa

هماهنگی میان ادارات برای انعکاس تصویر واقعی وضعیت مشارکت زنان در حکومت

دو شنبه – 20 ثور 1400

نشستی به منظور ارایه طرح و گزارش کمیته میانی تخنیکی شورای عالی زنان تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک معین پلان و پالیسی، مشاور شورای عالی زنان، معاون شورای عالی مصالحه ملی، نمایندگان اداره امور، دفتر بانوی اول و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مقر این وزارت تدویر یافت.

در آغاز نشست سرپرست وزارت امور زنان با تقبیح حملات دو روز قبل بر مکتب سید الشهدا و ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های شهدا، شورای عالی زنان را فُرصتِ برای هماهنگ سازی فعالیت ها میان زنان و ادارات برای توانمند سازی زنان در عرصه های مختلف خواند.

بعداً گزارش ها و طرح های ادارات پیرامون موضوعات همچون؛ حضور زنان در ادارات حکومتی، طرح شمولیت زنان در رشته های مختلف تعلیمی و تحصیلی و پیشنهادات طرح صلح اجتماعی توسط نمایندگان ادارات ذیربط ذریعه ی پرزنتیشن ارایه گردید.

در اخیر نشست پس از ارایه نظریات اشتراک کننده گان در خصوص موضوعات متذکره قرار بر آن شد تا؛ کمیته های به منظور کار روی یکجا سازی گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با گزارش اداره امور، کمیته فعالیت مشترک میان وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، کمیته مشترک کار روی پیشنهادات طرح صلح اجتماعی ایجاد و پس از نهایی سازی موضوعات فوق برای پیشکش در دومین نشست شورای عالی زنان آماده گردد.

mowa

نشست تعیین دومین آجندای شورای عالی زنان تدویر یافت

15 ثور 1400

نشست تعقیبی طرح های رسیده و تعیین آجندا برای دومین نشست شورای عالی زنان تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، با اشتراک معین پلان و پالیسی، مشاور شورای عالی زنان و نماینده گان اداره امور و دفتر بانوی اول در مقر این وزارت تدویر یافت.

در آغاز نشست سرپرست وزارت امور زنان با اشاره کار روی میکانیزم جهت تعقیب و انسجام فعالیت ها افزوده گفت: شورای عالی زنان فُرصتی برای انعکاس موقف و دید واقعی زنان در ارتباط به مسایل گوناگون است.

در ادامه ساره سیرت مشاور شورای عالی زنان طرح های را که در جهت مشارکت زنان در ادارات حکومتی و توانمند سازی زنان از جانب ادارات ذیدخل به این وزارت مواصلت ورزیده را پیشکش کرده و از پیشرفت و عدم پیشرفت نخستین مصوبه شورای عالی زنان معلومات ارائه نمود و در عین حال اعضای اشتراک کننده روی تعیین آجندا برای دومین نشست شورای عالی زنان بحث و تبادل نظر نمودند.

 در اخیر یکبار دیگر اعضای اشتراک کننده با تاکید بر توحید گزارشات اداره امور با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، موضوعات همچون مشارکت زنان در حکومت و توانمند سازی زنان را برای آجندای دومین نشست شورای عالی زنان تعیین و انتخاب نمودند.

mowa

 


شورای عالی زنان بستری برای تقویت وضعیت زنان در سطوح مختلف در کشور

۱۶ حمل ۱۴۰۰

وزارت امور زنان نشستِ را به هدف پیگیری مصوبه اول شورای عالی زنان تحت ریاست حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک حسنا جلیل معین پلان و پالیسی، نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی ، مرجان متین و سارا سیرت در مقر این این وزارت تدویر نمود.

در  آغاز سرپرست وزارت امور زنان ضمن سپاس گزاری از فعالیت های مرجان متین مشاور پیشین شواری عالی زنان گفت: پس از این در تنظیم مسایل شورای عالی زنان و همکاری ها در زمینه خانم سارا سیرت بحیث مشاور جدید در این شورا همکاری خواهد نمود.

سرپرست وزارت امور زنان با اشاره به پیشرفت های اخیر وزارت تاکید کرد؛ رهبر دولت با ایجاد شورای عالی زنان و انتفال پروژه های انکشافی از ادارات به وزارت امور زنان بیانگر آنست که رهبر دولت حامی زنان بوده و با این قدم زمینه پیشرفت زنان را در سطوح تصمیم را گیری فراهم می سازد.

متعاقباً اعضای اشتراک کننده پیرامون مصوبه اول شورای عالی زنان که در آن ادارات را مکلف به عملی سازی این مصوبه در بخش های کاری شان نموده بود، بحث و تبادل نظر نموده بر اجراات زود هنگام و گزارش آن به نشست بعدی شواری عالی زنان تاکید نمودند.

در اخیر این نشست سرپرست وزارت امور زنان از معینان و روسا مرکزی خواست تا در عرصه تعقیب و پیگیری این مصوبه و فعالیت های شورای عالی زنان از هر گونه تلاش دریغ نه ورزند.

mowa

دومین نشست مشورتی پیرامون تعیین آجندای نخستین جلسه شورای عالی زنان

مورخ 18 قوس  سال 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 محل تدویر: تالار سینما زینب وزارت امور زنان

زمان جلسه :

۱۸/ ۹/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰

اهداف جلسه مشورتی :

 1. ارایه گزارش نشست اول مشورتی برای تعیین اجندای نخستین جلسه شورا عالی زنان .
 2. انتخاب یک تن از اشتراک کنند گان غرض ارایه گزارش در اولین جلسه شورای عالی زنان.
 3. جمع آوری نظریات اشتراک کنندگان درمورد اجندای جلسه شورای عالی زنان.

اشتراک کنندگان:

 • مشاورین ریاست جمهوری
 • همکاران ریاست انسجام شورای های عالی ریاست جمهوری ا.ا.
 • مشاور دفتر بانو اول کشور
 • نماینده معاونیت اول
 • نماینده معاونیت دوم
 • نماینده گان مردم در شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه)
 • روسای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات
 • کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 • نماینده گان قوای قضایه کشور
 • معینان وزارت خانه های مختلف
 • روئسای زن از ادارات مختلف دولتی وغیر دولتی
 • آمرین جندر وزارت خانه ها
 • نمایندگان رسانه ها
 • نماینده های شبکه زنان افغان
 • نماینده اداره محترم کوچی ها
 • نمایندگان جامعه مدنی

مقدمه:

ایجاد شورای عالی زنان منحیث یکی از تعهدات برنامه عمل 2 مشارکت دولتداری باز پیشنهاد شده از آدرس جامعه مدنی می باشد که در جلسه مورخ 9 جدی 1398 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. تطبیق تمام تعهدات مندرج برنامه عمل ملی 2 منجمله تعهد (ایجاد شورای عالی زنان) مطابق تقسیم اوقات، تطبیق آن لازم الاجراء می باشد.

وزارت امور زنان منحیث دارالانشای شورا، درهماهنگی با ریاست محترم انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری و سکرتریت دولتداری باز، مسوولیت پیشبرد تطبیق این تعهد را به عهده دارند.

به این منظور وزارت امور زنان جهت همگانی ساختن و تامین همنظری در پروسه ،  نشست دوم مشورتی را به تعقیب نشست اول جهت تهیه اجندای جلسه شورای عالی زنان و انتخاب نماینده برای ارائه گزارش درجلسه مذکور در مرکز با حضور داشت نماینده گان زنان سطوح مختلف ادارات دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی که در بالا تذکر داده شده، تدویر نمود.

جریان جلسه:

جلسه با تلاوت قرآن عظیم الشان و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید سپس محترم حسینه صافی  سرپرست وزارت امور زنان اشتراک کنندگان را به دومین جلسه مشورتی شورای عالی زنان خوش آمدید گفته، در باره آجندای دومین جلسه شورای عالی زنان واهداف این نشست معلومات مفصل ارایه نمود.

محترمه حسینه صافی، حین تشریح اهداف دومین جلسه مشورتی از همکاری همه جانبه ادارات محترم دولتی و نهاد های غیر دولتی در سطح مرکز و ولایات جهت جمع آوری و توحید گزارش نظریات زنان در قسمت چگونگی تدویر نخستین جلسه شورای عالی زنان، اظهار سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاری های شان در آینده شد. در ضمن ایراد فرمودند که این یک پروسه خود زنان بوده و دارای هیچ نوع وابستگی سیاسی نمیباشد.

وی افزود با ایجاد این شورا  فضای اعتماد  و اتحاد میان زنان کشور در سطوح مختلف ایجاد شده و زمینه را برای انجام کارهای بزرگ در سطح کشور به نفع زنان مساعد میسازد.

درجریان صحبت های شان از طرح یادبود از زنان نامور کشور نامبردند که وزارت امورزنان درحال تهیه آن است و محافل را برای یادبود ایشان تدویر می نماید چنانچه برنامه برای یادبود خاطرات استاد محبوبه حقوقمل چندی قبل دایر گردید و درنظر است که به تاریخ ۱۹ قوس از دگرجنرال سهیلا صدیق صورت گیرد به تعقیب این محفل به تاریخ ۲۰ قوس کنفرانس مطبوعاتی ختم کمپاین شانزده روزه منع خشونت دایر می گردد ضمنا از مسوده استراتیژی که درمورد معلولین توسط وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین تهیه گردیده است به وزارت امورزنان مکلفیت داده شد که بخش زنان معلول را به عهده گیرد نظریات و پیشنهادات خویش را شریک سازد به این ارتباط قرار است که به روز یکشنبه مجلس مشورتی را وزارت امورنان دایرنماید، نیز یاد آور شده  از همه مهمانان برای اشتراک درین برنامه ها دعوت بعمل آورد.

ایشان در مورد هدف دومین نشست مشورتی شورا طور ذیل بیشتر وضاحت داد، که این جلسه برای شریک سازی گزارش از نشست اول مشورتی برای آمادگی به جلسه شورای عالی زنان ،  انتخاب یک تن از اشتراک کننده گان غرض ارایه گزارش در شورای عالی زنان، تعیین اجندای جلسه شورای عالی زنان دایر گردیده است و خواهان تصامیم نهایی از همه اشتراک کنندگان گردید.   

متعاقباٌ محترمه سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در رابطه به اهمیت و جایگاه شورای عالی زنان معلومات ارائه نموده گزارش نشست اول و اجراات که تا اکنون صورت گرفته را ذریعه پریزنشتن ارائه نمود. ایشان در مورد نهایی شدن فهرست نهاد ها دربخش ( اقتصادی، حقوقی، فرهنگی) و هم پیرامون عضویت دایمی بعضی ادارات که نظر داده شده تذکردادند هم چنان  وی یاد اور شد که یکی از موارد از طریق این شورا درجلسه اول باید دادخواهی شود این است که امکانات و تجهیزات کاری در سطح ادارات برای زنان و مردان یکسان توزیع گردد( خصوصا در سکتور قضایی تبعیض موجود است) . تاسیسات بهداشتی، ترانسپورت برای زنان، کودکستان، شیرخوارگاه و غیره لوازم دفتری مورد نیاز زنان در سطح ادارات فراهم ساخته شود.

یکتن ازنمایندگان جامعه مدنی در رابطه به موضوعات ارائه شده نظر خود را اظهار کرده چنین گفت: ما زنان ایجاد نمایندگی چنین شورا را در سطح ولایات و ولسوالی های کشور خواهانیم و در ضمن در مورد پروسه استخدام معاونین اجتماعی ولایات مخالف بوده و این پروسه مورد قبول ما نمی باشد. انتخاب معاونین اجتماعی اکثریت ولایات سلیقوی و بدون در نظر داشت مواد طرزالعمل خواند.

یک تن دیگری نگرانی خویش در مورد استخدام معاونین به شکل ملموس اعلام داشت،  از اشتراک کننده گان در مورد اختصاص دادن بست های ولسوالی ها برای زنان اظهار نظر نموده و پیشنهاد کرد که یکی از آجندای جلسات شورا را نقش حضور زنان در سطوح حکومت محلی باشد. درنظر گرفته شود.

محترم ماری اکرمی از شبکه زنان نظر داد تا نخست طرزالعمل شورا درجلسه اول شورا نهایی گردد تا به رویت آن جلسات دایر گردد. بعدا موضوعات اساسی در جلسات بعدی  درنظر گرفته شود.

محترمه گلالی اکبری در ضمن حمایت از چگونگی ایجاد شورا افزود لایحه وظایف و طرزالعمل کاری شورا مسیر و استقامت کاری شورا را مشخص ساخته بعد روی ترتیب یک آجندای مهم جهت ارایه برای ریس صاحب جمهور کار مشترک صورت گیرد و در ضمن معرفی شورا با سفارت خانه های کشور های منطقه و جهان همآهنگی بیشتر صورت گیرد. در قدم نخست مطرح کردن  امکانات و تسهیلات برای زنان نفس ایجاد شورا را نزد ریس جمهور کشور زیر سوال خواهد برد. وی افزود تلاش بیشتر صورت گیرد تا تمام زنان نخبه کشور در سطح مرکز و ولایات در شورا دخیل ساخته شوند تا سبب تضعیف شورا در آینده نگردد. سخنران کسی انتخاب گردد که یک نطاق و سخنران ورزیده باشد.

مطابق بند دوم وسوم اجندا تصمیم گرفته شده تا اشتراک کنندگان به گروپ ها تنظیم گردند، روی موضوعات  اجندا اول و انتخاب یک تن سخنران کار نمایند ،۶ گروپ تنظیم گردید و مدت ۲۰ دقیقه وقت گذاشته شد سپس نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان در گروپ های مختلف به شکل تحریری تهیه گردیده، توسط یکی ازنماینده گان هر گروپ برای اشتراک کننده گان  چنین ارایه گردید:

نظریات و پیشنهادات زنان در دومین نشست مشورتی زنان برای نخستین جلسه شورای عالی زنان

اشتراک کننده گان این نشست به شش گروپ تقسیم شده بودند که نظریات شان پیرامون چگونگی ایجاد یک میکانیزم روشن برای پیشبرد امور شورا تدوین و مطرح کردند که بشکل ذیل خلاصه آنرا مینگاریم :  

گروپ اول :

 1. اعضای شورای عالی زنان باید بطور دایمی انتخاب گردند.
 2. اعضای شورای عالی زنان باید ازهر ولایت یک یک نفر انتخاب گردند و درصورت نبود امکانات زون وار تعین گردد.
 3. ایجاد یک واتس آپ گروپ جهت همآهنگی هرچه بهتر و بیشتر میان زنان.

۴. در مورد پیشنهادات و طرح ها برای رفع مشکلات زنان :

 • باید کمیته های سکتوری ایجاد گردد.
 • ارایه طرح های مشخص به گونه تخصصی توسط همین کمیته ها آماده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروپ دوم :

۱. تصویب مسوده طرزالعمل شورای عالی زنان در قدم اول

۲. ارایه قطعنامه نقش زنان در دفاع از نظام جمهوریت شامل اجندای جلسه گردد

۳. ارایه گزارش و دستآوردها و اقدامات دولت در قبال زنان در اجندای نخستین جلسه شامل گردد

۴. ارایه گزارش نشست های زنان در 34 ولایت پیرامون شورای عالی زنان

گروپ سوم:

۱. ایجاد یک کمیته حقوقی با صلاحیت در وزارت امور زنان جهت حل منازعات و دفاع از حقوق زنان در ادارات دولتی و سایر ادارات غیر دولتی و در اجتماع

۲. درزمان تقرر زنان در ادارات دولتی و غیردولتی صلاحیت های که به مردان دراجرای وظیفه داده می شود، به زنان نیز صلاحیت داده شود.

۳. معرفی یک زن از هرولایت وحضورشان در جلسات جهت ارائه گزارشات از ولایات

۴. ایجاد یک وتسپ گروپ میان اعضای جلسه شورای عالی برای شریک سازی اجندا وسایر معلومات

۵. فراهم سازی زمینه حضور زنان در پروسه صلح

۶. معرفی سید بی بی نورستانی از جانب این گروپ منحیث گزارش دهنده و سخنران در جلسه اول شورای عالی زنان

گروپ چهارم:

۱. سهم زنان در پروسه صلح وحضور وزیر امور زنان در تمام جلسات عالی رتبه صلح                                          

 ۲. نظرخواهی از زنان قبل از هر تصمیم و شریک سازی نتایج آن بعدا

 ۳. سهم زنان در حکومتداری محلی

۴. نقش نظارتی وزارت امور زنان در پروسه استخدام معاونین اجتماعی ولایات تضمین گردد.

۵. نقش نظارتی وزارت در استخدام ولسوالان زن درنظر گرفته شود.

گروپ پنجم:

۱. باید صدای زن افغان باشد این شورا نه از یک کتله محدود

۲. با گذشت هرروز میزان خشونت ها افزایش یافته به دلیل عدم اگاهی دهی عامه ( مردان باید نسبت به حقوق زنان آگاهی یابند)

۳. فقر بیکاری و مواد مخدر باعث افزایش خشونت ها میشود

۴. نکته عطف و توجه شورا با ید به زنانیکه در قرا و قصبات زندگی می کنند باشد ، آنها از حقوق ابتدایی شان برخوردار    نیستند، باشد.

۵. فروزان داودزی از جانب این گروپ برای بخش دوم اجندای امروز منحیث سخنران معرفی گردید

گروپ ششم :

۱. نهایی سازی طرزالعمل شورای عالی که حاوی نکات ذیل باشد:

    مبنی، اهداف، وظایف، صلاحیتها، ساختارشورا

۲. یک میکانیزم شفاف و مشخص برای حضور نهادهای مدنی در شورای عالی زنان ترتیب گردد.

۳. تمرکز اجندای جلسات شورا روی تعهدات دولت درکنفرانس ژینوا ( چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان) باشد

مطابق بند سوم اجندا :

در اخیر، گروپ ها اسم سخنران را شریک ساختند ، محترمین هریک  ( داکتر عالمه ، حمیرا ثاقب، فروزان داودزی، مهناز انوری و خانم نورستانی)  جهت انتخاب شدن به عنوان سخنران شورای عالی زنان خود را کاندید نموده بودند، که ازجمله  کاندیدان (داکتر عالمه)  به پینشهاد خود شان حذف گردید و از میان ۴ کاندید شونده گان باقی، محترمه حمیرا ثاقب با اخذ (۱۶) رای به انتخاب آرا تعیین گردید.

هم چنان به تعداد ۲۷ تن زنان که طی نشست ها در ولایات معرفی گردیده بود توسط محترمه شکیلا نظری ریس اطلاعات عامه به خوانش گرفته شد، اینک اسمای شان قرار ذیل است :

 

اسم / تخلص

ولایت

موقف / وظیفه

 

نفیسه بها

لوگر

آمر لیسه بی بی آمنه

 

اننیا غضنفر

لوگر

رضا کار شبکه زنان

 

نویده بیات

غزنی

عضو نظارت معارف

 

خدیجه اشرفی

غزنی

عضو جامعه مدنی

 

فرخنده بهمن یار

فاریاب

معلم لیسه ساره

 

یلدز مسرور

فاریاب

کارمند تلویزیون ملی

 

فایضه

فراه

عضو جامعه مدنی

 

دنیا

فراه

فعال جامعه مدنی

 

شاه زیبا شهیدی

بادغیس

عضو جامعه مدنی

 

عطیبه توخی

بادغیس

مسئول مارکیت تجارتی بانوان

 

هوسی بایانی

پروان

فعال جامعه مدنی

 

روشنا خالد

پروان

فعال حقوق زن

 

نسیمه سعید

ننگرهار

فعال جامعه مدنی

 

ماریا رحین

بلخ

ریس پوهنحی ژورنالیزم

 

نازدانه پکیتاوال

پکتیا

استاد پوهنتون پکتیا

 

ساره سیرت

کاپیسا

عضو بورد مشورتی زنان برای صلح در دفتر بانوی

 

معصومه امیر

بامیان

نماینده جامعه مدنی وحقوق بشر

 

سفری

بامیان

فعال مدنی حقوق زن

 

رحیمه

قندهار

عضو انجمن زنان قندهار

 

ستوری یزدان پرست

بدخشان

عضو جامعه مدنی

 

مهرافروز

تخار

معاون جامعه مدنی

 

نجیبه فرو

تخار

عضو جامعه مدنی

 

سکینه حسینی

هرات

عضو شورای ولایتی

 

سایره شکیب

جوزجان

فعال حقوق زن

 

بهشته فدا

جوزجان

عضو جامعه مدنی

 

حبیبه گلستانی

کندز

فعال مدنی

 

هاجره اسلمبیک

کندز

عضو پارلمان جوانان

در مورد معرفی نماینده از ولایات جهت اشتراک به شورای عالی همه اشتراک کنندگان نظردادند که بشکل دوره ای در نظر گرفته شوند.


دومین نشست مشورتی پیرامون تعیین آجندای شورای عالی زنان تدویر یافت
18 قوس 1399- کابل

دومین نشست مشورتی پیرامون تعیین آجندای شورای عالی زنان با اشتراک حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان، معینان ادارات دولتی، روسا، نماینده گان نهاد های جامعه مدنی و فعالین حقوق زن در تالار سینما زینب این وزارت تدویر یافت.

 

خانم صافی، سرپرست وزارت امور زنان طی سخنان افتتاحی، بر انسجام و حمایت زنان میان همدیگر تاکید ورزیده و تمام زنان را در انکشاف ملی سهیم دانسته و اتحاد میان زنان را بزرگترین شاخص موفقیت خواند.

همچنان خانم صافی هدف نشست دوم را شریک سازی نظریات زنانِ که از سراسر کشور که در طی نشست نخست گرد آوری گردیده بود؛ خوانده و در عین حال شامل سازی برخی مسایل مهم زنان در آجندا و انتخاب یک تن اعضا را بحیث نماینده شورا؛ تا نظریات گرد آوری شده را به مقام عالی ریاست جمهوری پیشکش نماید، عنوان نمود.
متعاقباٌ گزارش نشست نخست تعیین آجندای شورای عالی زنان توسط سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به سمع حاضرین رسانیده شده و با آنان شریک گردید.

بعداٌ ضمن فعالیت گروپی نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان نشست در خصوص غنی سازی آجندای شورای عالی زنان توسط نماینده گان گروپ ها، حضور اشتراک کننده گان ارایه گردیده و شریک ساخته شد.

در اخیر نشست مذکور یک تن از اشتراک کننده گان با اخذ اکثریت آرای اشتراک کننده گان نشست، بحیث ارایه کننده گزارش در شورای عالی زنان انتخاب گردید.


نخستین نشست مشورتی شورای عالی زنان برگزار گردید.

نخستین نشست مشورتی آماده گی اولین جلسه شورای عالی زنان به رهبری وزارت امور زنان و با اشتراک معینان، کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، نماینده گان مردم در پارلمان، جامعه مدنی، نماینده گان رسانه ها نماینده گان زن از ادارات مختلف حکومتی و اقشار مختلف در تالار سینما زینب تدویر یافت.

mowa

حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان حین سخنان افتتاحی با تشکر از ریاست شورا های ریاست جمهوری به منظور ایجاد این شورا، علاوه کرد:" ایجاد شورای زنان یک اساس است که زنان میتوانند توسط آن بخاطر اشتراک و شمولیت معنا دار شان در ادارات دولتی و غیر دولتی نقش خویش را ایفا نمایند.

وی افزود:" با ایجاد این شورا بزرگترین خلا که همانا رسیدن صدای زنان به گوش رهبری حکومت میباشد پر گردیده و این بر زنان کشور است تا از وجود شورا در ادارات دولتی با همبستگی و همدیگر پذیری در تمامی سطوح استفاده نمایند.

متعاقباٌ محمد شاپور ژمن، رئیس انسجام شورا های ریاست جمهوری پیرامون ایجاد شورای زنان معلومات ارائه نمود.

بعداٌ بانو وژمه مهرزاد، معاون انسجام شورا های ریاست جمهوری ذریعه ی پرزنتیشن پیرامون شورا های فعلی معلومات ار