متقاضی مکلف نیست، برای تقاضای اطلاعات دلایل ارایه یا از سند خاص نام ببرد، صرف معلومات لازم جهت تهیه و ارایه اطلاعات از متقاضی مطالبه می گردد فقره 3 ماده 5 قانون دسترسی به اطلاعات.