پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت امور زنان در پیوند به وفات پوهنوال محبوبه حقوقمل سناتور انتصابی

mowa_af
mowa

با تاسف آگاهی یافتم که پوهنوال محبوبه حقوقمل سناتور انتصابی کشور به ابدیت پیوست

پوهنوال محبوبه حقوقمل بنت نورمحمد درسال ۱۳۲۳ هـ ش درولایت کابل تولد گردیده است. درسال۱۳۶۰ به حیث آمر دیپارتمنت روابط بین المللی فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل مقرروتا تسلط طالبان به این وظیفه ادامه داد. موصوف درسال ۱۳۶۴ موفق به اخذ درجه ماستری در رشته حقوق اساسی وروابط بین المللی گردید.

سناتور حقوقمل در سال ۱۳۷۲ سمت ریاست فاکولته حقوق ورئیس موسسه نسوان (دمیرمنوتولنه)‌ راحاصل نمود، ودرسال ۱۳۷۷ به حیث ریس کمسیون دفاع ازحقوق زنان درپشاور، ایفای خدمت نمود. او بعداً به صفت عضو جامعه مدنی درکنفرانس بن دعوت شد.

سناتور پوهنوال محبوبه حقوقمل به حیث معاون اول کمسیون لویه جرگه اضطراری تعین گردیده بود. نامبرده همچنان عضویت کمسیون های لویه جرگه اضطراری ولویه جرگه قانون اساسی را داشت.

موصوف درسال ۱۳۸۳ به حیث وزیر دولت در امور زنان و رییس اجتماع زنان حقوقدان افغان وظیفه اجرا نموده است.

او در طی ۳۵ سال خدمت درسال های ۱۳۴۷ و۱۳۵۷ به گرفتن مدال پوهنه درسال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ به گرفتن مدال های افتخار، همچنان تقدیرنامه های درجه اول و دوم نایل گردیده است.

وی درسال ۲۰۰۳ موفق به کسب جایزه حقوق بشر از طرف یکی ازموسسات امریکایی گردیده است.

سناتور حقوقمل کتاب های را زیرعناوین روش سیاسی کشورهای غیرمنسلک یا جهان سوم، لویه جرگه ها ونقش آن درقوانین اساسی افغانستان و نقش کنفرانس های بین المللی درعرصه بین المللی را تحقیق وتالیف نموده است وصدها مقاله علمی، تحقیقی، حقوقی و اجتماعی را به رشته تحریر در‌ آورده است.

وی در انتخابات سال ۱۳۸۴ شورای ملی کشور از سوی
حامد کرزی ریس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث سناتور انتصاب گردید.

رهبری وزارت امور زنان مرگ وفات پوهنوال محبوبه حقوقمل را ضایعه می داند و از بارگاه رب العزت برای وی جنت فردوس وبه خانوادۀ مرحومی صبر و شکیبایی استدعامی کند.