عناوین کانکور مقالات به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی کاهش خشونت علیۀ زنان

mowa_af
mowa

عناوین مقالات:

 1. مبارزه با خشونت از خود، آغاز میشود؛
 2. شیوه های موفقیت آمیز خشونت زدایی؛
 3. ترویج بی عدالتی در خانواده، باعث شیوع خشونت های جنسیتی،
 4. اسراف و رقابت های بی مورد زنان، یکی از زمینه خشونت های خانوادگی؛
 5. طریقه های ریشه کن ساختن خشونت علیۀ زنان؛
 6. طرق تبدیل حوزۀ خانواده ها به محل مصون برای زنان؛
 7. غصب حق مهر و میراث زنان درافغانستان؛
 8. فقر، بیکاری وتاثیرات ناگوار آن در افزایش خشونت ها علیه زنان؛
 9. مفیدیت های مبارزات همگانی وانسجام ادارات درامرتطبیق قوانین؛
 10. نقش علمای دین ومتنفذین محل در راستای خشونت زدایی؛
 11. راه حل های خیابان آزاری زنان؛
 12. دلایل افزایش طلاق ودر یافت راه حل ها

پذیرش مقالات:

1- مقالات به زبان های ملی  (پشتو ودری) تحریر گردد؛  

2-  اسم مکمل نویسنده مقاله همراه با یک قطعه عکس وشماره تماس الزامی است .

3-  نشر و چاپ بهترین مقالات در ویب سایت و نشریه های وزارت

4-  مدت کانکور برای 6  روز

5-  آخرین تاریخ پذیرش مقالات، 10عقرب 1399

6-  تعیین جوایز و تحایف جهت تقدیر و تحسین نویسندگان.

7- پذیرش هارد مقالات؛ وزارت امورزنان ریاست حمایوی زنان؛  

8- سافت مقالات ارسالی خویش را به آدرس های ذیل بفرستید: naziafaizi2014@gmail.com / fnajeebizadah@gmail.com

                                                                              khatera.tarin111@gmail.com

درصورت نیاز به شماره های ذیل در تماس شوید 0778810967 /0796085609 /