پیام تبریکی وزارت امور زنان؛

mowa_af
mowa

مل پاسوال مسلمه امانی به حیث رئیس عمومی پاسپورت افغانستان تقرر یافت.
به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری مسلمه امانی یک تن از زنان فعال و مبارز کشور به حیث رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخله گماشته شد.
هییت رهبری و کارمندان وزارت امور زنان ، گزینش مل پاسوال مسلمه امانی به حیت رئیس پاسپورت وزارت امور داخله ، را یک اقدام بجا دانسته و از بارگاه ایزد متعال توفیقات مزید ایشان را استدعا میکنند.
محترمه امانی یک زن شجاع ، دلسوز و مهربان افغانستان است، این موفقیت را برای مل پاسوال مسلمه امانی ، خانواده محترم شان و همه زنان کشور تبریک گفته و برایشان سرفرازی و توفیق خدمت گذاری به مردم تمنا داریم..