سومین نشست به منظور نهایی سازی یونیفورم زنان در نهاد های امنیتی و ورزشی تدویر یافت

mowa_af
Tue, Sep 15 2020 7:16 AM
mowa

سومین نشست کمیته نهایی سازی یونیفورم زنان در نهاد امنیتی و ورزشی تحت ریاست بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان با اشتراک حسنا جلیل، معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله نماینده گان وزارت های؛ دفاع ملی، امنیت ملی، معارف، اطلاعات و فرهنگ و سایر نهاد ها در مقر این وزارت برگزار گردید.

در این نشست نخست بانو مصلح، اعضای اشتراک کننده را خوش آمدید گفته و بر اساس ارزیابی ها عدم تطبیق معیار ها در خصوص استخدام زنان در نهاد های امنیتی بخصوص صفوف پولیس را از جمله مشکلات جذب زنان دراین ارگان عنوان کرد.

متعاقباٌ حسنا جلیل، معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله صحبت کرده گفت:" در حال حاضر در زمینه یونیفورم پولیس بصورت کل نظم واحد وجود ندارد اما کار بر روی تعیین دو نوع یونیفورم برای قطعات پولیس و همچنان استراتیژی مشخص در خصوص ذهنیت سازی برای جذب زنان در صفوف نیرو های امنیتی جریان دارد".

در اخیر پس از تبادل نظر میان اعضای نشست مذکور، بر اساس گزارش تهیه شده از یونیفورم زنان در صفوف نیرو های امنیتی هویدا گردید؛ در حال حاضر هیچگونه شکایتی در زمینه یونیفورم زنان در صفوف نیرو های امنیتی وجود نداشته اما برای جذب زنان در صفوف متذکره نیاز به ذهنیت سازی اجتماعی در کشور میباشد.

قابل ذکر است که گزارش مذکور پس از توحید به شورای امنیت ملی کشور ارسال خواهد گردید.

Latest news

Sun, Sep 06 2020 4:13 AM
Background image

Hasin Safi, Acting Minister for Women’s Affairs met with Rabia Stanikzi Deputy Governor of Logar province

In this meeting both side discussed and exchanged regarding coordinating activity of women specially improving the conditions of women, that how to solve the women’s  problems in this. . .

Wed, Sep 02 2020 4:16 AM
Background image

Hasina Safi Acting Minster for Women’s Affairs met with Qazi Parwen Head of combating harassment of women in the public and private offices.

In this meeting both side discussed and exchanged regarding combating harassment of women in the government and private offices, awareness for people about women’s rights, stop the. . .
Wed, Aug 26 2020 4:39 AM
Background image

Hasina Safi Acting Minister of for Women’s Affairs met with Ajmal Rahmani Head of Afghanistan and Central Asia Association

.In the meeting both side discussed and exchanged regarding about the activity of association and creating relationships between ministry of women’s affairs and Afghanistan and Central. . .

BACK TO NEWS