اعلان مزایده اجناس داغمه

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

(وزارت امورزنان به تعداد 118 قلم اجناس داغمه و مازاد ضرورت خویش را طبق مزایده به ملبغ (21142) افغانی به اساس موافقه نامه شماره 567 مورخ 17 -6-1399 وزارت محترم مالیه طورلیلام به تاریخ 31 – 6-1399 ساعت 10:00AM در مقر این وزارت به فروش میرساند.

اشخاص و موسستیکه خواهش خرید آن را داشته باشند از نشر اعلان الی مورخ 31-6- 1399 با درخواست های شان به ریاست مالی و اداری این وزارت واقع شهر نو شفاخانه ایمرجنسی مراجعه نمایند.

جلسه داوطلبی مزایده، به وقت فوق الذکر تحت هئیت مختلط دایر و تضمین طبق قانون اخذ میگردد قابل ذکر است مبلغ حق الشاعه از وجه معتمد نقدی قابل پرداخت میباشد.