نشست مشورتی به منظور انسجام فعالیت های زنان در رابطه به صلح تدویر یافت

mowa_af
Wed, Jul 29 2020 1:08 PM
mowa

8 اسد 1399

نشست مشورتی جهت انسجام و هماهنگی زنان در رابطه به صلح با حضور حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، نبیله مصلح معین مالی و اداری، با اشتراک تعدادی از نماینده های"زن" در شورای ملی، نماینده وزارت دولت در امور صلح، نماینده های شبکه زنان و سایر نهاد های حامی حقوق زنان در تالار سینما زینب وزارت امور زنان دایر گردید.

در ابتدا، حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر امور زنان از تشریف آوری مهمانان اظهار سپاس نموده طی سخنانی افتتاحیه روی نقش زنان در روند مذاکرات صلح تاکید نموده خواهان سهمگیری و ارائه نظریات اشتراک کننده گان پیرامون موضوع گردید.

سپس اشتراک کننده گان هر کدام باالنوبه پیرامون موضوع ابراز نظر نموده، از پراگنده گی در پیشبرد فعالیت های زنان سخن گفتند و بر وحدت و یک‌پارچه گی میان زنان در روند گفتگو های صلح تأکید نمودند.

در اخیر سرپرست وزارت امور زنان، در بخش جمع بندی نشست توضیحات ارائه نموده افزودند: خوش بختانه فعالیت های زنان در مقایسه به گذشته منسجم تر شده که تدویر محفل امروزی نمونه بارز آن است، اما کافی نمی باشد و لازم است تا برای دفاع از حقوق اساسی خانم ها انسجام و هماهنگی بیشتر بمیان آید.

قابل ذکر است؛ سلسه نشست های هماهنگی در این خصوص با فراهم نمودن تسهیلات از سوی وزارت امور زنان ادامه خواهد داشت و قرار است نشست بعدی بعد از رخصتی های عید برگزار گردد.