دومین  نشست هماهنگی وزارت امور زنان با نهاد های ذیربط در خصوص تجلیل از28 اسد روز استقلال کشور  تدویر یافت

mowa_af
Wed, Jul 29 2020 10:49 AM
mowa

8/5/1399
دومین نشست نظرخواهی تحت ریاست بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان پیرامون تجلیل از 101 مین سالروز استقلال کشور تحت شعار"استحکام استقلال کشور در آزادی زنان، نهفته است " با حضور شماری از نماینده گان وزارت خانه ها و  روسای مرکزی وزارت امور زنان در مقر این وزارت تدویر یافت.

در آغاز این نشست بانو نبیله مصلح، ضمن خوش آمدید طی سخنان گفت:"زنان همواره دوشا دوش مردان عملاً در  میدان های جنگ بخاطر دفاع از وطن  قربانی می دهند که فعالیت های آنان انعکاس داده شده و در ضمن زنان که در بخش های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و امنیتی که کار و فعالیت می نمایند؛ شناسایی شده و در تجلیل از این روز  مورد تقدیر قرار  گیرند.

در اخیر این نشست شماری از اشتراک کننده گان نهاد های ذیربط در مورد موضوع صحبت نموده و نظریات شان را در مورد تجلیل از این روز ارائه نمودند.