نشستی تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با روسای مرکزی در مقر این وزارت تدویر یافت

mowa_af
Tue, Jun 30 2020 3:19 AM
mowa

8 سرطان 1398
در این نشست پیرامون فعالیت ها و دستاورد های وزارت امور زنان طی شش ماه گذشته و همچنان چالش ها علیه زنان خصوصاً در ایام قرنطین به بحث گرفته شد و تصمیم اتخاذ گردید تا به منظور شریک سازی این دستاورد ها و چالش ها طی روز های آینده از طریق کنفرانس مطبوعاتی با مردم شریک ساخته شود.