رد شایعه‌ در پیوند به یک خبر!

mowa_af
mowa

مقامات مسوول در ولایت لوگر میگویند: هیچ خانمی توسط افراد مسلح غیرمسوول در آن ولایت به شهادت نرسیده است.
قرار خبر های نشر شده از طریق شبکه های اجتماعی گویا اینکه خانمی در ولایت لوگر بدون محرم به کلینیک مراجعه نموده و توسط افراد مسلح غیرمسوول به شهادت رسیده، پس از پیگیری خبر مذکور از جانب ریاست امور زنان ولایت لوگر؛ ثابت گردید که تا کنون خبر مذکور به دور از حقیقت بوده و هیچ خانمی توسط افراد مسلح غیرمسوول به این هدف در ولایت لوگر به شهادت نرسیده است. وزارت امور زنان در مورد، قضیه را دنبال کرده در صورت دستیابی به نتایج جدید در پیوند به این خبر جزییات بیشتر را با هموطنان شریک خواهند نمود.