نشست هیئت رهبری وزارت امور زنان به منظور پیگیری فعالیت ها و پیشرفت ها در عرصه زنان تدویر یافت.

mowa_af
Sun, Jun 28 2020 5:22 AM
mowa

نشست هیئت رهبری وزارت امور زنان تحت ریاست حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با اشتراک معینان، مشاورین، روسا وآمرین ، در تالار سینما زینب این وزارت تدویر یافت.
در این نشست نخست نامزد وزیر وزارت امور زنان، طی سخنان افتتاحی از تمامی ریاست های مرکزی خواستار شریک سازی خواسته ها و نظریات آنان در خصوص پروسه مذاکرات صلح گردید.
متعاقباً طبق آجندا اجراآت و فیصله های جلسه قبلی به بررسی گرفته شده و تاکید بعمل آمد تا تمامی روسا در اجرای وظایف محوله خویش بیش از پیش فعال بوده و هیچگونه تعلل در کار ها بوجود نیاید.
بعداً نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان پیرامون بودجه های عادی و انکشافی این وزارت و از پیشرفت ها در خصوص مصرف بودجه های انکشافی و اختیاری معلومات ارائه نمود.
در اخیر فیصله بعمل آمد تا پس از این ریاست امور مالی، معلومات موثق را همراه با فیصدی دقیق از مصرف بودجه و پیشرفت ها در خصوص آن در اختیار معینیت مالی قرار دهد.
همچنان ریاست نظارت و ارزیابی موظف گردید؛ منبعد یک لست دقیق از تمامی پروژه های انکشافی وزارت را تهیه نموده و در هر ماه از پیشرفت ها در خصوص پروژه ها معلومات ارائه نمایند. در عین حال ریاست های امور حقوقی، توانمندی اقتصادی و سایر ریاست ها در هماهنگی با معینیت پالیسی و مسلکی گزارشی را از وضیعت زنان افغانستان طی شش ماه گذشته آماده نمایند تا در آینده نزدیک با مردم شریک ساخته شود و مشکلات ریاست های امور زنان ولایت های زابل و ارزگان بررسی شده و حل گردد.