اعلامیۀ وزارت امور زنان

mowa_af
mowa

با تأسف تروریستان زبون در یک اقدام ضد بشری و حمله بر شفاخانه نسایی ولادی در جاده شهید مزاری -  غرب کابل بر پروندۀ سیاه خود افزودند؛ تعداد از خانم های حامله، اطفال نوزاد و کارمندان صحی را به شهادت رسانیدند.
وزارت امور زنان ضمن غم شریکی به آسیب دیدگان و اتحاف دعا بروح شهدای این حادثه؛ از سایر مادرانی که در شرایط شیردهی هستند تقاضامند است برای شیر دادن به اطفال نوزاد که مادران خود را از دست داده اند به شفاخانه اتاترک بروند.
مادران عزیز! وجیبۀ انسانی و ملی خود را در قبال هموطنان آسیب دیدۀ مان، ادا نمائید.

هیئت رهبری وزارت امور زنان