نشست پیرامون ارائه گزارش چالش ها فرا راه اشتراک زنان در انتخابات تدویر یافت

mowa_af
Thu, Feb 13 2020 8:06 AM
mowa

بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان خانم وکتوریا پیروتی، کارشناس ارشد  اتحادیه اروپا در بخش حمایت از انتخابات را در دفتر کار اش ملاقات نمود.

 این نشست که به سلسله دیدار قبلی انجام شد، بانو وکتوریا، پیرامون آماده گی ها از چگونگی راه اندازی برنامه ای به پیشواز از برگزاری هشتم مارچ ( روز جهانی همبسته‌گی زنان ) در مورد بررسی چالش ها و نظر پرسی از زنان که بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هماهنگی با وزارت امور زنان و دفتر دراپس با اشتراک 200 تن از بانوان از بخش های مختلف کشور راه اندازی گردیده بود توضیحات ارائه نمود.

بانو ویکتوریا، همچنان در مورد چگونگی جستجوی راه های حل جهت اشتراک زنان در انتخابات های آینده معلومات ارائه نموده از اشتراک رسانه ها و شماری کثیری از ارگان های ذیدخل در این برنامه نیز خبر داد.  

بانو نبیله مصلح، ضمن ابراز قدر دانی از کارکرد ها و فعالیت های دفتر اتحادیه اروپا در بخش انتخابات از همکاری وزارت امور زنان در بخش های مورد نیاز به آنان اطمینان داد.