کمک نقدی به خانم حمیده از سوی وزارت امور زنان

mowa_af
Sun, Feb 09 2020 5:49 AM
mowa

الحاج  دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور خانم حمیده، مسکونه فعلی ولسوالی یکه و لنگ نمبر 2 ولایت بامیان را که در اثر خشونت های حاد خانواده گی چندی قبل شدیداً مجروح گردیده و تحت درمان در یکی از شفاخانه های کابل قرار داشت ؛ با حضور داشت معین و روسای مرکزی این وزارت مساعدت مالی نمود.

وزیر امور زنان کشور، حین مساعدت به خانم مذکور به ریاست امور حقوقی این وزارت هدایت داد تا قضیه خشونت علیه این خانم مورد پیگرد قرار گرفته و رسماً از وزارت امور داخله تقاضا گردد  که در زمینه دستگیری شوهر خانم حمیده که فراری میباشد اقدام نموده و آنرا به پنجه  قانون بسپارد.

همچنان بانو دلبر نظری، طی سخنانی بیان داشت:" یکی از وظایف عمده وزارت امور زنان، رسیدگی به خشونت های حاد خانوادگی میباشد و در شماری از موارد به متضررین خشونت های حاد از صندوق وجهی این وزارت کمک مالی نیز صورت میگیرد.

وزیر امور زنان کشور از روسای مرکزی وزارت خواستار راه اندازی برنامه های آگاهی دهی هرچه بیشتر به مردم  جهت کاهش خشونت ها در سطح کشور گردید.