برنامه معلوماتی و هماهنگی پروژه همکاری های سه جانبه میان کشور های افغانستان، اندونیزیا و جرمنی تدویر یافت

mowa_af
Tue, Jan 07 2020 6:27 AM
mowa

برنامه معلوماتی و هماهنگی پروژه همکاری های سه جانبه میان کشور های افغانستان ، اندونزیا ، و جرمنی راجع به توانمند سازی زنان با اشتراک نماینده گان وزارت خانه ها ، ادارات مستقل و روسای مرکزی وزارت امور زنان تحت ریاست الحاج بانو سپوژمی وردک  معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به روز یکشنبه مورخ 15 جدی سال روان در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.

در این برنامه بانو حلیمه پکتیانی، رئیس توانمند سازی این وزارت؛ آموخته ها وتجارب از ورکشاپ دو روزه که به تاریخ اول و دوم آگست سال 2019در کشور دوست اندونزیا راه اندازی گردیده بود طی یک پریزینتیشن ارایه نمود.

در این نشست اعضای اشتراک کننده بحث آزاد  و نظر خواهی را پیرامون دستآورد ها و چگونگی نقش وزارت خانه های ذیربط در عرصه توانمند سازی اقتصادی زنان ، طرح ها و پیشنهادات خویش را در حضور اعضای جلسه ارایه نمودند.

در حاشیه این نشست بانو سپوژمی وردک از پیشنهادات ارزنده در قبال توانمند سازی اقتصادی زنان که توسط نهاد های صورت گرفت اظهار سپاس نموده و آماده هرنوع همکاری و امضای تفاهم نامه ها با ادارات ذیربط شد.

در این نشست بانو وردک، ضمن نتیجه گیری  از فعال ساختن مراکز زنان در زمینه دوخت لباس ها برای نهاد های نظامی ، شفاخانه ها و مکاتب یاد آوری نموده و تاکید نمود تا  تعرفه ها به اجناس وارداتی خارج از کشور  بلند برده شود تا زمینه برای تولیدات داخلی بیشتر فراهم گردد. و در این راستا باید پالیسی نیز روی دست گرفته شود.