دیدار از مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی در بادام باغ کابل

mowa_af
Sun, Jan 05 2020 6:43 AM
mowa

الحاج بانو سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان امروز مورخ 12 جدی سال روان از مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی در بادام باغ کابل دیدن نمود.

 این مرکز از سوی موسسه UNDP به ارزش 1170.00 دالر امریکایی برای خانم ها ساخته شده است که مجهز با ماشین آلات شستشوی بوتل ها و تعقیم آن، تهیه کیچپ بادنجان رومی و بسته بندی پاکت های کوچک، نریز جهت نگهداری محصولات، ماشین خشک کننده، لیبل بندی، کیپ کننده، ماشین برای تولید سمارق و موتر های زراعتی جهت حمل و نقل محصولات وهمچنان در این مرکز به تعداد 3 باب سبز خانه جهت کشت و حاصل برداری سبزیجات نیز ساخته شده است که تا کنون به فعالیت آغاز ننموده است و قرار است تا در آینده به سکتور خصوصی که در بخش خانم ها فعالیت داشته باشد به بهره برداری سپرده شود.