برنامه آگاهی دهی خدمات حمایوی برای روسای 17 ولایت تدویر گردید

mowa_af
Tue, Nov 05 2019 9:05 AM
mowa

رنامه دو روزه آگاهی دهی خدمات حمایوی (WSS) برای روسای امورزنان17ولایت، به روز دوشنبه 13 عقرب سال روان با اشتراک روسای ولایتی تحت ریاست بانو نبیله مصلح معین مالی و اداری در تالارسینما زینب برگزار گردید .

هدف از برگزاری این برنامه آموزشی عرضه خدمات حمایوی بهتر برای زنان عنوان گردید .

mowa

در آغاز بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری این وزارت اشتراک کننده گان این برنامه راخوش آمدید گفته، تدویرچنین برنامه های آموزشی را موثروبا ارزش خوانده افزود: آنچه را شما از دو روز این برنامه آموزشی فرا میگرد، در ولایات تان برای همکاران خود نیز تشریح نماید و در قسمت تقویت سیستم عرضه خدمات حمایوی کار نمائید. من به نوبه خود از تک تک شما تشکری میکنم که با پذیرفتن تمام مشکلات امنیتی به این برنامه حاضر شدید.

بانومصلح ازروسا ولایات خواست که ازاین برنامه استفاده اعظمی نموده پابند به حاضری باشند و ازوضیعت زنان در عرصه های مختلف همچنان ازنحوه سیستم عرضه خدمات برای زنان راپور جمع آوری نموده و با مرکز شریک نمایند.

معین مالی و اداری افزود؛ ما همه متحد برای اجرای خدمات صادقانه درادارات دولتی برای کشور خود میباشیم ، وسعی مینمایم که اصلاحات لازم  را در اجراآت خود آورده مطابق قانون عمل نمایم .

سپس فاروق ثواب، مشاور امور فرهنگی وزارت امور زنان گفت؛ پلان های استراتیژیکی بزرگترین هدف آن توانمند سازی زنان وکاهش خشونت علیه زنان میباشد و برای کم کردن خشونت چهار ن  یعنی نادانی، ناتوانی ،نگرانی و ناداری را ازبین بریم.

در این برنامه آموزشی از طرف نصرالله حاذق آموزگارریاست منابع بشری درباره عرضه خدمات حمایوی برای روسای ولایتی که از ولایات به کابل آمده بودند آموزش های لازم ارائه گردید.

گفتنی است که این برنامه برای دو روز ادامه دارد.