تصحیح کندده متون ( ویراستار)

mowa_af
Sun, Oct 27 2019 6:05 AM
mowa

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................

عنوان وظیفه       :تصحیح کننده متون(ویراستار)

 وزارت/ اداره      : امور زنان

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

بست                  : (4)

گزارشدهی به       :  آمر نشرات

گزارشگیری از     :  ندارد

کود                   : (                            )

.................................................................................................................................................................

هدف وظیفه         : تصحیح کلیه متون نوشته شده قابل نشر از لحاظ ادبیات، گرامر و سایر موضوعات مربوطه جهت نشر.

...................................................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه مطابق با پلان آمریت مربوطه جهت نیل به اهداف پیش بینی شده.
 2. تصحیح تمام مضامین مجله و جریده جهت  آماده ساختن برای نشر.
 3. بازنویسی و تدقیق مضامین قابل نشر به منظور منطقی سازی و انتظام مطالب.
 4. جابجا نمودن عکس ها مطابق با مضامین منتشره در جای مناسب جهت غنی شدن نشریه.
 5. اخذ امضاء مسؤلان در مطالبی که برای  مجله و جریده تهیه و تحریر  نموده اند جهت تائیدی.
 6. ارسال مطالب تصحیح شده بعد از نظر هیات تحریر به بخش دیزاین جهت چاپ و نشر .
 7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف  اداره سپرده  می شود.

.................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل:

  • لیسانس  ژورنالیزم یا ادبیات، به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

  • یک سال مرتبط به وظیفه.

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

  • پلان گذاری، اداره، نشرات و ارتباطات، تسلط به ویراستاری متون، آشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.
  • کاندیدان محترم که فورم خویش را انلاین تکمیل نموده اند به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند!( mowa.hrd@gmail.com )

Documents

فورم درخواستی