زنان و مشارکت سیاسی

 

ارقام حضور زنان درسکتور های مختلف در سطح کشور طی سال 1398


Amina-Afzali

 

نام وتخلص       :         آمنه افضلی

نام پدر              :       الحاج امان الله

سمت                :        عضومشرانوجرگه

سال تولد           :       ۱۳۳۶ 

سکونت اصلی    :        ولسوالی غوریان ولایت هرات 

سکونت فعلی     :        شهر کابل

حالت مدنی         :        متاهل

تحصیل            :         ماستر بیولوژی

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

سابقه کاری      :         استاد پوهنځی  ساینس ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر ، عضو کمیسیون قانون اساسی ، عضو جرگه امن منظقه ، مشاور رئیس جمهور ، وزیر امور جوانان ، وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین .

گذشته سیاسی   :        رئیس نهضت اسلامی زنان افغانستان 

ایمیل آدرس       :       amena.s.afzali@gmail.com

 


 

 

 

 

نام وتخلص       :         داکتر انارکلی هنریار

نام پدر              :       کشن سنگهـ هنریار

سمت                :        عضومشرانوجرگه

سال تولد           :       ۱۳۵۴ 

سکونت اصلی    :        قلعه هندوان ولایت خوست

سکونت فعلی     :        مکروریان چهارشهر کابل

محل تولد          :         کابل

حالت مدنی         :        مجرد

تحصیل            :         پانزده پاس طب دندان

سال فراغت       :         ۱۳۷۴

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

کمیسیون         :         عضو كميسيون امور بين المللی

سابقه کاری      :         معلم ، واکسیناتور، عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی ، عضو جرگه امن افغانستان وپاکستان ، عضو جرگه  ملی مشورتی صلح ، عضوکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ، فعال حقوق بشروحقوق زن ، رئیس  درشورای زنان اهل هنود وسکهـ  ،عضو جامعه مدنی و عضو لویه جرگه عنعنوی.  

گذشته سیاسی   :       

ایمیلآدرس       :     honaryar786@yahoo.com   Dr.a.k.honaryar@gamail,com                                                                             

 

 


 

 

 

 

نام وتخلص       :         بی بی حاجی ساراسرخابی

نام پدر              :       رضوانقل

سمت                :        عضومشرانوجرگه

سال تولد           :       ۱۳۲۴ 

سکونت اصلی    :        ناحیه دوم شهر میمنه ولایت فاریاب

سکونت فعلی     :        ناحیه چهارم شهر  کابل

حالت مدنی         :        متاهل

تحصیل          :         بکلوریا

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

سابقه کاری      :        معلم ،سرمعلم ،مدیره لیسه ستاره ولایت فاریاب ،معلم درلیسه نسوان افغان کوت ورئیسه امورزنان   ولایت فاریاب.

گذشته سیاسی   :    

 


 

 

 

 

 

نام وتخلص       :         سيماجوينده

نام پدر              :       گل آقا

سمت                :        عضومشرانوجرگه

سال تولد           :        

سکونت اصلی  :        قريه كاسی عليا ولسوالی فيروزكوه ولايت غور

سکونت فعلی     :        ناحيه پنجم ولايت كابل

حالت مدنی         :        متاهل

تحصیل            :         ليسانس علوم سياسی

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

كميسيون         :      عضوكميسيون  سمع شكايات مشرانوجرگه

سابقه کاری      :        مدت پنج سال كارمند دولت ، پنج سال كارمند موسسات خيريه ،‌يك دوره تقنينی وكيل پارلمان ومدت شش ماه والی غور.

گذشته سیاسی   :    

ایمیل آدرس       : simajoindh@gmail.com           

 


 

 

 

 

نام وتخلص       :         سهیلاشریفی

نام پدر              :       محمد حسن شریفی 

سمت                :        عضومشرانوجرگه

سال تولد           :         ۱۳۴۸

سکونت اصلی    :        ولایت کابل

سکونت فعلی     :        ولايت كابل

حالت مدنی         :        متاهل

تحصیل            :         لیسانس پوهنځی زمین شناسی

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

سابقه کاری      :        عضوانجمن زنان مهاجر افغان درایران ، عضوهیات تحریرهفته نامه پیام استقلال وریاست کمیته خیریه  فاطمة الزهرا.

گذشته سیاسی   :    

 


 

نام وتخلص       :         صالحه مهرزاد بارکزی

نام پدر              :       حاجی مهر علی

سمت                :        عضومشرانوجرگه

سال تولد           :         ۱۳۳۷

سکونت اصلی    :        ولسوالی چخانسورولایت نیمروز

سکونت فعلی     :        شهر کابل

حالت مدنی         :        متاهل

تحصیل            :         چهارده پاس دارالمعلمین سید جمال الدین کابل

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

سابقه کاری      :        معلم ، مدیره لیسه ،عضو لویه جرگه اظطراری ، عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی ، عضو لویه جرگه مشورتی ،در دوره پانزده هم نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده گان واز  دوره شانزده هم الی اکنون بحیث سناتور انتصابی در مجلس سنا شورای ملی.

گذشته سیاسی   :    

ایمیل آدرس       :