گزارش از اجراآت وزارت امور زنان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

mowa_af
Thu, Oct 03 2019 5:15 AM
mowa

۱ : تهیه پالسی مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات
۲ : تشویق و ترغیب بانوان برای اخذ تذکره و امضا تفاهمنامه ها با اداره ثبت احوال نفوس در
۳ : اطلاع‌ رسانی و آگاهی دهی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات در ۲۲۴ ولسوالی در ۳۴ ولایت افغانستان
۴ : چاپ مواد تبلیغاتی برای افزایش حضور زنان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری و توزیع آن در ۳۴ ولایت
۵ : راه اندازی کنفرانس سه روزه آگاهی عامه در خصوص افزایش حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری برای نمایندگان جامعه مدنی و مدیران آگاهی عامه ریاست های امورزنان ولایات
۶ : امضاء پروتکل با پنج ارگان دولتی مربوطه
۷ : تهیه شرایط استخدام زنان تلاشی کننده با محارم شان در ۳۴ولایت

۸: وزارت امورزنان طبق تفاهمنامه با اراگان های زیربط در حدود۹۱۳۵ تن از زنان را در بخش تلاشی با محارم شان در ۳۴ ولایت کشور معرفی نموده است

۹ : تعداد زنان تلاشی کننده در بخش ریزرفی ۲۲۴ تن