هفتادمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی مراکز حمایوی تدویر یافت.

mowa_af
Sat, Sep 21 2019 6:48 AM
mowa

هفتادمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی به ریاست محترم الحاج بانو دلبر نظری، وزیر امور زنان، و اشتراک روسا و نماینده گان مراکز و ادارات همکار به تاریخ 27 سنبله سال روان در تالار ریاست مراکز حمایوی این وزارت  دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، برسی مشکلات و چالش های مراکز حمایوی با ارگان های عدلی و قضایی و همچنان نداشتن تذکره تابعیت متضررین خشونت  و سایر موارد عنوان گردیده بود. 

در نخست  محترم الحاج بانو دلبر نظری، وزیر امور زنان، به تمام اشتراک کننده گان خوش آمدید گفته،   پس از برسی موضوعات و صحبت ها در مورد جلسات قبلی، بانو نظری خواهان ادامه جلسه طبق آجندا  گردید.

سپس اشتراک کنندگان روی موضوعات همچون برسی و پیگری تصامیم جلسه گذشته توسط مسئولین مطابق پلان پیگیری، تعدیل مقرره مراکز حمایوی، مشکلات وکلای مدافع در محاکم نسبت نداشتن تذکره تابعیت مستفدین و در قسمت تسلیمی قضایا به خود شان و همچنان روی موضوع متضررین که از طریق اکثریت مراکز حمایوی در روی جاده ها رها میگردند، با ارائه نظریات و پیشنهادات  طبق آجندا بحث و تبادل نظر نمودند.

در ادامه از جمله موارد یاد شده بانو ناجیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی  وزارت امور زنان، در رابطه به موضوع تذکره تابعیت برای بانوان متضرر خشونت معلومات ارائه کرده گفت: " وزارت امور زنان، بنابر دلایل خاص بصورت آنی در قسمت دادن تذکره تابعیت به بانوان متضرر کمک کرده نمیتواند اما در مورد قضایای خاص و طولانی وزارت امور زنان در همکاری با نهاد های مربوط به بانوان متضرر از دو سال بدینسو روند توزیع تذکره تابعیت آغاز گردیده است".

متعاقبآ بانو دلبر نظری، وزیر امور زنان، در رابطه به موضوعات یاد شده صحبت کرده  گفت:" در قسمت تذکره تابعیت به بانوان متضرر بصورت عموم و برای بیرون رفت ازین معضل باید یک سند و طرز العمل ساخته شود، و همچنان تمام  امور باید در وقت و زمان معین آن اجرا گردد تا از ضیاع وقت جلوگیری گریده و در اجرای امور خلل و سکتگی وارد نگردد".

وی همچنان علاوه کرد: " در جلسه بعدی تعدیل در ماده های مقرره مراکز حمایوی باید در حضور داشت تمامی اشتراک کننده گان پس از بحث و گفتگو صورت گیرد".

در اخیر قرار بر آن شد تا ، جلسات مطابق اهداف ترتیب گردیده، آجندا و پیگیری جلسه بصورت مداوم صورت گیرد و موضوع اخیر آجندا که رها شدن متضررین خشونت از سوی اکثریت مراکز حمایوی به جاده ها بود،  در صدر آجندای جلسه بعدی قرار گیرد.