ریاست های امور زنان انعکاس دهنده و تسهیل کننده موثر ارائه خدمات در ولسوالی ها و قریه جات است

mowa_af
Tue, Jun 08 2021 10:14 AM
mowa

سه شنبه – 18 جوزا 1400

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با داکتر ریتا علی رییس امور زنان ولایت نورستان در دفتر کاری شان دیدار کرد.

این دیدار به هدف بحث روی مشکلات زنان ولایت نورستان، فراهم آوری امکانات در ریاست امور زنان آن ولایت، نبود مکاتب کافی دخترانه و معلمان زن، کمبود کارمندان زن در ادارات دولتی، انجام کار های شاقه توسط زنان، ایجاد مراکز ساخت و بافت صنایع دستی و حل معضلات فوق انجام شد و سرپرست وزارت امور زنان از برای حل آن تعهد این وزارت را ابراز نمود. همچنان خانم صافی با اشاره به منظوری طرح ساخت مهمانخانه ها در ولایات برای مهمانان رسمی و متضررین زن و در عین حال طرح ساخت و دیزاین مراکز اقتصادی و اجتماعی برای زنان برای عملی سازی آن، از آمادگی ها خبر داد. در اخیر سرپرست وزارت امور زنان از فعالیت های رییس امور زنان ولایت نورستان قدر دانی نموده و یکبار دیگر برای زمینه سازی جهت رشد و انکشاف زنان در آن ولایت از تعهد وزارت امور زنان اطمینان داد.