تطبیق پلان توانمند سازی گزینه ای موثر برای توانمند سازی زنان

mowa_af
Tue, Jun 08 2021 4:06 AM
mowa

دوشنبه –۱۷ جوزا۱۴۰۰

وزارت امورزنان نشستی را به منظور نهایی سازی پلان ملی توانمند سازی زنان به ریاست نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی با اشتراک نماینده گان، دولت داری باز اداره امور ریاست جمهوری، ادارات سکتوری و اعضای جامعه مدنی که به گونه آنلاین متصل بودند؛ برگزار نمود.
در این نشست معین امور توانمندی اقتصادی از ارایه نظریات اعضای جامعه مدنی و سایر ادارات سکتوری در خصوص نهایی سازی پلان ملی توانمندسازی زنان ابراز امتنان کرده گفت: این وزارت پلان متذکره را پس از نهایی سازی، محول اداره دولت داری باز اداره امور ریاست‌ جمهوری خواهند کرد.
در ادامه این نشست اعضای اشتراک کننده؛ پیرامون ابعاد مختلف پلان مذکور از قبیل ایجاد میکانیزم نظارتی و ساخت پلان تطبیقی، حمایت از تولیدات داخلی و نهاد مربوط زنان، سهیم ساختن درج نام مادر بر علاوه تذکره الکترونیک در سایر امور رسمی، بحث و تبادل نظر نمودند.

همچنان در این نشست برخی از اعضای جامعه مدنی اذهان داشتن حقوق و وجایب خبرنگاران زن و ضمیمه ساختن پلان های حمایتی زنان، از جمله موارد مهم اند که باید در پلان مذکور درج شود.

گفتنی است این پلان پس از نهایی سازی؛ از سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۵ در مدت ۵ سال با ساخت پلان های؛ نظارتی و تطبیقی در هماهنگی ادارات ذیربط از برای توانمندی سازی زنان و اجرای تعهد افغانستان در دولت داری باز؛ مورد تطبیق قرار خواهندگرفت.