"اعلان داوطلبی مجدد

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امور زنان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کمپیوترباب مورد ضرورت کارمندان مرکزی وزارت امور زنان تحت شماره داوطلبیMOWA-OB-NCB-1400-03  اشتراک نموده، نقل شرطنامه را از سیستم تدارکات الکترونیکی و باز دولت افغانستان از لینکhttps://tenders.ageops.net بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه مؤرخ 13/03/1400 به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی، ناحیه دهم کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (85000) هشتاد و پنج هزار افغانی بود و جلسه آفرگشایی به روز پنج شنبه تاریخ 13/03/1400 ساعت 10:15 قبل از ظهر در چمن مقابل تالار سینما زینب به داخل محوطه وزارت امور زنان قرار دارد، تدویر می گردد".