ایجاد گروپ های کاری فرصت مناسب برای تقویت اقتصاد زنان

mowa_af
Thu, Apr 29 2021 4:20 AM
mowa

سه شنبه ۷ ثور ۱۴۰۰

دومین نشست گروپ کاری ملی توانمندسازی اقتصادی زنان تحت ریاست نذیره رحمان معین امورتوانمندی اقتصادی وزارت امور زنان با حضور نماینده گان ادارات مستقل، موسسات ملی و بین المللی در تالار سینما زینب برگزار شد.

در این نشست معین امور توانمندی اقتصادی با اشاره به اهداف و فعالیت گروپ کاری افزود: وزارت برای توانمند سازی زنان اقدامات را روی دست گرفت از جمله ایجاد گروپ کاری ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در مرکز و ولایات می‌باشد؛ هر گروپ کاری دارای سه کمیته کاری مشمول؛ کمیته کاری رهبری و مشوره دهی، کمیته کاری نظارت و ارزیابی، کمیته کاری دادخواهی و رسانه ها می باشد که به گفته وی این گروپ ها اکنون در مرکز سپس در ولایات گسترش خواهند یافت.

معین امور توانمندی در بخش دیگر از سخنانش ایجاد گروپ های کاری را برای زنان یک نیاز مبرم دانسته و اذهان داشت؛ رهبری حکومت با توجه به امکانات موجود در زمینه توانمند سازی زنان در هماهنگی این وزارت گام های عملی را برداشته است.

در ادامه این نشست رمضان مهدی یار مشاور امور توانمندی اقتصادی این وزارت، هارون اتل، متخصص ارشد نظارت و ارزیابی وزارت مالیه پیرامون استراتیژی اقتصادی زنان،  عولا کراکرا منیجر پروگرام تقویت اقتصادی زنان پیرامون فعالیت انجام شده بخش زنان ملل متحد طی سالیان گذشته در مرکز و ولایات ، حسینه نورزی مسوول پروژه USAID در مورد دستآود ها، فعالیت ها و ماموریت این پروژه در قبال زنان ذریعه ی پریزینتیشن های جداگانه معلومات ارایه نمودند.

سپس اعضای اشتراک کننده بر ارایه ارقام دقیق از دستاورد ها و مشکلات زنان، تطبیق استراتیژی تدوین شده در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان و تهیه مقرره و طرزالعمل برای اجراات و عملی ساختن استراتیژی و تصامیم گروپ کاری ملی تاکید نمودند.

در اخیر این نشست تاکید برآن شد تا نهاد های ذیدخل نماینده های دایمی شان را جهت عضویت اشتراک متداوم در جلسات گروپ کاری ملی معرفی نمایند.