نشست هییت رهبری وزارت امور زنان به منظور ارزیابی فعالیت های 15 روز گذشته وزارت تدویر یافت

mowa_af
Sun, Feb 21 2021 4:29 AM
mowa

این نشست تحت ریاست حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک حسنا جلیل معین پلان و پالیسی، نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی زنان ، روسای مرکزی و آمرین؛ در مقر این وزارت تدویر یافت.
2حوت 1399
در آغاز نشست حسینه صافی، طی سخنان افتتاحی گفت:" وزارت امور زنان به حیث وزارت سکتوری زنان همه معلومات موثق را به شکل منظم داشته باشد.
سرپرست وزارت امور زنان علاوه کرد:" این وزارت برای اینکه تمام مردم از فعالیت های وزارت در قبال زنان باخبر شود در هر دو ماه رسانه ها را دعوت نموده، معلومات و فعالیت های وزارت را با آنان شریک خواهند کرد.
متعاقباً اجراات فیصله های نشست گذشته از طرف عزیزالرحمن احمدی رییس دفتر مقام وزارت به خوانش گرفته شده و بر اجراات به موقع تاکید گردید.
سپس حسنا جلیل، معین پلان و پالیسی؛ کارکرد ها و فعالیت های معینیت مذکور از قبیل تهیه پلان هشتم مارچ، ایجاد پلان تیم رسانه یی در سطح وزارت در خصوص مقام وزارت ، در نظر گرفتن مرور 4 تفاهم نامه با ادارات جهت هماهنگی کاری، ایجاد پلان انکشافی و پلان مطبوعاتی از مهم ترین فعالیت های این معینیت در طی 15 روزگذشته انجام شده بود به اعضای جلسه بیان نمود.
همچنان در ادامه این نشست نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی پیرامون فعالیت ها و کارکرد های معینیت مذکور از قبیل نشست های هماهنگی با نهاد های همکار در جهت جلب همکاری ها، بررسی از فعالیت ریاست های مرکزی از مهم ترین فعالیت های این معینیت در طی دو هفته گذشته ؛ به اعضای جلسه شریک نمود.
سپس نفیسه کوهستانی، رییس نظارت و ارزیابی پیرامون فعالیت های انجام شده ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت معلومات ارایه نموده و از طرف رهبری این وزارت بر ساختن گزارش به شکل ربع وار، شش ماه و یک ساله از فعالیت ها تاکید صورت گرفت.
متعاقباً شکیلا نظری، رییس اطلاعات و ارتباط عامه پیرامون موضوعات کتاب وسطیت ، معلومات ارایه نموده از سوی رهبری وزارت تاکید بر آن شد تا از محتوای این کتاب طی پرزینتشن معلومات آماده نموده و با هییت گفتگو کننده صلح شریک ساخته شود تا حرف های از آدرس زنان از منظر دین اسلام، در میز مذاکره داشته باشند.
در اخیر این نشست پس از بحث ها پیرامون موضوعات متفرقه در مورد مشکلات وزارت از طرف روسا مطرح گردیده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

BACK TO NEWS