مشارکت زنان در پروسه صلح و انکشاف یکی از اولویت های حکومتداری خوب است

mowa_af
Wed, Jan 13 2021 4:31 AM
mowa

۲۳ جدی ۱۳۹۹
نشستِ به منظور اطلاع رسانی بهتر به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک لطیف محمود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و هیأت همراه شان و روسای مرکزی در مقر این وزارت تدویر یافت.

در آغاز نشست که به هدف اطلاع رسانی بهتر در هماهنگی و انسجام قوی با مرکز رسانه های حکومت به منظور انعکاس اطلاعات دقیق منسجم روشن و به موقع برای ملت از کارکرد و فعالیت دولت در راستای زنان، تدویر یافت؛ خانم حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان از همکاری های مداوم مرکز رسانه های حکومت با این وزارت سپاسگزاری نموده و هدف ایجاد گروپ فعالین رسانه های وزارت امور زنان را انعکاس فعالیت ها و پیشرفت ها در عرصه های مختلف زنان عنوان کرده تا به وسیله آن تصویر واقعی از تحولات و پیشرفت های موثر عرصه زنان به مردم بازتاب یافته و در عین حال موضع گیری و نقش زنان در قبال مسایل گوناگون منعکس گردد.

متعاقباٌ آقای محمود، از رهبری وزارت امور زنان در جهت ایجاد گروپ فعالین رسانه ها امتنان نموده، طی سخنانِ هدف از ایجاد گروپ را؛ بیان دستاورد های زنان و حمایت از زنان کشور عنوان کرده و آن را وسیله ی آگاهی دهی از کارکرد های حکومت به مردم خواند تا بدان سبب در خصوص تحقق اهداف کاری حکومت خصوصاٌ زنان، به عامه ی مردم اطلاع رسانی صورت گیرد.

بعداٌ محمد امیری، معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت پیرامون میکانیزم کاری به منظور هماهنگی و همصدایی بهتر به فعالین رسانه های این وزارت، معلومات ارایه نموده و از حمایت های خویش با گروپ فعالین رسانه های متذکره اطمینان داد.

در اخیر نشست پس از بحث های همه جانبه پیرامون موضوعات متذکره دو طرف تعهد نمودند؛ تا در راستای کاری از هرگونه تلاش دریغ ننمایند.

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

BACK TO NEWS