خودکفایی و توانمندی اقتصادی زنان، نقش کلیدی را در شگوفایی اقتصادی کشور ایفا می نماید.

mowa_af
Wed, Jan 13 2021 4:29 AM
mowa

23 جدی 1399
نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان با عبدالناصر معاون برنامه توسعه کشاورزی روستایی شرق و محمد وحید ابراهیم زاده معاون برنامه توسعه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی، دیدار نمود.

این دیدار که به هدف هماهنگی و همکاری میان برنامه توسعه کشاورزی روستایی شرق و برنامه توسعه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی در هماهنگی با وزارت امور زنان به منظور فعالیت های موثر و مداوم نهاد های متذکره در مرکز و ولایت های کشور تدویر یافت؛ نخست آقای عبدالناصر پیرامون نوع فعالیت برنامه توسعه کشاورزی منطقه ای شرق معلومات ارایه نمود، که بر اساس معلومات ارایه شده؛ برنامه مذکور پنجساله بوده و در حال حاضر در 8 ولایت کشور در بخش ارزش افزایی محصولات زراعت فعالیت دارد و تعداد زیاد مستفدین برنامه را زنان روستا نشین تشکیل میدهند. متعاقباٌ آقای ابراهیم زاده پیرامون نوع و ساحات فعالیت برنامه توسعه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی معلومات ارایه نمود که بر اساس معلومات ارایه شده؛ برنامه مذکور نیز در 34 ولایت و 76 ولسوالی کشور در عرصه های مختلف به منظور توانمند سازی اقتصادی زنان فعالیت می نماید.

در این دیدار بر اساس هماهنگی وزارت امور زنان؛ دو طرف توافق نمودند تا در بخش های کاری مشترک؛ منجمله راه اندازی برنامه های آگاهی دهی، نمایشگاه های محصولات، آموزش ها، شریک سازی تجربیات به منظور از میان برداشتن خلا های کاری و سایر موضوعات مورد نیاز همکاری نمایند.
در اخیر قرار بر آن شد تا به منظور آغاز همکاری های مشترک؛ تفاهمنامه و یا راهکار مشخص همکاری ها تحت اثر وزارت امور زنان تهیه گردد و بر اساس آن فعالیت ها بررسی گردیده، کار های مشترک دو نهاد با وزارت امور زنان در میان نهاده شده و در زمینه دوام برنامه توسعه کشاورزی روستایی شرق، نیز تلاش صورت گیرد.

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

BACK TO NEWS