اطلاعیه وزارت امور زنان

mowa_af
mowa

فراخوان همکاری رضاکارانه با وزارت امورزنان، در جهت ترجمه اخبار، گزارشات، اعلامیه ها و پیام ها به زبان انگلیسی:

طوریکه میدانید وزارت امورزنان منحیث نهاد دولتی مدافع حقوق زن بوده که در بخش اخبار، گزارشات، پیام ها و اعلامیه ها از مجموع کارکردها و دستاورد های زنان از مجرا های نشراتی خویش اطلاع رسانی مینماید، که تا کنون این امر به زبان های ملی کشور ( دری و پشتو) صورت گرفته است.

وزارت امورزنان از جوانان که  خواهان همکاری با وزارت اند و تسلط کامل به زبان انگلیسی دارند، صمیمانه خواهشمند است، درزمینه ترجمه بعضی از متون، اخبارو گزارشات همکاری نموده  و از طریق ایمیل (info@mowa.gov.af) با ما به تماس باشند.

نمبر تماس : 0202946381

بــااحـــترام

وزارت امــــــورزنـــــــان