پیامبر بزرگ اسلام ص میفرماید" خدایا از فقر و عذاب قبر به تو پناه میبرم". و در حدیث دیگری میفرماید " و نزدیک است  فقر سبب کفر گردد".

از بیان این حدیث های پیامبر بزرگ اسلام چنین معلوم میشود که فقر بزرگترین بلا و غم است که مردم به آن گرفتار میشوند. در کشور ما زنان از آسیب پذیر ترین  قشر هستند، و وضع اقتصادی مردم حالت بهتری ندارد و در شمار زیادی از خانواده ها خشونت ها در برابر زنان منشا اقتصادی دارد. از اینرو موجودیت فقر در جامعه ی ما بزرگترین عامل خشونت در برابر زنان پنداشته میشود. چون فقر مایه ی بدبختی است از اینرو سبب خشونت ها در برابر زنان گردیده؛ که به هر گونه ی هویدا میشود.

به گونه ی مثال یک خانواده ی که وضع اقتصادی خوبی ندارند که حاضر میشوند تا به خاطر دریافت مقداری پول دختر زیر سن خود را اجباری به شوهر بدهند. در آینده این ازدواج اجباری باعث خشونت های فامیلی میشود که در اصل این ازدواج خود شروع یک خشونت در برابر یک زن است که از همان ابتدا یعنی از خانه ی پدر آغاز شده است  که باعث پیامد های ناگوار گوناگون مانند خود کشی ، فرار از منزل و مرگ و میر در زمان ولادت میشود. که عامل اصلی این خشونت ها همانا فقر و تنگدستی بوده که مرحله به مرحله پیش رفته و باعث تباهی زندگی یک زن میشود.

نه تنها ازدواج های اجباری و زیر سن بل ممانعت از آموزش و تحصیل زنان، بد و بدل دادن زنان نیز از جمله ی خشونت ها علیه زنان در کشور به حساب میاید.

اما فقر از  برجسته ترین عامل خشونت ها علیه زنان در کشور است که همیشه باعث تباهی و بربادی زندگی زنان در کشور شده است. و همین خشونت در برابر زنان یک چالش بزرگ فراروی دولت است. که در این زمینه تلاش های  چندان موثر صورت نگرفته است. از همین لحاظ افغانستان یکی از کشور های است که زنان بیشتر در این کشور آسیب پذیر اند. و گراف خشونت ها در برابر زنان در کشور بالا است.

درست زمانی میتوان که گراف خشونت ها علیه زنان را پایین ٱورد که در نخست وضع اقتصادی زنان و خانواده ها بهتر شود یعنی زمینه ی اشتغال برای زنان  فراهم شود. تا زنان خود کفا شوند و در از بین بردن فقر خانواده همرای مردان خانواده کمک کنند. و دوم در مورد ضرر های خشونت و تاثیرهای منفی آن بالای زنان و خانواده برای همه آگاهی داده شود. و سطح آگاهی مردم در این زمینه بلند برده شود تا همه به صورت درست درک کنند که خشونت در برایر زنان نه تنها به آنها آسیب میرساند بل بالای همه فامیل تاثیر های سو به جا میگذارد.