گزارش مختصر از فعالیت های عمده ریاست منابع بشری طی ربع دوم  سال مالی 1400

موارد زیر، از عمده ترین فعالیت های ریاست منابع بشری طی ربع دوم سال مالی 1400 می باشد که ذیلاً مختصراً تحریر است:

 1. تکمیل پروسه بازنگری، ترتیب و تنظیم طرح تشکیل و لوایح وظایف سال مالی 1400 مبتنی بر ارزیابی و بررسی های وزارت که در طرح بهبود تذکر یافته همچنان تکمیل روند درج و ثبت تشکیل در سیستم HRMIS طبق پالیسی کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 2. شریک سازی گزارش ربع اول سال مالی 1400، گزار ش پیامد ومحاصل طی سال مالی 1399، پلان  ارتقای ظرفیت طی سال مالی و گزارش سواد اموزی کارکنان، به وزارت محترم اقتصاد، ریاست محترم پالیسی و پلان و ریاست محترم نظارت و ارزیابی ؛
 3. شریک سازی گزارش ظرفیت سازی کارکنان قشر اناث وزارت از سال 1393 الی 1399، سوالنامه مرتبط به تشکیل تعییات و بودجه وزارت، شورای عالی زنان به مشاوریت شورای عالی زنان و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 4. حصول اطمینان از ترتیب و تنظیم گزارش در رابطه فارمت جدید مراسلات اداری طرح شده توسط هیات رهبری وزارت، و ارایه آن به مقام محترم وزارت؛
 5. تدویر جلسات به پروژه WEE RDP در رابطه به پروسه استخدام کارکنان، تنظیم و هماهنگی سایر فعالیت ها و موارد مربوط به ریاست منابع بشری در حیطه صلاحیت و مسئولیت و ارایه گزارش آن به مقام محترم وزارت، جهت تسریع روند کاری؛
 6. حصول اطمینان از انتقال (83) دوسیه تحت پروسس پروژه  WEE RDP از وزارت محترم احیا وانکشاف دهات به زوارت امور زنان طبق فیصله؛
 7. شریک سازی فورم نیازی سنجی ریاست های امور زنان ولایات به انستیتوت خدمات ملکی و ثبت آن به دیتابیس موجود نیازسنجی
 8. تکمیل پروسه و  استخدام  یکتن بحیث مشاور در امور شورای عالی زنانُ  و همچنان و استخدام (۱۰) تن کارکنان در بست های خالی وزارت در سطح مرکزی وولایات در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که اکثریت آن طبفه اناث می باشد.؛
 9. طی مراحل اسناد تمدیدی قرار داد (22)  تن کارمندان بالمقطع وزارت  نظر به نیاز مندی های بخش های مربوط در هماهنگی با ریاست مالی و اداری وزارت؛
 10. تکمیل پروسه  جمع اوری و  فورم های ثبت  دارایی کارکنان ریاست های امور زنان مرکزی و ولایتی واجد شرایط  در حدود 98 فیصد ؛
 11. آمده ساختن طرح استفاده موثر از معاشات امتیازی و شامل ساختن بست های در برنامه تغییر، طبق فیصله جلسه کمیسیون بودجه سالی مالی 1400 وزارت، و ارائه آن به مقام محترم وزارت؛
 12. ارایه طرح در رابطه به تبدیل و تطبیق سیستم جدید حاضری الکترونیکی اداره محترم احصائیه مرکزی طبق فرمان ریاست جمهوری ا.ا.؛
 13. آمده ساختن مسوده طرزالعمل توزیع کارت های هویت و ارایه طرح در رابطه به تغیر دیزان کارت های هویت به عوض دیزان قبلی کارت ها وزارت؛
 14. تدویر برنامه های آموزشی تحت عنواین ( حقوق و مسولیت های زن مطابق قانون،آگاهی دهی نقش زنان در حفاظت محیط زیست  منابع طبیعی،مدیریت مشارکتی و مصونیت اجتماعی، مراسلات اداری، پالیسی افزایش مشارکت زنان و میکانیزم های اجرایی و شریعت ، آگاهی دهی جندر . مدیریت قضایای )برای کارکنان ریاست های مرکزی و ولایتی در هماهنگی با دفتر جی اس اس پی؛
 15. نظارت دوامدار از  مادیول (تشکیل، سوانح و تعیینات) و بروز نگهداشتن سیستم (HRMIS) به طور کامل و استفاده از آن.
 16. حصول اطمینان از طی مراحل و  شریک سازی دفاتر سوانح، سوابق کاری و امور ذاتی(20) تن از کارکنان وزارت به اداره مربوطه بعد از  مطالبه رسمی؛
 17. تنظیم فایلینگ و سوابق کاری کارکنان قبلی وزارت (منفکی شده) به شکل ریاست وار با کود مشخص و در الماری های مخصوص توسط بخش مربوطه؛
 18. تطبیق و نهایی سازی پروسه ارزیابی اجراآت وظیفوی دوره امتحانی و سالانه (35) تن از کارکنان ریاست های مرکزی ، ولایتی وزارت طبق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی، مقرره امور ذاتی و طرزالعمل جدید، به منظور تشویق کارکنان، بهبود اجراآت و تشخص نیاز های اموزشی کارکنان؛
 19. تنظیم رژیم کاری کارکنان وزارت طبق پالیسی وزارت محترم کار و امور اجتماعی و همچنان فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان؛
 20. شریک سازی مکتوب متحدالمال رهنمودی در رابطه به رعایت اصول ارزیابی در تطبیق پروسه های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزی و ولایتی وزارت طبق احکام طرزالعمل موجود؛
 21. شریک سازی مکتوب (رهنمودی) در رابطه به تنظیم سفر های روسا ریاست های امور زنان (34) ولایت به مرکزی وزارت طبق هدایت ریاست جمهوری ا.ا. و فیصله جلسه رهبری وزارت؛
 22.  شریک سازی پلان های کاری بابت سال مالی 1400 کارمندان ردیف (ب) روسا مرکزی وزارت به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طبق طرزالعمل جدید؛
 23. شریک سازی مکتوب (رهنمودی) در رابطه به پروسه پلانگذاری کارکنان طبق احکام طرزالعمل از شروع سال مالی 1400؛
 24.  طی مراحل اسناد تقاعد و معرفی (هفت) تن کارکنان قبلی وزارت به ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت محترم مالیه جهت اجرای حقوق تقاعد شان برویت سوابق کاری موجود؛
 25. اجرای حقوق (معاشات) کارکنان وزارت در هماهنگی با ریاست مالی و اداری طبق سیستم موجود افمس AFMIS  طی  هر ماه بعد از وضع کسرات؛
 26. رسیدگی 5 شکایات  از کارکنان ریاست های مرکزی وولایتی از طریق کمیته حل اختلافات در هماهنگی با  بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ؛
 27. نظارت از پروسه ارائه کمک های اولیه برای 40 تن کارکنان ریاست های مرکزی وزارت و معرفی 3 تن کارکنان ریاست های مرکزی به شفاخانه ها جهت تداوی؛
 28. تدویر کمیته مساعدت به اساس فیصله جلسه در مورد اجرای مساعدت برای دو تن از کارمندان ریاست های مرکزی وولایتی وزارت و ارایه پیشنهاد آن عنوانی ریاست جمهوری ا.ا.؛
 29. ارایه معلومات در رابطه به مراعات نمودن فاصله ها و استفاده از ماسک در محل کار به  ریاست های مرکزی وزارت و همچنان نصب اطلاعیه در مورد مراعات نمودن فاصله و استفاده از ماسک در دفاتر کاری به اساس مکتوب واصله ریاست عمومی اداره امور به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛
 30. معرفی (15) تن از دریوران مرکزی وزارت به وزارت محترم صحت عامه جهت چک و معاینات صحی .