گزارش فعالیت های ربع( دوم) سال مالی(1400)

ریاست نظارت و ارزیابی

ماه سرطان سال 1400

پس منظر:

ریاست نظارت و ارزیابی مسئولیت نظارت از تطبیق پالیسی­ها، استراتیژی­ها و پروژه های انکشافی مرتبط به زنان را در ادارات دولتی و غیر دولتی و همچنان ارزیابی فعالیت­ها بادرنظرداشت اصل موثریت و مثمریت را دارد و در این خصوص نقش عمده­ای را ایفا می­نماید. گزارش هذا حاوی فعالیت­های این ریاست در جریان ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ می­باشد.

بخش اول: فعالیت های انجام شده در جریان ربع دوم سال مالی 1400

 • (1) رهنمود پلانگذاری؛ نظارت، ارزیابی و گزارشدهی جهت معیارسازی پروسه پلانگذاری تهیه و ترتیب گردیده است.
 • کارکرد تعداد(16) نهاد حکومتی- غیر انتفاعی جهت حصول اطمنیان از موثریت و کارایی بهتر فعالیت های مرتبط به زنان مورد بررسی قرار گرفته است.
 • جهت نظارت از تطبیق پالیسی های دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، محافظت زنان در حالات جنگ و اضطرار، محرمیت قضایا و رسانه ای قضایا هماهنگی با ادارات و نهاد های ذیربط صورت گرفته است.
 • کار روی تهیه (3)مکانیزم نظارت از تطبیق پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار، نظارت از پروژه های انکشافی دولت و نظارت از موسسات غیردولتی صورت گرفته است.
 • (1) مکانیزم جهت تقویت گزارشدهی واحدهای جندر تهیه و ترتیب شده است.
 • چالش­ها و مشکلات فراروی واحد های جندر جمع آوری گردیده و ذریعه پلان پیگیری با ادارات ذیدخل شریک شده است.
 • بروشور طرح بهبود تهیه و نهایی گردیده و جهت نشر با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه شریک شده است.
 • گزارش تعهدات ملی و بین المللی به اساس مصوبه شماره(2) کمیته عدلی و قضایی ترتیب و همچنان جلسات هماهنگی با ادارات ذیدخل دایر گردیده است.
 • گزارش از پیشرفت پروژه های انکشافی ولایات تهیه و ترتیب شده است.
 • گزارش یکساله از تطبیق طرح بهبود تهیه و ترتیب گردیده است.
 • پروسه نظارت از خوابگاه دختران ورزشکار در مقر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تکمیل شده است.
 • گزارش تحلیلی از فعالیت ها و دستاوردهای ریاست های امور زنان در 34 ولایت کشور جهت شناسایی چالش­های فراروی زنان در ولایات تهیه و با ریاست پلان و پالیسی شریک شده است.
 • تهیه و توحید گزارش نظارتی از وضعیت کارکنان زن در تعداد(80) موسسه در 23 ولایت کشور نهایی شده است.
 • اجرای (3) سفر ولایتی جهت نظارت عینی از (3) مرکز حمایوی زنان در ولایات قندهار، تخار، دایکندی صورت گرفته گزارش نتایج آن با مقام وزارت شریک گردیده است.
 • اجرای (1) سفر ولایتی جهت نظارت از دفاتر تخریب شده ریاست امور زنان ولایت لوگر.
 • پروسه نظارت از موسسات(پاملرنه، شبکه زنان افغان، شهدا، زنجیره امید) تکمیل شده است.
 • کار روی پروسه نظارت از وضعیت زنان معلول جهت شناسایی چالش­ها و فرصت ها فراروی زنان معلول در کشور صورت گرفته است.
 • (2) طرح پیرامون سروی وضعیت زنان معلول ارایه و به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شریک گردیده است.
 • کار روی تهیه گزارش از تطبیق پالیسی رسانه ای صورت گرفته است.
 • جلسات نظارتی با موسسات( جی، ای، زی، اطفال در معرض خطر، انجمن خدمات فرهنگی اجتماعی و نهاد زنان و اطفال) دایر گردیده است.
 • پروسه جمع آوری و توحید گزارش از تطبیق پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت زنان از (20) اداره دولتی تکمیل شده است.
 • جلسات هماهنگی پیرامون تحلیل جنسیتی پروژه ها به اساس جندر طبق پلان عمل تعهدات جینوا با وزارت محترم مالیه دایر شده است.
 • پیرامون تفاهمنامه های نهادهای بین المللی UNDP و UNWOMEN نظریات ارایه گردیده است.
 • اشتراک در جلسه پیرامون تعدیل مقرره تنظیم فعالیت های وزارت امور زنان در معاونیت دوم ریاست جمهوری.
 • جهت تعقیب و پیگیری مصوبات شورای عالی زنان با مشاوریت محترم شورای عالی زنان همکاری صورت گرفته است.
 • اشتراک در جلسات تخنیکی شورای عالی زنان و هم پیرامون دسته بندی پیشنهادات زنان ولایات همکاری همه جانبه صورت گرفته است.
 • اشتراک در جلسات معاونیت اول ریاست جمهوری پیرامون ارایه معلومات از فعالیت های موسسات همکار.