ریاست توانمند سازی زنان

گزارش فعالیت های عمده ربع اول سال مالی 1400  

پلان -  تدویر کنفرانس ملی توانمند سازی اقتصادی زنان و نمایشگاه صنایع دستی و فرآورده های زراعتی زنان

فعالیت - تدویر کنفرانس ملی توانمندی اقتصادی زنان به اشتراک بانو اول کشورو وزرای وزارت های سکتوری، اتحادیه های زراعتی و تولیدی زنان متشبیث، سکتور خصوصی و انجیو ها به منظور دریافت مشکلات و نیازمندی های اقتصادی زنان به سطح مرکز وولایات.                                                                                                                             

فعالیت -  سه نمایشگاه که 24  میز فروشات  محصولات فراه آورده خانگی و صنایع دستی زنان درین کنفرانس که دو نمایشگاه  آن درصحن وزارت و دیگری آن در قصر مرمرین تدویر شد .

دستآورد – بازار خود کفایی و رشد اقتصادی زنان.

پلان : تبدیل باغ های زنانه در ولایات به مراکز فرهنگی و اقتصادی زنان

فعالیت - مسوده طرح با اداره امور ریاست جمهوری و نهاد های ذیربط جهت مرور ونظر خواهی  ارسال شد کار بالای آن جریان دارد طی سال مالی   1400   به اتمام میرسد .

پلان : بررسی وضیعت اقتصادی زنان بخصوص زنان سرپرست خانواده ها، توسط راه اندازی یک تحقیق در 34 ولایت کشور.

فعالیت - پروپوزل متذکره تکمیل و از طریق آمریت  تدارکات به اعلان گذاشته شد ه و پروسه تدارکاتی  ان جریان دارد .

پلان - ایجاد ۲ کمیته و ۵ گروپ کاری توانمند سازی اقتصادی زنان با اشتراک ادارات ذیدخل دولتی و غیر دولتی در سطح مرکز و ولایات . – فعالیت :تدویر یک  جلسه جهت ایجاد کمیته و گروپ کاری  توانمندی اقتصادی زنان که متشکل از نماینده های ادارات دولتی، موسسات بین المللی، اتاق تجارت زنان، اتحادیه زنان متشبث در سکتور صنعت و زارعت که بیشتر  روی لایحه وظایف کمیته بحث صورت گرفت کار بالای جریان دارد .

سایر فعالیت از خارج پلان :

  • فعالیت : معرفی 5  تن طبقه اناث به پوهنتون های  خصوصی زاول ،خاتم النبین، دعوت و 25 تن کارمندان بکلوریا پاس وزارت جهت تداوم تحصیل با درنظر داشت تخفیف در فیس شان  به ریاست پوهنتون خصوصی وزارت محترم تحیصلات عالی.

دستآرد : مستفید شدن 30 تن از طبقه اناث به تدوام تحصیل

  • فعالیت :-توزیع : مواد غذایی سوُ تغذی برای 50 فامیل بی بضاعت، البسه برای 60 تن کارکنان خدماتی طبقه اناث وزارت به مناسبت هشتم مارچ و 100 جلد کتاب آموزشی جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی برای اطفال کودکستان وزارت های امورزنان و صحت عامه.
  • دستآرد : جلوگیری از سوی تغذی ، تجلیل از هشتم مارچ ، ترویج فرهنگ کتاب خوانی برای اطفال در خانواده ها ،که  مستفدین آن 210 تن میباشد
  •  
  • فعالیت - تدویر برنامه کمپاین آگاهی دهی جهت افزایش شمولیت دختران به مکاتب ،تداوم تعلیم و تحصیل  وآموزش سواد به همکاری دفتر یونسکو وایسیکو وزارت معارف  در ولایات بامیان، بلخ، قندهار، فراه، غور، هلمند،  بدخشان، پکتیا وسمنگان ،
  •  - پروپوزل تداوم تعلیم ، تحصیل و اهمیت سواد به کمیسیون ملی یونسکو و ایسسکو وزارت معارف .قبلا"رسال گردیده  ، پرزنتشن و پلان تطبیقی آن تهیه وترتیب گردیده منتظر دریافت  وجوه مالی جهت تطبیق برنامه میباشد.
  •  
  • دستآرد : افزایش شمولیت دختران بمکاتب ، تداوم تحصیل در پوهنتون ها وآموزش در کورس های سواد آموزی طی سال مالی 1400 تطبیق میگردد .

فعالیت : تدویرهمایش اعلان موجودیت اتحادیه زنان زراعت پیشه افغانستان (50 ) برای  تن از زنان متشبث وتجارت پیشه    

دستآورد: بازاریابی وانکشاف محصولات تولیدی زراعتی ورشد اقتصاد خانواده ها .

فعالیت :تدویر ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به امراض زونوز، پلان تنظیم خانواده،  صحت باروری، مبارزه با مواد مخدر، حالت اضطرار، صحت روانی، حفظ الصحه شخصی و محیطی دوران قاعده گی، ملاریا توبرکلوز و کرونا برای 50 تن از زنان بی جا شده داخلی در کمپ بت خاک وتوزیع 50 بسته حفظ الصحوی .

دستآورد : جلوگیری از ولادت های پی در پی ، کاهش میزان مرگ و میر مادران واطفال ،جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر ، امراض زونو ، صحت روانی و سایر موارد

فعالیت : هماهنگی با مسئولین کنترول مرض شکر جهت راه اندازی کمپاین معاینه و تداوی رایگان و کنترول مرض شکربه مناسبت هشتم مارچ  در باغ شهر اراء ، دو خانه امن ، کارمندان وکارگران وزارت که مجموعآ  943  تن زنان و مردان مستفید  گردید .

دستآورد : زمینه سازی جهت تداوی رایگان  وکنترول مرض شکر.