وزارت امور زنان طی ربع اول سال مالی 1400 به تعداد (5) پروژه را از بودجه عادی عقد قرارداد  نموده است که ذیلاً تشریح میگردد:

پروژه های عادی:

  1. به اساس مکتوب شماره 5030/3532 مؤرخ 12/12/1399ریاست محترم دفتر و حکم شماره (3464) مؤرخ (9/12/1399) مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون تمدید قرارداد کرایه گیری یک در بند حویلی نشیمن جهت بود و باش سرپرست وزارت امور زنان  از طریق روش منبع واحدبه تاریخ)  (1399/12/15 عقد قرارداد صورت گرفته است.
  2. قرارداد mbps50   انترنت مورد نیاز وزارت طی سال مالی  1400 به اساس حکم شماره 851)) مؤرخ (29/9/1399) مقام محترم  وزارت  از بودجه عادی پرداخت گردید، به در خواست آمریت آی تی از طریق (قرارداد چهار چوبی) فی مابین اداره محترم تدارکات ملی و شرکت محترم افغان تیلی کام به تاریخ (1/10/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
  1. تدارک و قرارداد (500) شماره تیلفون های E1-PABX سال مالی 1400 اساس حکم شماره (927) مؤرخ (15/10/1399) مقام محترم  وزارت به در خواست آمریت آی تی از طریق روش منبع واحد بعد از ارزیابی و مذاکره با شرکت (افغان تیلی کام) به تاریخ (20/1/1400) عقد قرارداد صورت گرفته است.
  1. پروژه تدارک (60000) لیتر تیل دیزل و پطرول سال مالی  1400 به اساس حکم شماره (574) مؤرخ (24/8/1399) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی و اداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (24) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده است، در مجموع به تعداد (6) داوطلب شرطنامه دریافت و به تعداد (3) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی با شرکت تجارتی عبیدالله انصار به تاریخ (10/12/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.
  2. پروژه تدارک 15000 کیلو گرام گاز مایع سال مالی  1400 به اساس حکم شماره (512) مؤرخ (1/7/1399) مقام محترم  وزارت به در خواست ریاست محترم مالی و اداری از طریق داوطلبی باز داخلی صورت گرفته این پروژه به مدت (22) روز از طریق منابع معتبر (سایت اداره تدارکات ملی، سایت وزارت امور زنان و روز نامه آرمان ملی) به اعلان گذاشته شده بود، در مجموع به تعداد (13) داوطلب شرطنامه دریافت و به تعداد (3) داوطلب آفر ارائه کرده است، بعد از ارزیابی با شرکت تجارتی ببرک امیری لمیتد به تاریخ (22/9/1399) عقد قرارداد صورت گرفته است.