گزارش فعالیت های ربع( اول) سال مالی(1400)ریاست نظارت و ارزیابی

ماه حمل سال 1400

پس منظر:

ریاست نظارت و ارزیابی مسئولیت نظارت از تطبیق پالیسی­ها، استراتیژی­ها و پروژه های انکشافی مرتبط به زنان را در ادارات دولتی و غیر دولتی و همچنان ارزیابی فعالیت­ها بادرنظرداشت اصل موثریت و مثمریت را دارد و در این خصوص نقش عهده را ایفا می­نماید. گزارش هذا حاوی فعالیت­های این ریاست در جریان ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ می­باشد که در دو بخش؛ نظارت و ارزیابی تهیه گردیده است.

فعالیت­ها:

بخش اول: نظارت

 • توحید گزارشات نظارتی از مرکز اجتماعی واقتصادی زنان ولایات پیرامون تسهیلات سپورتی به زنان  و شریک سازی آن به مرجع ذیدخل جهت استفاده برای طرح مراکز اجتماعی و اقتصادی.
 • نظارت از فعالیت های موسسه افغان خیریه تولنه، پولیو، بنیاد آسیا ، موسسه روانی اجتماعی ، GIZ ، وارچایلد کانادا به اساس تفاهم نامه امضا شده و ارائه گزارش نظارتی با ریاست پلان و پالیسی
 • جمع آوری گزارشات نظارتی درمورد دسترسی زنان  به شیوه های مدرن فامیلی پلاننگ و تنظیم خانواده ازریاست صحت باروری وزارت صحت ، (۳)کلینک خصوصی، ریاست­های ولایتی امور زنان ۳۴ ولایت کشور و تهیه گزارش مجموعی آن .
 • شریک سازی مشکلات واحد­های جندر در سطح ادارات دولتی با کمیسیون اصلاحات اداری، ریاست پلان و پالیسی،  رادیو سلام وطندار که  از جمله مشکلات شناسایی شده یکی نبودمیکانیزم گزارشدهی به واحد های جندر بود که ترتیب شد و عدم موجودیت پالیسی ملی جندر که ترتیب گردیده است.
 • جمع آوری معلومات در مورد وضعیت زنان کارکن در موسسات انجوها و سکتور خصوصی از ۱۵ ولایت  در ۳۰ موسسه.
 • ترتیب گزارش نظارتی از تطبیق پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار توسط ۱۸ اداره دولتی و شریک سازی آن با ریاست پلان پالیسی جهت رفع خلا های پالیسی.
 • ترتیب گزارش نظارتی از تطبیق تقویت مشارکت ملی زنان در پروسه انتخابات توسط کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و شناسایی مشکلات و خلاها و شریک سازی آن با ریاست پلان وزارت .
 • در رابطه به موانع سد راه زنان ورزشکاران  گزارش نظارتی و پلان پیگیری از مشکلات شناسایی شده ترتیب و با (۴) اداره شریک ساخته شده است  که در نتیجه یک اداره از اجراات خویش جواب ارایه نموده است.
 • چالش­ها در خصوص تسهیلات لازم به زنان کارمند در(۳۵) اداره شناسایی، تعقیب و پیگیری شده است که تااکنون از (۶) اداره  درمورد ایجاد تسهیلات لازم در اداره خویش گزارش ارائه نموده اند.

بخش دوم: ارزیابی

 • بررسی کارکرد  (۱۳) تفاهمنامه (مدیکا افغانستان، اکتید، محو پولیو ، آموزش تحقیق برای صلح ، جی ای زی، خورشید تابان، هاجر ، شهدا  ،توانمندسازی زنان ، کولمبو پلان ،افغانستان آزاد و  مرکز تعلیمی زنان افغانستان).
 • از وضعیت زنان در (۱۱) سکتور بانکی از سال­های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹بررسی شده است که در نتیجه به تعداد (۲) بانک خصوصی (میوند بانک و عزیزی) در شعبات مرکزی شان یک غرفه برای زنان ایجاد شده است.
 • تحلیل  و توحید گزارش از تطبیق برنامه آگاهی عامه در(۳۴) ولایت از طریق پروژه انکشافی سال ۱۳۹۹ وزارت امورزنان  و شریک سازی آن با ریاست پلان و پالیسی برای درنظر گرفتن نتایج آن در پلان های بعدی وزارت
 • راه اندازی برنامه نظارتی از وضعیت لیلیه­های اناثیه در سطح کشور و تهیه گزارش آن .
 • تحلیل از تفاهمنامه­ها طی سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۹۹ شریک سازی آن با مقام.
 • تهیه گزارش تحلیلی از تطبیق سمپوزیم در (۴) زون.

بخش سوم : طرح ها                                                                                                                   

 • ارائه طرح روز ملی برای زنان زراعت پیشه
 • ارائه طرح شمولیت دختران و زنان دارای معلولیت در برنامه های اقتصادی کوچک و بزرگ
 • تهیه طرح پیشنهادی به اساس مصوبه شماره ۱۱ کابینه ج.ا.ا
 • طرح جذب زنان و دختران در خدمات ملکی
 • ارائه نظریات درمورد طرح بازسازی سینما زینب
 •  همکاری در تهیه طرزالعمل نظارت از مراکز حمایوی

بخش چهارم : گزارش ها

 • تهیه بروشور طرح بهبود وزارت و شریک سازی آن با دیزاینر ریاست اطلاعات عامه.
 • تدوین رهنمود پلانگذاری، گزارشدهی و نظارت ارزیابی.
 • توحید گزارش (۵۱) اداره پیرامون طرح پیشنهادی وزارت امور زنان به اساس مصوبه شماره ۱۱ کابینه ج.ا.ا
 • تهیه گزارش از نقش ریاست امور زنان در تحقیق دسترخوان ملی و شریک سازی آن با مقام برای شمولیت زنان در کمیته ها در سطح ولایات.
 • تهیه گزارش سال ۱۳۹۹ وزارت امورزنان در رابطه به حسابدهی حکومت به ملت
 • ترتیب گزارش نشست مشورتی دوم برای آمادگی به اولین جلسه شورای عالی زنان و شریک سازی آن ریاست انسجام کابینه از طریق مشاوریت شورای عالی هم چنان همکاری در تهیه لست اشتراک کنندگان اولین جلسه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

بخش پنجم : جلسات

جلسات بیرونی

 • نمایندگی از جانب وزارت در ورکشاپ تعهدات جینوا  که در نتیجه نظریات وزارت درقبال عمل تعهدات جینوا به سکرتریت تعهدات جینوا شریک گردید.
 • نمایندگی از جانب وزارت در جلسه کمیسیون امورزنان شورای مصالحه ، تهیه گزارش از آن به مقام
 • نمایندگی از جانب وزارت برای رهبری جلسه ماهوار واحد های جندر در وزارت معادن و پطرولیم
 • اشتراک در جلسه زوم کال با تیم مذاکره کننده در مرکز رسانه های حکومت

جلسات داخلی

 • اشتراک در جلسه گروپ توانمند سازی اقتصادی
 • اشتراک در جلسه کمیسیون وضعیت زنان
 • اشتراک در معرفی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی
 • اشتراک در جلسه نظرخواهی بیرق
 • اشتراک در محفل هشتم مارچ
 • اشتراک در کمیته مالی وزارت
 • محفل نهال شانی در باغ زنانه
 • اشتراک در ملاقات کاری وزیر فواید عامه و زون پایتخت با محترم وزیرامورزنان پیگیری وظایف سپرده شده
 • اشتراک در کمیته رهبری وارچایلد کانادا ، مرسی کورپس، آپریشن مرسی
 • اشتراک در مجلس وضعیت تطبیق قانون اساسی که توسط اداره نظارت از تطبیق قانون اساسی تشریح شد
 • اشتراک در جلسات زوم کال با ولایات
 • اشتراک در جلسه با مرکز رسانه های حکومت در مورد سهم وزارت امورزنان در بحث های مختلف