• ارایه خدمات انترنت، تیلفون و سایر خدمات تکنالوژیکی نظر به ضرورت به شعبه های مرکزی ( مانند انستالیشن،اپدیت ویندوز پرنتر و سایر نرم افزار ها و ترمیم کامپیوتر...)
 • کار روی ساخت منابع سخت افزاری و نرم افزاری (basement) ) برای حاضری الکترونیکی؛
 • هماهنگی جهت اشتراک 5 تن کارمندان وزارت به برنامه آموزشی  سیستم حاضری الکترونیکی به اداره ملی احصائیه و معلومات؛
 • هئیت نیازمندی سال مالی 1400 در وسایل تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان وزارت؛
 • فراهم سازی زمینه جهت آموزش آنلاین کارمندان برنامه ماستری و برنامه های آموزشی تدارکاتی در ICT LAB ؛
 • تهیه و ترتیب مشخصات وسایل تکنالوژی معلوماتی نظر به نیازسنجی برای آمریت تدارکات طی سال مالی 1400؛
 • تنظیم وسایل تکنالوژِی برنامه ملی و بین المللی در  سالون کنفرانس روم و تالار سینما زینب ؛
 • تدویر و تنظیم جلسات آنلاین مقامات وزارت در خارج از  کشور، به روسای 34 ولایت و روسای مرکزی؛
 • همکاری با هئیت نظارت کننده اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ( اترا ) در پروژه کمره های امنیتی ؛
 • چک بررسی سیستم سخت افزاری فعلی و سیتسم حاضری الکترونیکی به همکاری  اداره ملی احصایه و معلومات؛
 • جواب استعلام های آمریت تفتش داخلی و اجراات به مکاتیب و پشنهادات دریافت شده به وقت زمان معینه؛
 • تنظیم برنامه” فارمت جدید پلان، گزارش و ارزیابی اصلاحات اداری “همکاری منابع بشری از طریق  زوم برای ریاست های ۳۴ ولایت  و تنظیم برنامه های انلاین webex با جامعه معدنی شبکه زنان، بانک جهانی و ...
 • بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در استفاده درست از سیستم ها و برنامه های مختلف النوع بطور متداوام.