روزجهانی زن روستایی

 

اولین روز بین المللی زنان روستایی در 15 اکتبر 2008 نامگذاری شد. این روز بین المللی در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 18 دسامبر 2007 تثبیت شد و در ان به نقش حیاتی و مشارکت زنان روستایی در توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه کنی فقر روستایی تاکید شد.

به همین دلیل، این قطعنامه از کشورهای عضو می خواهد با همکاری آژانس های سازمان ملل  و جامعه مدنی خود، در صورت لزوم، برای پیاده سازی نتایج قطعنامه تلاش کرده و در اجلاس و کنفرانس های سازمان ملل، پیگیری های منسجم و هماهنگ داشته باشند ( مانند بررسی نتایج)، و با انجام موارد زیر در استراتژی های توسعه ملی، منطقه ای و جهانی خود به بهبود وضعیت زنان روستایی اهمیت بیشتری قائل شوند:

الف)  ایجاد یک محیط پویا برای بهبود وضعیت زنان روستایی و توجه سیستماتیک به نیازها، اولویت ها و مشارکت آنها،

     ب) پیگیری توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و حمایت از مشارکت کامل و    عادلانه آنها در  کلیه سطوح تصمیم گیری،

پ) افزایش مشورت با زنان روستایی و مشارکت با آنان، از جمله زنان و دختران روستایی معلول،

ت) اطمینان از این که دیدگاه ها و افکار زنان روستایی مورد توجه قرار گرفته و در طراحی، پیاده سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست ها و فعالیت های مربوط به شرایط اضطراری شرکت داده می شوند.

ج) یکپارچه سازی دیدگاه جنسیتی در طراحی، پیاده سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه،

         چ) سرمایه گذاری برای برآورده ساختن نیازهای اساسی زنان روستایی از طریق بهبود دسترسی،  و استفاده از زیرساخت های مهم روستایی،

        ح) رسیدگی به نیازهای بهداشتی زنان روستایی و انجام اقدامات مشخص جهت دسترسی آنان به بالاترین استانداردهای قابل دسترس بهداشتی،

        خ) طراحی و اجرای سیاست های ملی که حمایت از از حقوق بشر و آزادی های زنان و دختران روستایی حمایت می کند و ایجاد محیطی است که نقض حقوق آنها را تحمل نمی کند،

       د) اطمینان از این که حقوق زنان مسن در مناطق روستایی با توجه به دسترسی برابر آنها به خدمات و منابع در نظر گرفته می شود،

        ذ)  توسعه برنامه های کمک ویژه و خدمات مشاوره ای برای ارتقای مهارت های اقتصادی زنان روستایی،

       ر) بسیج منابع، از جمله در سطح ملی و از طریق کمک های رسمی توسعه، برای افزایش دسترسی زنان به طرح های موجود پس انداز و اعتبار ،

      ز) ادغام فرصت های اشتغال زنان روستایی در تمام راهبردهای توسعه بین المللی و ملی و نیز راهبردهای ریشه کنی فقر

      س) انجام اقداماتی برای اطمینان از  پرداخت کار پنهان زنان و همکاری آنان در تولیدات مزرعه ای و غیر مزرعه ای

ش)  ترویج برنامه هایی که زنان و مردان روستایی را قادر می سازد تا مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و مردان را تشویق می کند عادلانه مسئولیت های خانواده و مراقبت از کودکان را با زنان تقسیم کنند،

ک) توجه به تصویب  قوانین ملی برای محافظت از دانش، نوآوری ها و فعالیت های زنان در جوامع روستایی مربوط به داروهای سنتی، تنوع زیستی و فن آوری های بومی.

گ) رسیدگی به فقدان داده های به موقع، قابل اعتماد و تفکیک جنسیتی شده، از جمله با  تلاش برای اضافه کردن کار بدون مزد زنان در آمار رسمی،

 ف) طراحی و تجدید نظر در قوانین برای اطمینان از اینکه در صورت وجود مالکیت زمین و اموال غیرمنقول، زنان روستایی از حقوق کامل و برابر برای مالکیت زمین و دیگر دارایی ها برخوردار خواهند بود،

ق) حمایت از یک سیستم آموزشی مبتنی بر جنسیت که به نیازهای ویژه زنان روستایی توجه کرده و کلیشه های جنسیتی و تمایلات تبعیض آمیز را از بین می برد..