فقر وبیکاری و تاثیرات ناگوار آن  در افزایش خشونت علیه زنان

mowa
 لیمه خالقی 

همه میدانیم که یکی از دلایل عمده افزایش و بوجود آمدن خشونت ها در خانواده ها و جامعه فقر و بیکاری عنوان شده است که همه روزه شاهد قضایایی مختلفی استیم .

با تاسف باید گفت که قربانیان این معضلات در جوامع زنان اند چون قشر دوم و تحت سلطه مردان دانسته میشوند بنا بیشترین خطرات در این ناحیه متوجه خانم ها میباشد .

با در نظر داشت این موضوع ۷۵۴ مورد خشونت علیه زنان در جریان سال روان میلادی در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده است که بیشترین رقم این آمار در ماه فبروری سال روان گفته شده است که این رقم به ۲۱۵ قضیه میرسد .

و همچنان باید گفت که ۱۹۴ قضیه در جنوری ‍‍‍‍‍

۱۷۰قضیه در مارچ

۷۱ قضیه در ا‍‍بریل

۱۰۴ قضیه در می  به ثبت رسیده اند.

که این خشونت ها ناشی از فقر، بیکاری، خشونت خانواده گی، ازدواج اجباری، اجازه نداشتن دختر به ازدواج از سوی خانواده، غیابت شوهر و بی سرنوشت شدن زنان از مهمترین عوامل اند.

و اما در گزارشی ملل متحد نشان داده شده است که زنان در افغانستان قربانی تجاوز جنسی، اجبار به فحشا، آتش زدن جراحت و معلولیت، لت و کوب کردن، خرید و فروش زنان بد دادن ازدواج قبل از سن قانونی، دشنام توهین و تحقیر آزار و اذیت انزوای اجباری منع تصرف در میراث ....... و دیگر موارد ذکر گردیده است.

خشونت خانگی علیه زنان در بسیاری از کشور ها ابعادی گسترده دارد و در لایه های مختلف جامعه در سکوت ادامه پیدا میکند و امار جهانی نشان میدهد که زنان دنیا یعنی از هر دو زن یک نفر در معرض خشونت قرار دارد .

در اینجا به علت و عوامل فقر و بیکاری و نتایج آن در افزایش خشونت علیه زنان میپردازیم .

فقر نه تنها نابرابری درامد ویا نبود دز آمد است بلکه مسایل مختلفی مانند گرسنگی بیماری و تشنگی هم علت و هم معلول اند بطور مثال نداشتن اب به معنی فقیر بودن شماست اما فقیر بودن به این معنی نیست که شما نتوانید برای خود آب یا غذا تهیه کنید در اینجا باید به دو طرف قضیه توجه نمایم .

تاثیرات فقر معمولآ مرتبط هستند طوریکه یک مشل به تنهایی اتفاق نمی افتد مانند بهداشت نامناسب پخش شدن بیماری ها قدیمی وجدید را آسانتر می کند در جوامع فقیر معمولآ از تبعیضات رنج میبرند و در نتیجه اسیر چرخه فقر می گردند .

با افزود که جرم وجنایات رابطه مسقیم با فقر و بیکاری دارد به هر اندازه که فقر افزایش یابد، میزان جرم و جنایات نیز افزایش می یابد و برعکس آن.

باید خاطر نشان نمود که انواع مختلف فقر بر انواع مختلف جرم و جنایات تاثیر گذار اند ما برای حل این مشکلات و مسایل خیلی مهم است که تصویری عمیق تر و با جزییات بیشتر از چرخه فقر و تاثیرات دقیق آن بر جرم و جنایات و افزایش خشونت ها در جامعه بپردازیم که این تاثیرات بالای جامعه یکی از مشکلات دایمی از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشود مانند وراثت ..

واین مشکلات کلیشه یی عبارت از نرفتن به مکتب، کار کودکان زیر سن، نداشتن بهداشت ابتدایی، انتقال بیماری ها، بیکاری و پایین بودن سطع درآمد .

و سایر مشکلات ارثی مربوط به فقر اعتیاد به مواد مخدر و الکل این یکی از مخربترین عادت هایی است که برای بر کنار آمدن با استرس و ناامیدی به آن روی می آورند .

حالا سوال خلق میشود که چرا ناامیدی به اشخاص دست میدهد ؟

یکی از علت های ویژه این نابرابری درآمد است که از اصلی ترین علل فشارها و تهدیدات اجتماعی برای جدا کردن یک ملت است و این زمانی اتفاق می افتد که ثروت در یک کشور بین شهروندان نا مساویانه توزیع شده باشد .

از نظر فعالان، حقوق زنان بر علاوه بر محرومیت های که درآن تحقیق به آن اشاره گردیده یکی از مهمترین عوامل خشونت خانواده گی قوانین حاکم فرهنگی و مذهبی و قومی جامعه افغانی است که جامعه را برای زنان و دختران افغان مرد سالار میسازد.

و در این اواخر فقر و بیکاری سبب تن فروشی گرم شدن این کارو بار گردیده که به  صفحات  اجتماعی نشر رسانده بود  .. { خانمی هستم ۲۵ ساله بخاطر فقر مالی و گرسنگی بچه هایم هر طور شما بخواهید در خدمتم .... شماره تماس ۰۷.............}

که با دیدن این پست خیلی متاثر و ازارده کننده بود که زنان مانند ابزار جنسی استفاده شود .

پ.ن   بخاطر داشته باشیم :

قربانیان خشونت خانگی تنها با تغیر رفتار خود نمی توانند خشونت را متوقف سازند .

خشونت کننده گان تا زمانیکه مجازات نشوند و احساس خطر جدی نکنند به کار خود ادامه می دهند .