گالری رسانه

ښځو او سوله

زنان و صلح

پیام جلالتمآب الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان؛ در پیوند به خشونت های اخیر علیه زنان

پیام وزارت امورزنان دررابطه آلوده گی هوا

پیام الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان ج.ا.ا به مناسبت اشتراک گسترده زنان درانتخابات سال ۱۳۹۸

پیام وزیر امورزنان به مناسبت انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری

رفتارهای مسلکی

بازرس

ځارنوال

خدمات ملکی

خدمات ملکی

حمایت خانواده

آموزش

حمایت خانواده