گالری رسانه

پیام الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان ج.ا.ا به مناسبت اشتراک گسترده زنان درانتخابات سال ۱۳۹۸

پیام وزیر امورزنان به مناسبت انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری

رفتارهای مسلکی

بازرس

ځارنوال

خدمات ملکی

خدمات ملکی

حمایت خانواده

آموزش

حمایت خانواده